De universele werkelijkheid van het creatieve proces en kunst als ultieme manifestatie van dat proces


Elk ding tracht, voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden
Spinoza; Ethica, deel III, stelling 6


Je kunt zeggen dat elk kunstwerk op zichzelf staat en dat elke toelichting bij zo’n kunstwerk de unieke ervaring ervan kan bevorderen maar eventueel ook kan bemoeilijken. Om die reden kan het dan ook beter zijn zo’n toelichting achterwege te laten. Je kunt een kunstwerk immers alleen op een open en, voor zover dat mogelijk is, onbevangen manier werkelijk als zodanig ervaren. Bovendien is het mogelijk dat een onverwachte eerste kennismaking ermee op een onvervangbare manier overweldigend is. Het is echter van belang en wellicht zelfs doorslaggevend dat het niet bij zo’n eerste ervaring blijft en dat die specifieke ervaring zich daarna weer opnieuw laat oproepen en dat die kan groeien. Eigenlijk kan het ervaren van een kunstwerk zich bij ieder mens tijdens zijn groei naar volwassenheid pas na verloop van tijd, al of niet naar aanleiding van toelichting, aandienen en dient die ervaring zich daarna, als het goed is, steeds weer opnieuw aan. In feite bestaat het kunstwerk uitsluitend als interactief creatief proces
Als een kunstenaar om toelichting van zijn werk wordt gevraagd kan hij, bijvoorbeeld door dat werk een titel te geven, proberen in een richting te wijzen in het verlengde waarvan het door hem gecreëerde werk zich als kunstwerk kan ontplooien. Dat gezegd hebbende kan een kunstenaar natuurlijk ook zonder bezwaar iets vertellen over de aanleiding - als die er was - om het kunstwerk te maken en over de wijze waarop het gemaakt is. Daarnaast kan hij bovendien proberen - als hij daartoe in staat is - zijn opvattingen over het creatieve proces toelichten. Dat proces heeft immers tot het betreffende kunstwerk geleid en heeft op zijn minst iets met opvattingen te maken die hij daarover in de loop van zijn leven wellicht deels expliciet heeft verworven.
De hiernavolgende tekst is uitsluitend dat laatste: een poging mijn visie op het creatieve proces als zodanig te verwoorden. Kort gezegd zie ik dat als het zich vanuit het raadsel van zijn begin ontplooiende permanent veranderende interactieproces van de natuur dat zich via de mens onder andere als kunstwerk kan manifesteren. Toelichting van dat proces is zonder kunstzinnige verbeelding een zo goed als onmogelijke opgave. Desondanks begin ik daar toch aan in de wetenschap dat zo’n opgave eigenlijk alleen tot een enigszins toereikend resultaat kan leiden door Schopenhauers opdracht ter harte te nemen elke vraag die zich voordoet onder ogen te zien en alles wat ogenschijnlijk vanzelf spreekt als problematisch te zien. Dat streven eindigt uiteraard nooit en, omdat ik onvoldoende talent voor het schrijverschap bezit, heb ik daarbij tegelijkertijd naar bondigheid gestreefd en moest ik onderweg dan ook duizend keer overnieuw begonnen. Het creatieve proces kan tenslotte uitsluitend worden getoond, in Shakespeare’s woorden: ‘We are such stuff as dreams are made on’.

1. Het begin

Volgens de oude Grieken is alles uit chaos ontstaan, wat zoiets betekent als leegte of niets. Dat niets impliceert echter onmiskenbaar iets: de kiem van alles. En ook als alles, zoals we tegenwoordig denken, uit de oerknal voortkomt is dat begin een paradoxaal veranderlijke eenheid: het samenvallen van iets met niets, een to-be-or-not-to-be en that is the question.
Voor Darwins evolutietheorie bestaat sinds de publicatie ervan in 1859 zo veel wetenschappelijke onderbouwing dat je zonder twijfel kunt stellen dat de natuur het universele alles omvattende proces is dat ons eigen bestaan gecreëerd heeft en onze eigen beleving ervan mogelijk heeft gemaakt. De aan die stelling voorafgaande vraag naar de oorsprong van dat proces echter is een naar zichzelf verwijzend vraagteken. Ons eigen bestaan heeft zich vanuit die fundamenteel onbegrepen aanzet ontwikkeld en in het verlengde daarvan vindt de kunstenaar in het voorbijgaan zo nu en dan de ultieme richting van een kunstwerk. De raadselachtige creatie van die voortdurende beweging is, om met Paul Klee te spreken, als punt aan de wandel gegaan en een lijn geworden die, als hoogtepunt van zijn ontplooiing, dat raadsel reikend raakt.
In mijn eigen creatieve werk heeft mijn handtekening zich ontwikkeld als een veranderlijke zich in een open kringloopbeweging herhalende gebeurtenis, een reproductieproces dat samenhangende ontplooiing doorgeeft: mijn DNA, mijn unanswered question.

2. De creatie van de open kringloop

‘Elk ding tracht, voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden (1)’. Deze stelling uit de Ethica, het in 1678 postuum gepubliceerde hoofdwerk van Spinoza, roept associaties op met de evolutietheorie zoals die twee eeuwen later door Darwin geformuleerd zou worden, maar dan met evolutie in de meest fundamentele zin: het innerlijke streven van alle dingen om hun bestaan te behouden, de verbondenheid van het creatieve proces van alle dingen in de natuur met ons eigen bestaan.
Als je Spinoza’s stelling nader wilt onderzoeken moet je om te beginnen vaststellen dat de werkelijkheid zoals wij die beleven, een onoverzichtelijk gebeuren is van interacterende dingen. Wat kun je te midden van die wirwar dan überhaupt een ding noemen en hoe komt het dat zoiets, afgezien van die interactie altijd en in ieder geval zolang die interactie duurt, probeert om ‘in zijn bestaan te volharden’?
Onder het woord ding, zoals Spinoza dat gebruikte, moet je, denk ik, alles verstaan wat tijdens interactie weerstand biedt en op die manier blijk geeft van samenhang, ook als blijkt vervolgens dat die samenhang kan worden verbroken. Als je zo’n ding in steeds kleinere stukken verdeelt kom je volgens de huidige natuurkundige opvattingen op een gegeven moment bij elementaire deeltjes uit, dat wil zeggen bij de allerkleinste dingen die dan vervolgens niet meer verder verdeeld kunnen worden. Dat roept echter natuurlijk de onvermijdelijke vraag op hoe het komt dat die allerkleinste dingen hun samenhang dan níét kunnen verliezen. Hangt hun onderlinge interactie, die inhoudelijk voor zover op dit moment bekend uit vier fundamentele natuurkrachten bestaat, alleen nog met de door hun interactiekracht gevulde vorm samen? Mogen we ze überhaupt wel dingen noemen? Zijn het onkwetsbare leegtes die van binnenuit, vanuit hun eigen samenhang representerende geen ruimte innemende oneindig geconcentreerde punt, tijdens die interactie via die natuurkrachten inhoudelijk de begrensde samenhang van hun eigen ruimtelijke vorm scheppen? Het is bekend dat inzoomen op dat kleinste niveau met behulp van kwantummechanische berekeningen een grote mate van betrouwbare natuurkundige voorspellingen van het uit interacterende dingen bestaande proces van de natuur oplevert, maar we weten dankzij Heisenberg ook dat op dat fundamentele niveau onzekerheid onvermijdelijk blijft (2). Aan dat natuurkundige antwoord op de vraag wat interacterende dingen zijn kan ik niets toevoegen en ik moet er dan ook van uitgaan dat ik niet verder kom als ik in deze richting naar antwoorden zoek. Maar ondanks dat, zonder verder iets van fundamentele natuurkunde te begrijpen, kun je er volgens mij van uitgaan dat Spinoza’s stelling wel degelijk voor die elementaire deeltjes geldt: ze ‘volharden’ blijkbaar op een onverzettelijke manier ‘in hun bestaan’. Ook al komen we er als we zo ver mogelijk inzoomen niet achter wat die elementaire deeltjes precies zijn, vanwege hun onverzettelijke weerstand kan ik voorlopig niet anders dan ze toch maar gewoon dingen blijven noemen.
Het is precies die innerlijke onverzettelijkheid die door Spinoza als de meest fundamentele eigenschap van álle bestaande dingen werd beschouwd. Hij gebruikte daarvoor het Latijnse begrip conatus wat zoiets betekent als streven, poging, neiging of impuls. Wat de beste vertaling echter ook moge zijn, het gaat erom dat het begrip conatus niet de onderlinge interactie tússen de dingen beschrijft, niet de interactie dus zoals die van buitenaf kan worden waargenomen, maar de immanente interactie van die dingen, de interactie ‘voor zover het van hem afhangt’, van binnenuit, vanuit het individuele interactiepunt dat zich binnenin elk afzonderlijk ding bevindt. Natuurkundigen proberen de interactie die tússen de dingen plaatsvindt via een liefst zo beperkt mogelijk aantal wetten van een zo beperkt mogelijk aantal natuurkrachten te beschrijven, terwijl het begrip conatus diezelfde interactie beschrijft als het in het interactiepunt van elk afzonderlijk ding samenkomende deel van die interactie dat het vanuit dat punt ontvangende daar gecreëerde gedeelte ervan als gespiegeld perspectief op die interactie vertegenwoordigt én tegelijkertijd het gedeelte van die interactie dat de vanuit dat punt gespiegeld vertrekkende actie van zo’n ding vertegenwoordigt. Met andere woorden, het is de inhoudelijk met de invloed van de omringende met de hem interacterende dingen verbonden door zijn eigen (al of niet samengestelde) samenhang bepaalde creatie van die interactie. De immanente interactie van elk ding met zijn omgeving is het resultaat van in het unieke interactiepunt van dat ding samenkomende gebundelde natuurkracht die, afhankelijk van de samenhang van zijn samenstelling, in omgekeerde richting zijn eigen perspectief én zijn actie creëert. Elk individueel ding blijkt dus via zijn eigen unieke interactiepunt op immanente wijze met het ultieme raadsel van de creatie van het uit interacterende dingen bestaande geheel van de natuur verbonden, terwijl de creatie van onze eigen immanent beleefde individuele interactie met de ons omringende wereld die creatie als werkelijkheid toont.
Ook al kan de wijze waarop menselijke interactie vanaf het elementaire niveau tot en met ons eigen niveau is opgebouwd in eerste instantie alleen als interactie tússen dingen worden beschreven, dat wil zeggen vanuit een positie waarbij je die interactie van buitenaf observeert, het gaat er uiteindelijk om dat die beschrijving van buitenaf rechtstreeks samenhangt met onze eigen van binnenuit bewust beleefde interactie, de interactie zoals die, afhankelijk van de samenhang van ons als één samengesteld ding functionerend lichaam, door de interactie van de dingen in de natuur via ons eigen complexe individuele lichaam in het hier-en-nu van ons eigen interactiepunt wordt opgebouwd en vanuit dat interactiepunt in omgekeerde richting immanent als creatie van onze eigen interactie wordt beleefd. Die immanente bewust beleefde interactie toont zo, vanaf het meest elementaire niveau via interactie tússen de dingen, in omstandigheden die vanuit ons eigen vergankelijke perspectief alleen in beperkte mate door ons kunnen worden overzien, de creatie van het door ons werkelijk beleefde bestaan en manifesteert zich daarbij, zoals Spinoza’s stelling laat zien, als ons ‘trachten’ dat bestaan voort te zetten. De invloed van de natuurkrachten die de onderlinge interactie tussen de dingen bepaalt laat zich van binnenuit gelden als de creatie van het bestaan van onszelf als tijdelijk samenhangend ding. Dat bestaan biedt échte weerstand als zijn samenhang wordt verstoord, probeert die samenhang van binnenuit te behouden en tracht ‘voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden’.
Door toevallige samenhang creërende interactie van de kleinste dingen in de natuur ontstaan bottom-up weliswaar kwetsbare maar werkelijk via ons eigen bestaan beleefde dingen. Die kleinste dingen kunnen de tijdelijke vorm aannemen van een als eenheid functionerende kluwen van twee of meer lokaal samenhangende dingen, kunnen vervolgens de vorm aannemen van uit die dingen samengestelde interactieketens en via die interactieketens niet alleen de tijdelijke vorm van gesloten samenhangende kringlopen maar ook die van veranderlijk samenhangende open kringlopen, zoals de als veranderlijke eenheid open homeostatisch (3) interacterende dingen die tot het leven en tot de immanente beleving van onze eigen interactie met de wereld (4) hebben geleid.
Zo’n open kringloop kan worden gedefinieerd als een als één ding via één interactiepunt met de buitenwereld interacterende binnenwereld, die, met dat interactiepunt als middelpunt, door de cyclische interactie van dingen wordt gecreëerd die met de wereld erbuiten worden uitgewisseld. Het is één open op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van zijn uit dingen bestaande binnenwereld gericht ding. Een open kringloop is niet alleen veranderlijk maar biedt bovendien de mogelijkheid dat een cyclus van zo’n kringloop als kopie van die kringloop via splitsing tot reproductie kan leiden die via natuurlijke selectie tot het door onszelf beleefde bestaan kon leiden.
Het universele geheel van de natuur is de creatie van alle interacterende dingen en leidt via als open kringloop functionerende dingen tot de paradoxale gelaagdheid van via open cyclische dynamiek gecreëerde kwetsbare samenhang die kenmerkend is voor de werkelijkheid zoals die door ons immanent wordt beleefd. De mens is via de innerlijke noodzaak van Spinoza’s conatus gecreëerd als een van binnenuit strevend wezen dat via open cyclische dynamiek in de hem omringende wereld ‘in zijn bestaan’ als op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van zijn binnenwereld gericht ding ‘tracht te volharden’. Zo beschouwd blijkt kunst een menselijke manifestatie te zijn van het zich ontplooiende creatieve proces van de natuur dat de ultieme paradoxale gelaagdheid van dat proces toont.

3. De creatie van de eerste emotie

Het universum is de creatie van alle interacterende dingen en de creatie van als open kringloop interacterende dingen ontwikkelde zich onder andere tot het immanent beleefde bestaan van organismes met een zenuwstelsel en daarmee onder andere tot het door de mens beleefde bestaan. Hoe dat proces verliep kan het beste worden toegelicht aan de hand van de fundamentele opbouw van de interactieprocessen van als open kringloop interacterende dingen functionerende organismes. De eerste immanent door zo’n organisme beleefde interactie die op die manier kan worden beschreven blijkt dan vervolgens de via beschadiging in het hier en nu als intense pijn beleefde mate van invloed te zijn van de buitenwereld óp zijn binnenwereld én de in de tijd daarmee gelijk oplopend ruimtelijk tegenovergesteld gerichte intense drang beleefde mate van invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld: de prille aankondiging van het door onszelf beleefde bestaan.
De immanente interactie van een organisme met zijn omgeving wordt bepaald door de wijze waarop die als open kringloop functioneert. Een open kringloop is een als één ding via één interactiepunt met de buitenwereld interacterende binnenwereld, die, met dat interactiepunt als middelpunt, door de cyclische interactie van de dingen wordt gecreëerd die met de wereld buiten die binnenwereld worden uitgewisseld. Een dergelijk uitsluitend op moleculair niveau als open kringloop samenwerkingsverband functionerend ding dat zich via afsplitsing van een cyclisch deel van die kringloop als evoluerend ding verder ontwikkelt wordt in de biologie een virus genoemd en deze evolutie leidde vervolgens via natuurlijke selectie tot zogenaamde eencellige en uiteindelijk meercellige organismes. De open kringloop van zo’n organisme wordt vervolgens zijn homeostase genoemd waarmee via interactie met moleculen in de buitenwereld een zodanige samenhang van zijn binnenwereld wordt gecreëerd dat dat organisme als één ding, dat wil zeggen via één interactiepunt, met die wereld buiten zijn binnenwereld blijft interacteren. Met andere woorden, dat ene interactiepunt is het middelpunt van de cyclische interactie van de dingen die de binnenwereld van dat organisme samenstellen, het unieke HIER EN NU van waaruit het in de hem omringende wereld naar optimale samenhang streeft van het homeostatische evenwicht van zijn binnenwereld en daarmee naar zijn voortgezette bestaan te midden van de met hem interacterende dingen. Via zijn open homeostatische kringloop probeert het organisme, in de woorden van Spinoza, als één ding ‘voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden’ (1).
Gedurende de evolutionaire ontwikkeling van organismes creëerde hun open homeostatische interactie aanvankelijk nog een op relatief eenvoudig samengestelde wijze samenhangende binnenwereld. Daarnaast echter ontstonden organismes die via hun zenuwstelsel voor een meer complex samengestelde samenhang van die binnenwereld gingen zorgen. Dat zenuwstelsel ontstond tijdens de individuele (embryonale) ontwikkeling van zo’n organisme doordat de buitenwand van zijn binnenwereld zich gedeeltelijk naar binnen plooide waardoor dat gedeelte van die zich als zenuwstelsel ontwikkelende buitenwand enerzijds onderdeel van zijn homeostatische binnenwereld bleef maar er op die manier ook van werd gescheiden en zo binnen zijn binnenwereld als intermediaire binnenwereld tussen het geheel van zijn binnenwereld en de wereld erbuiten ging functioneren. De uit de buitenwand van die binnenwereld ontstane zenuwcellen van dat zenuwstelsel kregen vervolgens de voor die intermediaire functie cruciale eigenschap dat zij door verandering van hun elektrische lading tijdelijk in een al of niet geactiveerde aan- of uittoestand konden verkeren. Wanneer zo’n zenuwcel geactiveerd was kon die geactiveerde toestand dan aan andere zenuwcellen worden doorgegeven waardoor ze gezamenlijk zogenaamde sensomotorische ketens konden vormen. Onder invloed van de situatie buiten het zenuwstelsel kon zo’n zenuwcel vervolgens in een geactiveerde toestand worden gebracht, waarna die toestand op zenuwcellen binnen het brein, het centrale gedeelte van het zenuwstelsel, kon worden overgebracht en op in de binnenwereld buiten het zenuwstelsel gelegen spieren wat dan vervolgens weer tot contractie van die spieren kon leiden. Sensomotorische ketens van geactiveerde zenuwcellen verwerkten met andere woorden, als intermediair onderdeel van de open homeostatische kringloop van het organisme, zo op digitale wijze invloed vanuit zowel de wereld bínnen als de wereld búíten het organisme en beïnvloedden zo via activatie van buiten die intermediaire binnenwereld in de binnenwereld van het organisme gelegen spieren zowel de wereld bínnen als de wereld búíten dat organisme.
Op deze wijze ontstond door natuurlijke selectie eerst het zogenaamde autonome zenuwstelsel dat uitsluitend invloed vanuit de binnenwereld van het organisme verwerkte. De zenuwcellen van dat autonome zenuwstelsel werden onder invloed van de cyclisch rond één centrale waarde van de homeostatische kringloopprocessen van zijn bínnenwereld fluctuerende afstand (zoals de afstand ten opzichte van de optimale lichaamstemperatuur, het optimale zuurstofgehalte, et cetera) geactiveerd waardoor via die in de intermediáíre binnenwereld van het brein gerepresenteerde cyclisch rond één centrale waarde fluctuerende invloed vervolgens in de binnenwereld búíten dat brein gelokaliseerde spieren van structuren zoals klieren, bloedvaten en dergelijke tot contractie werden gebracht en op die manier een corrigerende invloed werd uitgeoefend op de om die centrale op optimale waarde gerichte waarde cirkelende fluctuerende afstand van de homeostatische kringloopprocessen van de binnenwereld. Dit betekende dat door de in het brein van het organisme gedurende zijn leven permanent gerepresenteerde actuele invloed van de fluctuerende afstand ten opzichte van het middelpunt van de cyclisch samenhangende processen van zijn binnenwereld op impliciete wijze het gemeenschappelijk gecombineerde middelpunt van die processen was gerepresenteerd en daarmee het interactiepunt van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld. Wanneer de afstand ten opzichte van dat als wáárde gerepresenteerde centrale middelpunt/ interactiepunt toenam werkte dat voor de continuïteit van zijn bestaan óngunstig en wanneer die afstand afnam gúnstig. Dit gegeven bleek cruciaal voor de zich vervolgens verder ontwikkelende coördinerende functie van het brein van het organisme.
Door natuurlijke selectie ontwikkelde zich aansluitend het zogenaamde willekeurige/ animale deel van het zenuwstelsel dat dat via de buitenwand van het organisme uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde zenuwuiteinden in het brein geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed vervolgens via in dat brein gecombineerd geactiveerde zenuwcellen zogenaamde dwarsgestreepte spieren in de binnenwereld van het organisme activeerde en via de zo teweeggebrachte contractie de positie van het organisme in de buitenwereld en die buitenwereld kon beïnvloeden. Deze meer complexe evolutionaire ontwikkeling van het zenuwstelsel kwam ongetwijfeld op gang via lokale voor het voortbestaan van het organisme bedreigende beschadiging van zijn buitenwand. Op zo’n specifiek lokale situatie reageerde het organisme dan vervolgens met een voor zijn voortbestaan gunstige terugtrekreactie. Op den duur ontwikkelde zich daarna via gedifferentieerde specifieke invloed vanuit de buitenwereld zintuigelijk in zijn buitenwand geactiveerde zenuwuiteinden in het animale deel van het zenuwstelsel geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed en ontstond op die manier geleidelijk een steeds complexer zenuwstelsel dat in het brein via het autonome deel van dat zenuwstelsel geactiveerde homeostatische invloed vanuit de binnenwereld met via het animale deel geactiveerde zintuigelijke invloed vanuit de buitenwereld combineerde. Deze in het brein gecombineerde invloed leidde zo geleidelijk tot een op steeds complexere wijze immanent beleefde voorbereiding van de contractie van de spieren in de binnenwereld van het organisme en tot zich geleidelijk steeds complexer in de buitenwereld manifesterend gedrag.
Van belang is verder dat dat complexere gedrag met name mogelijk werd omdat die geactiveerde zenuwcellen in het brein als groepen met elkaar gingen samenwerken. Zo’n als specifieke volúmehoeveelheid gelokaliséérde gróép geactiveerd áántal zenuwcellen interacteerde namelijk via zijn éígen interactiepunt met andere op dat moment in het brein geactiveerde groepen zenuwcellen en de op deze wijze tijdelijk actueel in het ánimale deel van het brein groepsgewijs gerepresenteerde invloed vanuit de buitenwereld interacteerde zo binnen het brein via één gemeenscháppelijk interactiepunt met de in het áútonome deel van het brein groepsgewijs permanent actueel gerepresenteerde invloed vanuit de binnenwereld. Deze gerepresenteerde invloed manifesteerde zich met andere woorden als in dat gemeenschappelijke interactiepunt in het brein gerepresenteerd HIER EN NU geconcentreerd gecombineerde interactie en het was precies dat gezamenlijk in de intermediaire binnenwereld van het brein gedeelde interactiepunt dat het punt was van waaruit het als één geheel met de buitenwereld interacterende organisme met een zenuwstelsel vervolgens de interactie van zijn gehele als één open homeostatische kringloop met de buitenwereld interacterende binnenwereld op immanent beleefde wijze in het vizier kreeg.
Het is duidelijk dat de enerzijds vanuit de binnenwereld van het organisme en anderzijds vanuit de wereld buiten het organisme geactiveerde in de intermediaire binnenwereld van het brein gerepresenteerde in één gemeenschappelijk interactiepunt samenkomende invloed bepalend was voor de in omgekeerde richting vanuit dat punt immanent gecombineerd beleefde inhoud van die invloed. Daarbij is belangrijk dat de in het autonome deel van zijn brein gerepresenteerde invloed van de homeostase van zijn binnenwereld een permanent actueel méngsel was van enerzijds alle rondom vanuit de buitenwereld via de buitenwand zijn binnenwereld binnenkomende invloed én anderzijds alle vanuit zijn binnenwereld naar de buitenwereld uitgaande output terwijl de via het animale deel van het brein gerepresenteerde invloed uitsluitend zijn binnenwereld binnenkomende invloed bevatte. De in het brein gerepresenteerde homeostase vertegenwoordigde daarmee de invloed van het aspecifiek rondóm via zijn buitenwand ontvangen deel van de invloed dat resulteerde in een voortdurend gerepresenteerde fluctuerende afstand ten opzichte van het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte middelpunt van de cyclisch samenhangende homeostatische processen van zijn binnenwereld én de tegenover die invloed op de buitenwereld gerichte invloed van de output van zijn binnenwereld en, omdat de representatie van de specifiek via de zintuigen tijdelijk lokáál in de buitenwand ontvangen invloed níét met die naar buiten gerichte invloed vermengd was, liep die zintuigelijk réchtstreeks van buitenaf ontvangen invloed gelijk op met het gedéélte van de gerepresenteerde homeostatische invloed dat uitsluitend die aspecifiek rondóm binnenkomende níét-rechtstreeks gerepresenteerde invloed vanuit de buitenwereld vertegenwoordigde. Omdat de interactie van die op twee verschillende manieren vanuit de buitenwereld geactiveerde in de tijd gelijk oplopend gerepresenteerde invloed in het brein in één gemeenschappelijke interactiepunt samenkwam, betekende dit dat de vandaaruit in omgekeerde richting immanent gecombineerd beleefde inhoud van die invloed als gecombineerde ten ópzichte van elkáár inhoudelijk op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte invloed werd beleefd en bovendien betekende dit dat de daarmee in de tijd gelijk oplopend beleefde inhoud van het deel van de gerepresenteerde homeostase dat de invloed van zijn naar de buitenwereld uitgaande invloed vertegenwoordigde op deze wijze vanuit dat interactiepunt ruimtelijk tegenover die op twee verschillende manieren vanuit de buitenwereld binnenkomende gerepresenteerde in het brein gecombineerde invloed óp de binnenwereld als van binnenuit naar buiten gerichte drang werd beleefd van de zich opbouwende invloed ván zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld op de buitenwereld.
Met de tot nu toe besproken opbouw van de onderlinge in hun gemeenschappelijke interactiepunt geconcentreerde interactie van de in het brein groepsgewijs geactiveerde gerepresenteerde invloed voor ogen kunnen we dan nu de laatste stappen zetten om de gespiegelde beschrijving van de opbouw van de eerste vanuit dat interactiepunt immanent van binnenuit beleefde interactie van zo’n organisme met een zenuwstelsel mogelijk te maken.
Zoals we tot nu toe hebben gezien is het gedeelte van de permanent rondóm via de buitenwand uitslúítend vanuit de buitenwereld via op het gemeenschappelijke middelpunt van de cyclisch samenhangende homeostatische processen van de binnenwereld van het organisme via de fluctuerende afstand ten opzichte van dat míddelpunt/ interáctiepunt ónrechtstreeks geactiveerde in het autonóme deel van zijn brein gerepresenteerde invloed én de tijdelijk lokáál via de buitenwand vanuit de búítenwereld réchtstreeks geactiveerde in het ánimale deel van de intermediaire binnenwereld van zijn brein gerepresenteerde invloed in het zo in zijn brein gerepresenteerde interactiepunt van die met de buitenwereld interacterende binnenwereld als gemeenscháppelijk gerepresenteerde actuele in het HIER EN NU samenvallende invloed óp de binnenwereld én de in datzelfde HIER EN NU van dat gerepresenteerde interactiepunt actueel geactiveerde uitslúítend vanúít zijn als één ding op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende met de buitenwereld interacterende bínnenwereld réchtstreeks gerepresenteerde invloed ván die binnenwereld op de búítenwereld gerepresenteerd. Dit betekent dat dat in het brein gerepresenteerde interactiepunt zich als het zélf van dat organisme manifesteert dat die daar en dan verenigde invloed als vanúít de búítenwereld óp zijn zélf gerichte én als vanúít zijn éígen binnenwereld op de búítenwereld gerichte ín dat HIER EN NU als op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan geríchte zélf samenkomende vanúít zijn op optimale waarde van dat onbevangen samenhangend ultiem bestaan gerichte zélf gericht belééfde invloed beleeft.
Deze gerepresenteerde invloed bestaat zoals eerder aangegeven uit groepsgewijs gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen, dat wil zeggen uit het enerzijds als volumehoeveelheid geactiveerde aantal zenuwcellen gerepresenteerde op dat als zelf gerepresenteerde interactiepunt gerichte en uit de anderzijds als gerichtheid van die op dat als zelf gerepresenteerde interactiepunt vanuit de locatie van die geactiveerde groep zenuwcellen gerichte invloed. Dit kan niet anders betekenen dan dat zo’n representatie resulteert in het door die volumehoeveelheid gerepresenteerde magnetische veld en een door die locatie gerepresenteerde gerichtheid van het elektrische veld van die representatie in het HIER EN NU als elektromagnetische kracht gerepresenteerde in datzelfde HIER EN NU als zelf gerepresenteerde invloed als óp dat zelf gerichte ín dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf, vanuit dat zelf wordt beleefd. §
De als volumehoeveelheden van in het animale ten opzichte van het autonome brein gerepresenteerde invloed wordt op die manier vanuit het zelf als
= óp dat zelf gerichte HIER EN NU eendimensionaal in de tijd in specifieke ten opzichte van aspecifieke mate gewaardéérde en in dat ín dat zelf als binnen het kader van hun locatie in dat animale ten opzichte van dat autonome brein specifieke ten opzichte van aspecifieke gerichtheid erváren
expliciet intens
en de daarmee gecombineerd in dat animale ten opzichte van dat autonome brein als gelokaliseerd gerepresenteerde invloed wordt dan als:
= op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als éénduidig gunstige of ongunstige ten opzichte van als ambigú gunstige en ongunstige in het HIER EN NU driedimensionaal ruimtelijk gewaardeerde gerichtheid en binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in dat animale ten opzichte van dat autonome brein hetzij positief hetzij negatief ten opzichte van neutraal ervaren
= en selectief ten opzichte van als aselect in het HIER EN NU driedimensionaal ruimtelijk gewaardeerde gerichtheid en binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in dat animale ten opzichte van dat autonome brein geconcentreerd ten opzichte van rondom ervaren
= en als vanuit dat zelf op dat zelf gerichte eenzijdig tegenovergesteld ten opzichte van alzijdig tegenovergesteld in het HIER EN NU driedimensionaal ruimtelijk gewaardeerde gerichtheid en binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in dat animale ten opzichte van dat autonome brein specifiek tegenover zijn binnenwereld ten opzichte van aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren
op expliciet lokaal in de buitenwand van het organisme geactiveerde wijze
vierdimensionaal tijdruimtelijk beleefd,
terwijl de uitslúítend vanuit de binnenwereld geactiveerde in het brein gerepresenteerde invloed ván de binnenwereld op de búítenwereld in datzelfde HIER EN NU immanent vanuit dat zelf als uitslúítend van bínnenuit in omgekeerd evenredig specifieke mate eenzijdig samengestelde, gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief tegenover dat zelf, eenzijdig buiten de binnenwereld gericht gewaardeerde, specifiek tijdruimtelijk voorwaarts, eenduidig pósitief, geconcentreerd, specifiek vanuit de binnenwereld gericht ervaren, expliciet intense drang wordt beleefd.
De eerste evolutionair door beschadiging van de buitenwand van organismes met een zenuwstelsel op gang gebrachte immanent belééfde interactie werd op deze wijze vanuit het zelf tegenover de buitenwereld uitsluitend als specifieke mate van óngunstig gewaardeerde négatief ervaren pijn én in het HIER EN NU uitsluitend als specifieke mate van gúnstig gewaardeerde pósitief ervaren intense drang van zijn als één geheel met de buitenwereld interacterende binnenwereld beleefd. Het kan nuttig zijn deze aanvankelijk nog uiterst beperkte maar complex opgebouwde beleving als een bolvormig model voor te stellen waarvan het middelpunt het HIER EN NU beleefde zelf representeert en die bol als zodanig enerzijds de in drie dimensierichtingen van de HIER in dat zelf gecombineerd beleefde ruimte en het oneindige aantal die bol vullende punten anderzijds de in dat zelf in één dimensie NU gewaardeerd ervaren beleefde tijd representeert. Het model van de eerste immanente belevingswereld van een organisme met een zenuwstelsel bestaat dan vervolgens uit
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid gelokaliseerde groep geactiveerde zenuwcellen én via een tijdelijk actueel aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf door beschadiging van lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden réchtstreeks in het zich als eerste aanzet opbouwende animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid gelokaliseerde groep geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende invloed, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties als volumehoeveelheden gedifferentieerde áántallen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde en binnen het kader van de in het autonome deel van het brein gerepresenteerde locatie aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate gewaardeerde en binnen het kader van die in dat zich als eerste aanzet opbouwende animale deel van het brein gerepresenteerde locatie specifiek ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate gewaardeerde, specifiek ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en het als eerste aanzet opgebouwde animale deel van het brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het autonome brein gerepresenteerde invloed, neutráál ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als éénzijdig samengestelde éénduidig óngunstige gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed, éénduidig negatíéf ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én eenduidig ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in specifieke mate eenzijdig samengestelde ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek, eenduidig negatief ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en het als eerste aanzet opgebouwde animale brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed op het zelf gerichte, HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel áselect op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het autonome brein gerepresenteerde invloed, rondóm ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel sélectief op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed, geconcentréérd ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal, rondom ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in specifieke mate eenzijdig samengestelde eenduidig ongunstige, selectief op het zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek, eenduidig negatief, geconcentreerd ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en het als eerste aanzet animale brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed op het zelf gerichte, in dat centrale zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel álzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het autonome brein gerepresenteerde invloed, áspecifiek tegenóver zijn binnenwereld ervaren, níét-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed, specifíék tegenóver zijn binnenwereld ervaren, expliciet intense pijn beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende bínnenwereld
én anderzijds:
= tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gerichte, alzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal, rondom, tegenover zijn binnenwereld ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate eenzijdig samengestelde eenduidig ongunstige, selectief op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek, eenduidig negatief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren, expliciet intense pijn beleefde vanuit de buitenwereld gecreëerde invloed óp de binnenwereld, via uitslúítend vanuit zijn binnenwereld als in zijn brein gecombineerd gerepresenteerde invloed op datzelfde zelf gerichte, in dat zelf als vierdimensionaal creërend interactiepunt HIER EN NU samenkomende, immanent vanuit dat zelf van binnenuit in omgekeerd evenredig specifieke mate uitsluitend eenzijdig samengestelde eenduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief tegenover dat zelf, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde, specifiek tijdruimtelijk voorwaarts, eenduidig pósitief, geconcentreerd, specifiek vanuit zijn binnenwereld gericht ervaren, expliciet intense creërende drang beleefde zich in zijn binnenwereld opbouwende invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld.
De eerste via urgente beschadiging beleefde interactie van organismes met een zenuwstelsel manifesterende zich als hardhandig wakker geschudde lokaal tijdelijk van buitenaf in de buitenwand réchtstreeks ten opzichte van ónbegrensd rondom van buitenaf via de binnenwereld ónrechtstreeks in het brein gedifferentieerd gerepresenteerde invloed in het op deze wijze in zijn brein gerepresenteerde interactiepunt van die binnenwereld immanent als óp zijn gewaardeerd ervaren in ruimte en tijd begrénsde binnenwereld gerichte én vanúít die binnenwereld gerichte zelf in die binnenwereld beleefde interactie. Die immanente beleving ontplooide zich vervolgens door natuurlijke selectie verder tot de door onszelf specifiek menselijk beleefde werkelijkheid: de van buitenaf niet-verifieerbare en tegelijkertijd van binnenuit onbetwijfelbaar onmiddellijk werkelijke, volstrekt individuele beleving van het zich in onszelf ontplooiende creatieve proces van de natuur. De door het zelf immanent vanuit de buitenwereld gecreëerde én omgekeerd in het grotere geheel van die buitenwereld ingrijpend creërende in het HIER EN NU gewaardeerd ervaren in ruimte en tijd beleefde interactie is onze eigen individuele op paradoxale wijze alomtegenwoordige het geheel van het uit interacterende dingen bestaande gebeuren doordringende alle bestaande interactiepunten van de dingen over en weer beïnvloedende in elk punt inclusief onszelf als één punt interacterend samenvallende interactie.
Het evolutionaire proces dat daartoe leidde manifesteerde zich allereerst via tíjdelijke beschadiging als gecreëerde uitslúítend ongunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangende ultiem bestaan gericht gewaardeerde, negatief ervaren specifiek intense píjn én als permanént gedurende zijn leven zijn bestaande binnenwereld creërende uitslúítend gunstig gewaardeerde, positief ervaren intense dráng van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld: het prille aanvankelijk weliswaar inhoudelijk nog uiterst beperkte maar zich vervolgens van buitenaf én van binnenuit verder ontplooiende tot leven gewekte paradoxale besef in het HIER EN NU van de wereld gescheiden te zijn én er aan deel te nemen §§. Dat vanaf de Olympus in ons zelf ontstoken vuur was het begin van de verdere evolutie van het animale deel van het zenuwstelsel en was de voorbode van de voor altijd tijdelijk ervaren waarde van het door onszelf permanent ultiem gericht beleefde eigen bestaan.
Het is die altijd mógelijke zich steeds tijdelijk urgent aandienende vanuit één punt beleefde pijn die onze op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende interactie van binnenuit als gecreëerde én creërende waarde tot leven wekte. Dat prille begin betekende onvermijdelijk lijden en wees tegelijkertijd voortdurend in de richting van de buiten bereik te creëren waarde van onbeperkt samenhangend bestaan. David Hume heeft ooit opgemerkt dat het hart van de mens gemaakt is om tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenen. Dat menselijke hart blijkt zo een binnen het universele creatieve proces van de natuur gecreëerd en creërend zelf te zijn en het werk van de kunstenaar een in de richting van die buiten bereik liggende ultieme verzoening van het fundamenteel paradoxaal beleefde bestaan. Een kunstwerk wordt dan ook vanuit dat primaire urgente begin als manifestatie van ultieme paradoxale gerichtheid tot leven gewekt. Het kunstwerk schudt wakker, wekt aandacht voor wat op het spel staat, roept nieuwsgierigheid op naar wat je overkomt en toont het besef van de pijnlijke nietigheid van het eigen van binnenuit beleefde bestaan dat alles wat van waarde is creëert. In de woorden van Fernando Pessoa: Ik ben niets. Ik zal nooit iets zijn. Ik kan ook niet iets willen zijn. Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld.

§ Het is opmerkelijk dat het interactiepunt van de van buitenaf in het brein geactiveerde representatie van de invloed van de wereld buiten het brein een in één natuurkracht verenigd elektromagnetisch interactiepunt is waarin die representatie de volgens de huidige natuurkunde door víér natuurkrachten bepaalde interactie met de dingen in de wereld buiten het brein samenvat. Elke die representatie samenstellende zenuwcel wordt gedurende een uniek tijdsbestek op zijn eigen unieke locatie in het brein als afzonderlijke eenheid geactiveerd en stelt op die manier samen met andere geactiveerde zenuwcellen de eenheid van die representatie samen. Is de alomvattende interactie van de natuur de in ons eigen unieke elektromagnetische interactiepunt gerepresenteerde creatie van de ambigu pulserende interactie van ons als ding in ruimte en tijd beleefde beperkte bestaan?
§§ Als een punt een zich binnen ruimte zonder afmetingen en tijd zonder duur bevindend ultiem HIER EN NU is dan is een interactiepunt een samen met andere interactiepunten gecreëerd HIER EN NU dat via ruimtelijke afmetingen en tijdsduur ultieme ruimte en tijd creëert.

4. De ambiguïteit van het creatieve proces

Het interactiegebeuren van alle interacterende dingen leidde via natuurlijke selectie van als open kringloop functionerende dingen tot een door organismes met een zenuwstelsel immanent zich als zelf beleefd interactieproces ontplooiend bestaan. Hoe dat proces evolueerde kan worden toegelicht aan de hand van het ontstaan van het zich via de zintuigen ontwikkelende geheugen en de daarmee verband houdende ontplooiing van emoties en instincten.
Zoals eerder aangegeven functioneert het zenuwstelsel, dat tijdens de embryonale ontwikkeling van het organisme uit de buitenwand van zijn binnenwereld ontstaat, als een intermediaire binnenwereld tussen het geheel van zijn binnenwereld en de wereld erbuiten. De eerste vervolgens door zo’n organisme immanent als pijn en drang werkelijk belééfde emotie manifesteerde zich door beschadiging van die buitenwand. De mate en duur van de lokale invloed van een voor zijn voortbestaan bedreigende beschadiging wekte die in het interactiepunt van die in de intermediaire binnenwereld van zijn brein gerepresenteerde invloed op zijn binnenwereld vanuit dat zo immanent als zelf beleefde interactiepunt ten opzichte van het totaal van de rondom van alle kanten binnenkomende invloed als primaire urgente emotie tot leven en wel als ten opzichte van vanuit dat zelf permanent actueel centraal als aspecifieke maat op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gericht, alzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en aspecifiek, neutraal, rondom, tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet intens beleefde centraal HIER EN NU tijdelijk actueel als specifieke maat, éénzijdig samengestelde éénduidig óngunstig, selectief op dat zelf gericht, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en specifiek, negatief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren expliciet intense pijn beleefde gecreëerde invloed vanuit de buitenwereld óp zijn binnenwereld én als uitslúítend vanuit zijn binnenwereld in zijn brein gecombineerd gerepresenteerde van binnenuit op zijn zelf gerichte, in dat zelf in de tijd gelijk oplopend HIER EN NU centraal tegenover die invloed ruimtelijk als vierdimensionaal creërend interactiepunt samenkomend, vanuit zijn zelf als omgekeerd evenredig specifieke maat, éénzijdig samengestelde éénduidig gunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief vanuit dat zelf, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde en specifiek, positief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren intense drang beleefde invloed van zijn als één gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
Deze eerste geïsoleerd beleefde inhoudelijk uiterst beperkte emotie was het startsein van de evolutie van een groot aantal onder invloed van sleutelsituaties in de buitenwereld opgeroepen emoties en instincten. De vervolgens door natuurlijke selectie ontstane tweede emotie was aanzienlijk complexer, werd als intense angst beleefd, ging weliswaar net als die eerste emotie met een als omgekeerd evenredige intense drang beleefde zich in de buitenwereld manifesterende terugtrekreactie gepaard maar soms ook met een bewegingsloze freeze-reactie en werd behalve door beschadiging ook door andere, op beschadiging voorúítlopende, invloed vanuit de buitenwereld veroorzaakt. Dat laatste was inmiddels mogelijk geworden omdat vanuit de buitenwand van die organismes gedurende de verdere evolutie de zintuigen waren ontstaan waarvan de daarbij behorende zenuwuiteinden van de bij die zintuigen horende zenuwcellen door temperatuur, druk, chemische stoffen, luchtdrukgolven en elektromagnetische straling konden worden geactiveerd, dat wil zeggen door interactie met dingen die zich deels op afstand van de buitenwand van hun binnenwereld in de buitenwereld bevonden. Weer later ontstond naar aanleiding van soortgelijke interactie de derde dit keer als woede en drang emotioneel beleefde interactie die met een ten opzichte van die invloed van buitenaf tegenovergestelde agressief op de bron van die potentiële beschadiging gerichte als drang van binnenuit beleefde invloed van hun van binnenuit opgebouwde actie gepaard ging. Het is duidelijk dat deze laatste reactie op een nog complexere wijze tot stand moest zijn gekomen dan de eerste twee omdat die door in principe gelijksoortige interactie met dingen in de buitenwereld ontstane reactie impliceerde dat op een of andere manier binnen het zenuwstelsel zoiets als een beslissing plaatsvond om óf met een aan beleefde angst gekoppelde drang verbonden terugtrekreactie c.q. vluchtgedrag of met een freeze-reactie te reageren óf met een aan beleefde woede gekoppelde drang verbonden in omgekeerde richting op die potentiële bedreiging gerichte actie c.q. met vechtgedrag.
De ontwikkeling van organismes met een zenuwstelsel in de richting van een keuzemenu van emoties en instincten kan in feite worden gezien als de opbouw van een steeds gedifferentieerder maar aanvankelijk in feite nog relatief beperkt en star gedragsrepertoire dat geleidelijk door natuurlijke selectie in die organismes ontstond en tijdens hun individuele leven in specifieke omstandigheden via relatief beperkte inhoudelijke beleving van specifieke omstandigheden werd opgeroepen. Door de wijze waarop representaties van de invloed van de wereld buiten het brein in het brein functioneerden ligt het echter voor de hand dat die verdere evolutie mogelijk werd doordat een aanvankelijk weliswaar nog beperkt geheugen op die emoties en instincten vooruitliep.
Zoals eerder besproken bestaat de in de intermediaire binnenwereld van het brein van het organisme gerepresenteerde invloed óp en ván zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld uit interactie van binnen zijn brein via vanuit de wereld buiten het brein groepsgewijs gedifferentieerd gelokaliseerde volumehoeveelheden geactiveerde aantallen zenuwcellen. Tijdelijk actueel vanuit de buitenwereld réchtstreeks via de buitenwand van zijn binnenwereld in zijn brein geactiveerd gerepresenteerde invloed interacteert dan via het interactiepunt van die representatie met andere op dat moment rechtstreeks vanuit de buitenwereld in zijn brein geactiveerd gerepresenteerde invloed én met permanent actueel via het homeostatische geheel van zijn bínnenwereld deels met die rechtstreekse invloed vanuit de buitenwereld gelijk oplopend níét-rechtstreeks via die binnenwereld gerepresenteerde invloed vanuit de buitenwereld óp die binnenwereld én met uitsluitend vanuit die homeostatische binnenwereld gerepresenteerde invloed ván die binnenwereld op de buitenwereld en die representaties vormen zo gezamenlijk één actueel gerepresenteerd gemeenschappelijk interactiepunt van zijn als geheel met de buitenwereld interacterende binnenwereld waardoor dat gerepresenteerde interactiepunt immanent als zelf wordt beleefd. Dit betekent dat het interactiepunt van de via lokáál in de buitenwand réchtstreeks vanuit de buitenwereld als geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde invloed zich op een specifiek tijdstip op een specifieke plaats in het brein bevindt en zich afhankelijk van het verloop van de veranderingen binnen die representatie zo lang die activatie duurt binnen het brein verplaatst en dat geldt dan uiteraard ook voor het als zelf gerepresenteerde gemeenschappelijke interactiepunt van het gehele op dat moment geactiveerde brein. Het is zonder meer denkbaar en ongetwijfeld mogelijk dat het traject dat het interactiepunt van zo’n representatie in het brein aflegde en het traject van het ermee verbonden als zelf gerepresenteerde gemeenschappelijke interactiepunt van het gehele geactiveerde brein vanaf een bepaald moment in de evolutie via een verkleinde kopie van het geactiveerde brein niet alleen als samenvattend locatiespoor van zo’n traject op een daarvoor geschikte plek in het brein kon worden gevolgd maar voortaan ook als conceptueel geheugenspoor in de moleculaire structuur van het brein kon worden vastgelegd (5). Het is dan bovendien mogelijk dat zo’n tijdens het leven van zo’n organisme bewaard conceptueel spoor op een later tijdstip als aanzet kon functioneren voor hernieuwde activatie van zo’n oorspronkelijke representatie en dat die dan als herinnerde representatie vanuit het samen met de op dat moment in het brein geactiveerde representaties gedeelde gemeenschappelijke interactiepunt kon worden herbeleefd. Als zo’n conceptueel spoor namelijk, wanneer het locatiespoor van een op die eerdere representaties gelijkende op een later tijdstip vanuit de wereld buiten het brein geactiveerde representatie of een vanuit de intermediaire binnenwereld van het brein geactiveerde representatie op een ermee overeenkomende plaats in het brein terechtkomt, vervolgens vanuit die opslagplaats als herkende herinnering steeds weer opnieuw werd geactiveerd, kon dat conceptuele spoor zich vervolgens als een steeds meer geoptimaliseerde moleculaire structuur van het brein gaan ontwikkelen, dat wil zeggen als een in het brein opgebouwd model van een vanuit de wereld buiten het brein op basis van een via herhaalde opslag steeds verder geoptimaliseerde voorbereidende conceptuele structuur van het patroon van later onder invloed van de interactie van het organisme geactiveerde representaties en van een zich op basis daarvan ontwikkelend geheugen.
Het is aannemelijk dat het geheugen van organismes met een zenuwstelsel én gedurende hun leven én vervolgens op basis daarvan evolutionair werd opgebouwd als een uit conceptuele modellen bestaande structuur van het brein en dat dit resulteerde in een zich op steeds complexere wijze op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende met de buitenwereld interacterende binnenwereld. De patronen van de trajecten die de interactiepunten van de als groepsgewijs in het brein gelokaliseerde volumehoeveelheden geactiveerde aantallen zenuwcellen in de intermediaire binnenwereld van het brein van het organisme gerepresenteerde invloed van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld aflegden, werden zo als geëvolueerde gedifferentieerd samengestelde conceptuele modellen vastgelegd. Op deze wijze via conceptuele modellen van patronen voorbereide actueel in het HIER EN NU geactiveerde representaties leidden daarmee impliciet tot zich steeds genuanceerder en steeds nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van het organisme richtend gedrag.
We kunnen dan nu gaan proberen de conceptuele structuur te beschrijven van de diverse onder zintuigelijke invloed ontstane modellen die de basis vormen van de immanent beleefde emoties en instincten.
Zoals we hebben gezien werd de allereerste door natuurlijke selectie via beschadiging van lichaamscellen van de buitenwand van de met de buitenwereld interacterende binnenwereld van organismes met een zenuwstelsel ontstane weliswaar nog uiterst beperkte maar tegelijkertijd onmiskenbaar immanent incidenteel tijdelijk beleefde interactie als in het HIER EN NU gecombineerde emotionele intense pijn en drang beleefd. Het patroon van die door zo’n organisme tijdens zijn leven bij herhaling via soortgelijke beschadiging tijdelijk beleefde interactie werd vervolgens als structureel conceptueel individueel geheugenmodel in zijn brein en op den duur als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein opgebouwd. Door die voortdurende herhaling bevatte dat model de in niet tot eventueel maximale in ruimte en tijd in toe- of afnemende in het HIER EN NU tijdelijk gecombineerd beleefde gedifferentieerde máte van beleefde intensiteit van die als eenzijdig samengestelde uitsluitend ongunstige gerichtheid gewaardeerde eenduidig negatief ervaren pijn en daartegenover in omgekeerd evenredige niet tot eventueel maximale toe- of afnemende máte van beleefde intensiteit van die als eenzijdig samengestelde gunstige gerichtheid gewaardeerde eenduidig positief ervaren drang. Dat model werd met andere woorden op den duur opgebouwd als door zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende zelf in niet tot maximale én in toe- of afnemende gedifferentieerde máte beleefde invloed en moet dan ook als de primaire voortzetting worden gezien van de zich vervolgens via de zintuigen verder ontplooiende immanent beleefde zich steeds genuanceerder op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende interactie van die organismes.
Daarbij was bovendien van belang dat die incidenteel tíjdelijk actueel vanuit buitenwereld in de buitenwand van zijn binnenwereld geactiveerde in het HIER EN NU gerepresenteerde door zo’n organisme zelf immanent in niet tot maximale toe- en afnemende mate beleefde invloed van beschadiging allereerst als met eerder tijdens het eigen individuele leven tíjdelijk via soortgelijke invloed van beschadiging vanuit de buitenwereld geactiveerde én als externe feedback-lus van de eigen terugtrekreactie vanuit de buitenwereld in het conceptuele geheugenmodel bewaarde vanuit die tijdelijk actuéél gereactiveerde interne feedback-lus als met een in het verleden in niet tot maximale toe- en afnemende mate beleefde invloed verbonden door het organisme in het HIER EN NU werd beleefd. Op den duur ontstond op deze wijze vervolgens een via dat evoluerende structureel opgebouwde conceptuele geheugenmodel voorbereide onder incidenteel tijdelijke invloed van beschadiging in het actuele HIER EN NU geactualiseerde in niet tot maximale toe- of afnemende máte intens beleefde pijn en op den duur een via het evolutionair áángeboren conceptuele model van zijn brein voorbereide met het aan het eigen leven vooráfgaande niet zelf beleefd verleden verbonden geactualiseerde in niet tot maximale toe- of afnemende mate van intens beleefde pijn. Actuéél in het HIER EN NU door het organisme rechtstreeks vanuit de buitenwereld via de buitenwand beleefde beschadiging werd met andere woorden vervolgens:
= deels als via het in het verleden niet zelf beleefde maar vooráfgaand aan zijn eigen leven voorbereide structureel aangeboren model van zijn brein met dat verleden verbonden geactiveerde invloed als in specifiek niet tot maximale toe- en afnemende mate gewaardeerde, specifiek ervaren intense pijn beleefd én
= deels als via in het éígen verleden in het gehéúgenmodel van zijn brein opgebouwde geactualiseerde invloed in specifiek niet tot maximale toe- en afnemende mate gewaardeerde, specifiek ervaren intense pijn beleefd.
De impliciet vanuit het geheel van zijn met die buitenwereld interacterende bínnenwereld actuéél tegenover die actueel beleefde invloed van beschadiging als omgekeerd evenredige in niet tot maximale toe- en afnemende mate van uitsluitend op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerd ervaren beleefde drang werd vanuit dat HIER EN NU op die manier als van bínnenuit deels met het eigen leven en deels met meer dan het eigen verleden verbonden eigen invloed beleefd.
Het eerste op die manier in het brein bewaarde model van de vanuit het interactiepunt van de in het brein gerepresenteerde immanent door het organisme als pijn en drang beleefde interactie kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte en daarin samenkomende, onrechtstreeks via die binnenwereld in zijn brein als volumehoeveelheid gelokaliseerde groep geactiveerde zenuwcellen in het autonome deel van zijn brein én via het tijdelijk actueel geen tot eventueel maximale aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf door beschadiging van lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels evolutionair aangeboren conceptuele model van zijn brein voorbereid geactiveerde rechtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid gelokaliseerde groep geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende invloed, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties als volumehoeveelheden gedifferentieerde áántallen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER óp dat zelf gerichte EN ín dat zelf als één tijdruimtelijk centraal punt samenkomende, vanúít dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel als aspecifieke maat gewaardeerde en binnen het kader van de in het autonome deel van zijn brein gerepresenteerde locatie aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in ruimte en tijd in niet tot eventueel maximale én in toe- of afnemende specifieke mate gewaardeerde en binnen het kader van die in dat animale deel van zijn brein gerepresenteerde locatie specifiek ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als aspecifieke maat gewaardeerde, aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in ruimte en tijd in niet tot eventueel maximale toe- of afnemende specifieke mate gewaardeerde, specifiek ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en animale deel van het brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigú gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in zijn autonome brein gerepresenteerde invloed, neutráál ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als éénzijdig samengestelde óngunstige gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in zijn animale brein gerepresenteerde invloed, éénduidig negatíéf ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als aspecifieke maat op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in ruimte en tijd in niet tot eventueel maximale toe- of afnemende specifieke mate van eenzijdig samengestelde ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek, eenduidig negatief ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en animale brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed op het zelf gerichte, HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel áselect op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in zijn autonome brein gerepresenteerde invloed rondóm ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als sélectief op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in zijn animale brein gerepresenteerde invloed, geconcentréérd ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel als aspecifieke maat op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal, rondom ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in ruimte en tijd in niet tot eventueel maximale toe- of afnemende specifieke mate van eenzijdig samengestelde ongunstige, selectief op het zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek, eenduidig negatief, geconcentreerd ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en animale brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed op het zelf gerichte, in dat centrale zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel álzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in zijn autonome brein gerepresenteerde invloed áspecifiek tegenóver zijn binnenwereld ervaren, níét-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in zijn animale brein gerepresenteerde invloed specifíék tegenóver zijn binnenwereld ervaren, expliciet intense pijn beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende bínnenwereld
én anderzijds:
= tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel als aspecifieke maat op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gerichte, alzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal, rondom, tegenover zijn binnenwereld ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximale toe- of afnemende specifieke mate van eenzijdig samengestelde ongunstige, selectief op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek, eenduidig negatief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren, expliciet intense pijn beleefde vanuit de buitenwereld gecreëerde invloed óp de binnenwereld, uitslúítend vanuit zijn binnenwereld als gecombineerd in zijn brein gelokaliseerde volumehoeveelheid groep gerepresenteerde geactiveerde zenuwcellen immanent van binnenuit op datzelfde zelf gerichte, in dat zelf als in de tijd tegenover die invloed gelijk oplopend HIER EN NU ruimtelijk vierdimensionaal creërend interactiepunt samenkomende, vanuit dat de creatie van zijn als één met de buitenwereld interacterend bestaan belevende zelf als omgekeerd evenredige in niet tot eventueel maximale af- of toenemende specifieke mate van uitsluitend éénzijdig samengestelde gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief tegenover dat zelf, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde, specifiek eenduidig positief, geconcentreerd, vanuit zijn zelf ervaren, expliciet intense drang beleefde invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld.
De eerste via het inmiddels als conceptueel geheugenmodel in de structuur van het brein van individuele organismes met een zenuwstelsel opgebouwde en via het inmiddels aangeboren evolutionair voorbereide conceptuele model van het brein immanent als pijn en drang emotioneel beleefde interactie manifesterende zich zo nu en dan gedurende hun leven via van buitenaf in de buitenwand van hun binnenwereld door beschadiging van lichaamscellen lokaal geactiveerde zenuwcellen in hun brein gerepresenteerd beleefde invloed óp én ván hun met de buitenwereld interacterende binnenwereld. Door natuurlijke selectie ontwikkelde zich vervolgens rondom in de buitenwand via lokáál van buitenaf op aanvullende zintúígelijk gedifferentieerde wijze geactiveerde zenuwuiteinden tijdelijk in het animale deel van het brein van zo’n organisme gerepresenteerde invloed die ten opzichte van de in het autonome deel van zijn brein gerepresenteerde als tweezijdig samengestelde ambigu gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde positief én negatief ervaren áspecifiek zintuigelijk beleefde invloed gecombineerd vanuit zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld op twéézijdig gedifferentieerde éénzijdig samengestelde wijze als óf gunstig óf ongunstig gericht gewaardeerde éénduidig óf positief óf negatief ervaren specifíék zintuigelijk werd beleefd. De tegenover die op die manier gedifferentieerd geactiveerde meer genuanceerd beleefde invloed van búítenaf en als drang beleefde invloed van bínnenuit was zo op impliciete wijze nauwkeuriger op zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf gericht. Het ging daarbij niet meer alleen om de gereactiveerde geactualiseerde gedifferentieerde niet tot maximale in ruimte én tijd toe- of afnemende máte van intensiteit van die beleefde invloed maar ook om de via in het geheugen in het brein opgeslagen en vervolgens evolutionair vóórbereid aangeboren gedifferentieerde invloed van eenzijdig óf als gunstige óf als ongunstige geríchtheid gewaardeerde eenduidig positief óf negatief ervaren expliciet in ruimte en tijd zintuigelijk beleefde feedback van de invloed van het eigen eerder via drang in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag, dat wil zeggen om de consequenties van de op basis van de bewégingsrichting van het organisme in de buitenwereld óf als gunstige óf als ongunstige gerichtheid gewaardeerde eenduidig positief óf negatief ervaren expliciet zintuigelijk in ruimte en tijd beleefde invloed. Deze in het zintuigelijke conceptuele model via het patroon van die bij herhaling terugkerende representaties opgenomen óf positieve óf negatieve feedback van het op basis van die expliciet zintuigelijke beleving in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag vormde geleidelijk een steeds belangrijkere nuancerende door het organisme immanent beleefde bijdrage aan zijn zich op die manier steeds nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende gedrag.
De eerste na de primair als pijn en drang emotioneel door het organisme aanvullend immanent als expliciet zintuigelijk én als drang beleefde interactie werd naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van druk in lichaamscellen van zijn buitenwand lokaal geactiveerde zenuwuiteinden in zijn brein gerepresenteerd. Het in het geheugen en vervolgens evolutionair ontwikkelde model van de beleving van die druk kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via een permanent gedurende het bestaan van het organisme met een zenuwstelsel actueel aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, in dat interactiepunt samenkomende, onrechtstreeks via die binnenwereld in zijn brein als geactiveerde volumehoeveelheid gelokaliseerde groep zenuwcellen in het autonome deel van het brein én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal lokaal vanuit de buitenwereld in de buitenwand op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte via zich in de huid bevindende specifiek voor druk gevoelige lichaamscellen in zijn buitenwand geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere gedurende het eigen leven vanuit de buitenwereld via het in het brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels voorafgaand aan het eigen leven evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde rechtstreeks in het animale deel van zijn brein als geactiveerde volumehoeveelheid gelokaliseerde groep zenuwcellen gerepresenteerde als de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende invloed, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties als volumehoeveelheden gedifferentieerde áántallen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk centraal punt samenkomende, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel als aspecifieke maat gewaardeerde en binnen het kader van de in het autonome deel van het brein gerepresenteerde locatie aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als specifiek genuanceerde maat gewaardeerde en, binnen het kader van die in dat animale deel van het brein gerepresenteerde locatie, specifiek genuanceerd ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als aspecifieke maat gewaardeerde, aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als specifiek genuanceerde maat gewaardeerde, specifiek genuanceerd ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en animale deel van het brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het autonome brein gerepresenteerde invloed, neutráál ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als éénzijdig samengestelde óf gunstige óf óngunstige gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed, éénduidig óf positief óf negatief ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als aspecifieke maat op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als specifiek genuanceerde maat, eenzijdig samengestelde óf gunstige óf ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek genuanceerd, eenduidig óf positief óf negatief ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en animale brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed op het zelf gerichte, HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel áselect op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het autonome brein gerepresenteerde invloed, rondóm ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als sélectief op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed, geconcentréérd ervaren, expliciet intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel als aspecifieke maat op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal, rondom ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als specifiek genuanceerde maat, eenzijdig samengestelde óf gunstige óf ongunstige, selectief op het zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek genuanceerd, eenduidig óf positief óf negatief, geconcentreerd ervaren, expliciet intens beleefde invloed vanuit die in het autonome en animale brein gedifferentieerd gerepresenteerde locáties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed op het zelf gerichte, in dat centrale zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel álzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het autonome brein gerepresenteerde invloed, áspecifiek tegenóver zijn binnenwereld ervaren, níét-expliciet intens beleefde druk HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en, binnen het kader van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed, specifíék tegenóver zijn binnenwereld ervaren, expliciet intense compressie óf decompressie beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende bínnenwereld
én anderzijds:
= tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel als aspecifieke maat op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gerichte, alzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, neutraal, rondom, tegenover zijn binnenwereld ervaren, niet-expliciet intens beleefde druk HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel geactualiseerde feedback als specifiek genuanceerde maat, eenzijdig samengestelde óf gunstige óf ongunstige, selectief op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek genuanceerd, eenduidig óf positief óf negatief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren, expliciet intense compressie óf decompressie beleefde vanuit de buitenwereld gecreëerde invloed óp de binnenwereld, uitslúítend vanuit zijn binnenwereld als gecombineerd in zijn brein geactiveerde gelokaliseerde volumehoeveelheid groep zenuwcellen gerepresenteerde van binnenuit op datzelfde zelf gerichte, in dat zelf als in de tijd tegenover die invloed gelijk oplopend ruimtelijk HIER EN NU als vierdimensionaal creërend interactiepunt samenkomende, vanuit dat de creatie van zijn als één bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld zelf als omgekeerd evenredige expliciete maat uitsluitend éénzijdig samengestelde gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief tegenover dat zelf, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde, specifiek, eenduidig positief, geconcentreerd, vanuit zijn zelf ervaren, expliciet intense drang beleefde invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld.
Op deze wijze was door natuurlijke selectie na de door organismes met een zenuwstelsel ten opzichte van rondom via zijn binnenwereld permanént actueel tweezijdig samengestelde ambigu gunstig én ongunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde neutraal ervaren primair lokaal via de buitenwand van zijn binnenwereld tijdelijk actueel als éénzijdig samengestelde ongunstig gewaardeerde éénduidig negatief ervaren pijn en daartegenover éénzijdig samengestelde éénzijdig gunstig gewaardeerde éénduidig positief ervaren drang beleefde emotie, vervolgens ten opzichte van op het als zelf in de intermediaire binnenwereld van hun brein gerepresenteerde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van hun met de buitenwereld interacterende binnenwereld, in dat gerepresenteerde zelf samenkomende, vanuit dat zelf rondom via zijn binnenwereld permanént actueel tweezijdig samengestelde ambigu gunstig én ongunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, neutraal ervaren HIER EN NU op dat zelf lokaal via de buitenwand van zijn binnenwereld tíjdelijk actueel via geactualiséérde aangeboren conceptueel voorbereide en via conceptueel in hun geheugen bewaarde feedback gereactiveerde feedback actueel éénzijdig samengestelde óf gunstig óf ongunstig gericht gewaardeerde in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf HIER EN NU éénduidig positief óf negatief ervaren, specifiek óf als compressie óf als decompressie zintuigelijk beleefde druk én daartegenover vanuit datzelfde zelf beleefde omgekeerd evenredig éénzijdig samengestelde éénduidig gunstig op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, positief ervaren drang ontstaan, die die primaire als pijn en drang beleefde emotie op nuancerende wijze aanvulde en er impliciet door begrensd bleef. De aanvullend in de intermediaire binnenwereld van het brein geëvolueerde van buitenaf én van binnenuit tegenóver die éénzijdig gewaardeerde éénduidig ervaren specifíék zintuigelijk ten opzichte van twéézijdig ambigu ervaren áspecifiek zintuigelijk meer genuanceerd beleefde éénzijdig gewaardeerde éénduidig ervaren beleefde drang manifesteerde zich met andere woorden op die manier in de buitenwereld als nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gedrag van dat organisme. Bovendien kwam de invloed van de via de in het brein van het individuele organisme van bínnenuit gereactiveerde lus van die als conceptuele geheugenmodellen en evolutionair als aangeboren voorafgaand aan het eigen leven als consequenties van eigen eerder in het buitenwereld gemanifesteerd gedrag opgebouwde óf gunstig gewaardeerde positief ervaren óf ongunstig gewaardeerde negatief ervaren feedback van buitenaf in het actueel als zelf beleefde HIER EN NU op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld als van binnenuit geactualiseerde conceptueel vanuit het verleden in zijn brein bewaarde gereactiveerde invloed binnen. Vanuit dat zelf werd deze feedback dan ook immanent als met dat verleden verbonden van buitenaf ontvangen óf ten opzichte van via uitsluitend ongunstig gericht gewaardeerde eenduidig negatief ervaren pijn tegengesteld gunstig gewaardeerde positief ervaren drang door geactualiseerd gereactiveerde óf gelijkgerichte gunstig gericht gewaardeerde eenduidig positief ervaren druk óf ongunstig gericht gewaardeerde negatief ervaren druk beleefde drang beleefde invloed.
Bij de zintuigelijke beleving van druk ging het daarbij om van buitenaf rechtstreeks via voor die druk gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van het organisme geactiveerde invloed van interactie met dingen van een vanaf celniveau met dat organisme vergelijkbare omvang die als één samenhangende groep moleculen met dat organisme interacteerden. Bij de evolutionair daarop aansluitende beleving van temperatuur ging het echter om rechtstreekse via zijn buitenwand van buitenaf gerepresenteerde invloed van de gemiddelde bewegingsenergie van op en neer gaande druk van met het organisme interacterende moleculen, dat wil zeggen om interactie met dingen van een kleinere omvang dan die lichaamscellen. Het model van die immanent beleefde temperatuur en de daarmee rechtstreeks verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via de permanent gedurende het bestaan van het organisme met een zenuwstelsel actuele rondom van buitenaf drempel overschrijdende, de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende, op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gericht daarin samenkomende in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen én via een tijdelijk actuele geen tot eventueel maximale lokaal van buitenaf die drempel overschrijdende op dat uitsluitend op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt gericht daarin samenkomende via zich in de huid bevindende specifiek voor bewegingsenergie van moleculen gevoelige cellen van buitenaf geactiveerde zenuwuiteinden én geactualiseerd op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde en/of inmiddels voorafgaand aan zijn individuele bestaan evolutionair als ingebouwd conceptueel model in zijn brein bewaarde feedback gereactiveerde in zijn brein als gedifferentieerde groepen gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed, vanuit die specifieke locaties als aantallen geactiveerde zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte, in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende, vanuit dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel als niet-expliciete maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback onder of boven van die niet-expliciet gedifferentieerd gewaardeerde maat als expliciete maat gewaardeerde specifiek intens ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste enkelvoudige ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat gewaardeerde, specifiek intens ervaren invloed vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte EN in dat centrale op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt samenkomende, NU vanuit het zelf ten opzichte van permanent actueel op dat op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, neutraal ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als eenzijdig samengestelde eenduidig óf gunstige óf ongunstige gerichtheid gewaardeerde, óf positief óf negatief ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal ervaren invloed centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf gunstige of óngunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, óf positief óf negatief ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende, immanent als op het zelf gerichte HIER EN in dat centrale zelf als omslagpunt samenkomende, NU vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde rondom ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als selectief op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, geconcentreerd ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal, rondom ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf gunstige of óngunstige, selectief op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, positief óf negatief, geconcentreerd ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed samenkomende immanent als op het zelf gerichte, in dat centrale zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet beleefde temperatuur HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren óf warmte óf kou expliciet beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= tegengesteld aan die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel centraal als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gericht binnenkomende, alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal, rondom, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet beleefde temperatuur centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf gunstige of óngunstige, selectief op het zelf gericht binnenkomende, eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, positief óf negatief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren óf warmte óf kou expliciet beleefde bijdrage aan het totaal van de zintuigelijk beleefde invloed van buitenaf óp zijn binnenwereld, in zijn brein vanuit het geheel van zijn binnenwereld als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde, op datzelfde zelf gerichte, in dat zelf gelijk oplopend HIER EN NU centraal als van binnenuit creërend interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf als omgekeerd evenredig expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig gunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde specifiek intens, positief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren drang beleefde invloed van zijn als één vierdimensionaal gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
Net als bij de beleving van druk bleef die van temperatuur door pijn en drang begrensd en leidde die beleving tot meer genuanceerd voorbereid nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gedrag. Bij de zintuigelijke beleving van druk ging het daarbij in eerste instantie om de rechtstreekse interactie van de buitenwand van het organisme met dingen die op celniveau met dat organisme vergelijkbare of grotere omvang als samenhangende groepen moleculen met dat organisme interacteerden en bij de beleving van temperatuur om eveneens rechtstreekse interactie van de buitenwand van het organisme met gemiddelde bewegingsenergie van moleculen, dat wil zeggen om interactie met kleinere dingen dan die als eenheden functionerende uit moleculen samengestelde cellen.
De volgende zintuigelijk als smaak en drang beleefde interactie betrof echter de rechtstreekse invloed van moleculen die al of niet via het spijsverteringskanaal tot de binnenwereld van het organisme werden toegelaten en bij reuk ging het niet alleen om rechtstreekse invloed van moleculen die al of niet via de luchtwegen of het spijsverteringskanaal tot die binnenwereld werden toegelaten maar ook afkomstig konden zijn van dingen die zich op afstand van zijn buitenwand bevonden. Die in het zintuigelijke conceptuele model via het patroon van herhaaldelijk terugkerende representaties eerder opgenomen positieve óf negatieve feedback van het op basis van die zintuigelijke beleving in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag vormde leidde vervolgens tot inhoudelijk meer als ofwel áángenaam gunstig ofwel ónaangenaam ongunstig gewaardeerde of bevrédigend positief of ónbevredigend negatief ervaren nuancerende beleving van smaak en meer als ofwel áángenaam gunstig ofwel ónaangenaam ongunstig gewaardeerde of aanlókkelijk positief of weerzinwekkend negatief ervaren nuancerende beleving van geur.
Het model van de immanent beleefde smaak en de daarmee verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via de permanent gedurende het bestaan van het organisme met een zenuwstelsel actuele rondom van buitenaf drempel overschrijdende, de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende, op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gericht daarin samenkomende in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen én via een tijdelijk actuele geen tot eventueel maximale lokaal van buitenaf die drempel overschrijdende op dat uitsluitend op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt gericht daarin samenkomende via zich in de tong en mondholte bevindende specifiek voor bepaalde chemische stoffen gevoelige cellen van buitenaf geactiveerde zenuwuiteinden én geactualiseerd op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde en/of inmiddels voorafgaand aan zijn individuele bestaan evolutionair als ingebouwd conceptueel model in zijn brein bewaarde feedback gereactiveerde in zijn brein als gedifferentieerde groepen gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed, vanuit die specifieke locaties als aantallen geactiveerde zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte, in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende, vanuit dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel als niet-expliciete maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback onder of boven van die niet-expliciet gedifferentieerd gewaardeerde maat als expliciete maat gewaardeerde specifiek intens ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste enkelvoudige ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat gewaardeerde, specifiek intens ervaren invloed vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte EN in dat centrale op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt samenkomende, NU vanuit het zelf ten opzichte van permanent actueel op dat op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, neutraal ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige óf onaangenaam ongunstige gerichtheid gewaardeerde, óf bevredigend positief óf onbevredigend negatief ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal ervaren invloed centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige of onaangenaam óngunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, óf bevredigend positief óf onbevredigend negatief ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende, immanent als op het zelf gerichte HIER EN in dat centrale zelf als omslagpunt samenkomende, NU vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde rondom ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als selectief op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, geconcentreerd ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal, rondom ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige of onaangenaam óngunstige, selectief op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, bevredigend positief óf onbevredigend negatief, geconcentreerd ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed samenkomende immanent als op het zelf gerichte, in dat centrale zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet beleefde smaak HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren als zoet of zuur óf dwars daarop als zout of bitter expliciet beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= tegengesteld aan die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel centraal als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gericht binnenkomende, alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal, rondom, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet beleefde smaak centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige of onaangenaam óngunstige, selectief op het zelf gericht binnenkomende, eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, bevredigend positief óf onbevredigend negatief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren als zoet of zuur óf dwars daarop als zout of bitter expliciet beleefde bijdrage aan het totaal van de zintuigelijk beleefde invloed van buitenaf óp zijn binnenwereld, in zijn brein vanuit het geheel van zijn binnenwereld als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde, op datzelfde zelf gerichte, in dat zelf gelijk oplopend HIER EN NU centraal als van binnenuit creërend interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf als omgekeerd evenredig expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig gunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde specifiek intens, positief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren drang beleefde invloed van zijn als één vierdimensionaal gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
De in het organisme ontstane beleving van smaak en drang ging op deze wijze gepaard met steeds genuanceerder en nauwkeuriger op samenhang van zijn binnenwereld gericht eet- en drinkgedrag.
Het model van de immanent beleefde reuk en de daarmee verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via de permanent gedurende het bestaan van het organisme met een zenuwstelsel actuele rondom van buitenaf drempel overschrijdende, de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende, op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gericht daarin samenkomende in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen én via een tijdelijk actuele geen tot eventueel maximale lokaal van buitenaf die drempel overschrijdende op dat uitsluitend op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt gericht daarin samenkomende via zich in de neus bevindende voor zich bepaalde chemische stoffen in gassen gevoelige cellen van buitenaf geactiveerde zenuwuiteinden én geactualiseerd op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde en/of inmiddels voorafgaand aan zijn individuele bestaan evolutionair als ingebouwd conceptueel model in zijn brein bewaarde feedback gereactiveerde in zijn brein als gedifferentieerde groepen gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed, vanuit die specifieke locaties als aantallen geactiveerde zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte, in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende, vanuit dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel als niet-expliciete maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback onder of boven van die niet-expliciet gedifferentieerd gewaardeerde maat als expliciete maat gewaardeerde specifiek intens ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste enkelvoudige ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat gewaardeerde, specifiek intens ervaren invloed vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte EN in dat centrale op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt samenkomende, NU vanuit het zelf ten opzichte van permanent actueel op dat op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, neutraal ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige óf onaangenaam ongunstige gerichtheid gewaardeerde, óf aanlokkelijk positief óf weerzinwekkend negatief ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal ervaren invloed centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige of onaangenaam óngunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, óf aanlokkelijk positief óf weerzinwekkend negatief ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende, immanent als op het zelf gerichte HIER EN in dat centrale zelf als omslagpunt samenkomende, NU vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde rondom ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als selectief op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, geconcentreerd ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal, rondom ervaren centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige of onaangenaam óngunstige, selectief op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, aanlokkelijk positief óf weerzinwekkend negatief, geconcentreerd ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed samenkomende immanent als op het zelf gerichte, in dat centrale zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet beleefde reuk HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren als geur expliciet beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= tegengesteld aan die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel centraal als niet-expliciete maat, op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf tweezijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige, aselect op dat zelf gericht binnenkomende, alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, neutraal, rondom, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet beleefde reuk centraal HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde geactualiseerde feedback als expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf aangenaam gunstige of onaangenaam óngunstige, selectief op het zelf gericht binnenkomende, eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, aanlokkelijk positief óf weerzinwekkend negatief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren als geur expliciet beleefde bijdrage aan het totaal van de zintuigelijk beleefde invloed van buitenaf óp zijn binnenwereld, in zijn brein vanuit het geheel van zijn binnenwereld als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde, op datzelfde zelf gerichte, in dat zelf gelijk oplopend HIER EN NU centraal als van binnenuit creërend interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf als omgekeerd evenredig expliciete maat, eenzijdig samengestelde eenduidig gunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde specifiek intens, positief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren drang beleefde invloed van zijn als één vierdimensionaal gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
Ook de in het organisme ontstane beleving van geur en drang ging gepaard met steeds genuanceerder en nauwkeuriger op samenhang van zijn binnenwereld gericht gedrag.
De invloed van op deze wijze via conceptuele modellen als individueel geheugen in het brein van het organisme en vervolgens evolutionair collectief structureel ingebouwde feedback kwam dus als via die modellen gereactiveerde conceptueel in zijn brein geactualiseerde invloed in het actueel HIER EN NU gerepresenteerde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte als zelf beleefde interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld samen. Deze feedback werd vanuit dat zelf dan ook immanent als met eerder in zijn geheugen bewaarde én via eerder inmiddels evolutionair aangeboren voorbereiding genuanceerde van buitenaf óf tegengesteld ten opzichte van dat zo met het verleden verbonden zelf geactualiseerde deels onaangenaam ongunstig, deels louter ongunstig gericht gewaardeerde deels onbevredigend negatief, deels weerzinwekkend negatief en deels louter negatief geactualiseerd ervaren óf samen met dat verleden verbonden zelf geactualiseerde deels aangenaam gunstig en deels louter gunstig gericht gewaardeerde deels bevredigend positief, deels aanlokkelijk positief en deels alleen positief geactualiseerd ervaren invloed beleefd. De op die manier in het HIER EN NU geactualiseerde deels eerder zelf geïnterpreteerde én deels voorafgaand aan het individuele leven ingebouwde aangeboren eerder geïnterpreteerde invloed én tegengesteld daaraan geactualiseerd gewaardeerd ervaren drang van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld werd in het brein van bínnenuit herbeleefd. Dit betekent bovendien dat het actuéél rondom van búítenaf op het zelf gericht ontvangende in het waarderend ervarende aspecifiek zintuigelijk belevende HIER EN NU ten opzichte waarvan actuéél lokaal van búítenaf ontvangen invloed zintuigelijk samengesteld werd beleefd via die vanuit het verleden in dat zelf van bínnenuit ingebrachte invloed vanuit dat zelf voortaan als het optimaliseren centrale richtpunt werd beleefd van zijn HIER EN NU op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf. Op die manier manifesteerde het als zelf gerepresenteerd beleefde interactiepunt van het organisme zich met andere woorden als het in het HIER EN NU zijn actuéél vanuit de buitenwereld van buitenaf geactiveerd binnenkomende én via het verleden vanuit de buitenwereld geactualiseerde van binnenuit geactiveerd binnenkomende invloed specifiek zintuigelijk waarderend ervarend beoordelende én via specifiek omgekeerd evenredige drang waarderend ervarend oordelende interactiepunt van zijn als één levend samenwerkingsverband met de buitenwereld interacterende op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte binnenwereld: zijn met de buitenwereld interacterend gecreëerde binnenwereld én die met de buitenwereld interacterende binnenwereld creërende zelf beleefde interactiepunt.
Deze mede op basis van consequenties van eerder in de buitenwereld gemanifesteerd gedrag in het organisme ontstane via specifiek zintuigelijk beoordelende én omgekeerd evenredige drang oordelende beleving van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld leidde op den duur tot steeds complexer gecombineerd samengestelde zintuigelijk en daar steeds minder rechtstreeks mee verbonden drang beleefde emoties, zich vervolgens via emotionele reeksen ontwikkelende instincten en zo tot geleidelijk steeds genuanceerder voorbereid nauwkeuriger gericht gedrag van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte met de buitenwereld interacterende binnenwereld. Dat een in rechtstreeks gunstig of ongunstig gewaardeerde positief of negatief gedifferentieerd ervaren beleving in het nu te bespreken model van het gehoor en het gezichtsvermogen ontbreekt moet dan ook in het licht worden gezien van die via de gezámenlijke zintuigen zich steeds preciezer richtende steeds genuanceerder ontwikkelende gewaardeerd ervaren emoties en instincten.
Het model van het immanent beleefde gehoor en de daarmee indirect verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via de permanent gedurende het bestaan van het organisme met een zenuwstelsel actuele rondom van buitenaf drempel overschrijdende, de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende, op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gericht daarin samenkomende in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen én via een tijdelijk actuele geen tot eventueel maximale lokaal van buitenaf die drempel overschrijdende op dat uitsluitend op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt gericht daarin samenkomende via zich in het gehoororgaan bevindende specifiek voor een bepaalde frequentiebreedte van zich door een bepaalde dichtheid van zich in de buurt van elkaar bevindende moleculen voortbewegende drukverschillen gevoelige cellen geactiveerde zenuwuiteinden én op basis van soortgelijke eerdere invloed van met de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde en/of inmiddels voorafgaand aan zijn individuele bestaan evolutionair als ingebouwd conceptueel model in zijn brein bewaarde feedback gereactiveerde in zijn brein als gedifferentieerde groepen gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed, vanuit die specifieke locaties als aantallen geactiveerde zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte, in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende, vanuit dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel centraal niet-expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren HIER EN NU tijdelijk én via actueel gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde onder of boven van die centraal niet-expliciet gewaardeerde maat als expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde specifiek intens ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste enkelvoudige ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde als expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde, specifiek intens ervaren invloed vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed samenkomende immanent als HIER op het zelf gerichte EN centraal in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt samenkomende NU vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte gerichtheid gewaardeerde, gemiddeld vol ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, contrasterend vol ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting tegenover die ten opzichte van die permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat, tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte gerichtheid, aspecifiek intens, gemiddeld vol ervaren invloed HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde, als expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, contrasterend vol ervaren invloed vanuit die specifieke locaties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende immanent als op het zelf gerichte HIER EN in dat centrale zelf als omslagpunt NU vanuit dat zelf ten opzichte van als permanent actueel aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde rondom ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel en via geactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde als selectief op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, geconcentreerd ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat, tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte, aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, gemiddeld vol, rondom ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel én via geactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde als expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte, selectief op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, contrasterend vol, geconcentreerd ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed samenkomende, immanent als op het zelf gerichte, in dat zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel als alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet geluid beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel gereactiveerde feedback geactualiseerd eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren expliciete klank beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= tegengesteld aan die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat, tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte, aselect op dat zelf gericht binnenkomende, alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, gemiddeld vol, rondom, tegenover zijn binnenwereld ervaren, niet-expliciet geluid beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel gereactiveerde feedback geactualiseerd als expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte, selectief op het zelf gericht binnenkomende, eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, contrasterend vol, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren expliciete klank beleefde invloed als bijdrage aan het totaal van de zintuigelijk beleefde invloed van buitenaf óp zijn binnenwereld én vanuit datzelfde zelf als van binnenuit creërend interactiepunt HIER EN NU daarin gelijk oplopend samenkomende in zijn brein vanuit het geheel van zijn binnenwereld als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde als omgekeerd evenredig expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig gunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief vanuit dat zelf, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde specifiek intens, positief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren als drang beleefde invloed van zijn als één vierdimensionaal gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
De door het organisme als gehoor en indirect daarmee verbonden drang beleefde interactie ging net als de andere zintuigelijk en daarmee verbonden drang beleefde interactie gepaard met genuanceerder en nauwkeuriger op optimale waarde van ultiem bestaan gericht gedrag. Het model van de immanent als gezichtsvermogen en de indirect daarmee verbonden drang beleefde interactie kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via de permanent gedurende het bestaan van het organisme met een zenuwstelsel actuele rondom van buitenaf drempel overschrijdende, de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als afbrekende, op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gericht daarin samenkomende in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen én via een tijdelijk actuele geen tot eventueel maximale lokaal van buitenaf die drempel overschrijdende op dat uitsluitend op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt gericht daarin samenkomende via zich in de ogen bevindende specifiek voor een bepaalde frequentiebreedte van elektromagnetische straling gevoelige cellen geactiveerde zenuwuiteinden én op basis van soortgelijke eerdere invloed van met de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde en/of inmiddels voorafgaand aan zijn individuele bestaan evolutionair als ingebouwd conceptueel model in zijn brein bewaarde feedback gereactiveerde in zijn brein als gedifferentieerde groepen gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed, vanuit die specifieke locaties als aantallen geactiveerde zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin samenkomende, immanent als HIER op het zelf gerichte, in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende, vanuit dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel als centraal niet-expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren HIER EN NU tijdelijk én via actueel gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde onder of boven van die centraal niet-expliciet gewaardeerde maat als expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde specifiek intens ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in die eerste enkelvoudige ruimtelijke dimensierichting en dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting immanent ten opzichte van die permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde, aspecifiek intens ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde als expliciet gedifferentieerde maat gewaardeerde, specifiek intens ervaren invloed vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed samenkomende immanent als HIER op het zelf gerichte EN centraal in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als kritisch samengesteld punt samenkomende NU vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte gerichtheid gewaardeerde, gemiddeld vol ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, contrasterend vol ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in tweedimensionaal ruimtelijke richting en dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting tegenover die ten opzichte van die permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat, tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte gerichtheid, aspecifiek intens, gemiddeld vol ervaren invloed HIER EN NU tijdelijk actueel en via gereactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde, als expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, contrasterend vol ervaren invloed vanuit die specifieke locaties op het in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende en afbrekende invloed samenkomende immanent als op het zelf gerichte HIER EN in dat centrale zelf als omslagpunt NU vanuit dat zelf ten opzichte van als permanent actueel aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde rondom ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel en via geactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde als selectief op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, geconcentreerd ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in driedimensionaal ruimtelijke richting immanent ten opzichte van die permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat, tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte, aselect op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, gemiddeld vol, rondom ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel én via geactiveerde conceptueel bewaarde feedback geactualiseerde als expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte, selectief op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, contrasterend vol, geconcentreerd ervaren invloed, vanuit die specifieke locaties in zijn brein op het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte daarin als de creatie van die binnenwereld bevorderende én afbrekende invloed samenkomende, immanent als op het zelf gerichte, in dat zelf als HIER EN NU vierdimensionaal gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel als alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren niet-expliciet gekleurd licht beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel gereactiveerde feedback geactualiseerd eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek tegenover zijn binnenwereld ervaren expliciete kleur beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= tegengesteld aan die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel centraal als niet-expliciet gedifferentieerde maat, tweezijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte, aselect op dat zelf gericht binnenkomende, alzijdig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek intens, gemiddeld vol, rondom, tegenover zijn binnenwereld ervaren, niet-expliciet gekleurd licht beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel en via conceptueel gereactiveerde feedback geactualiseerd als expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte, selectief op het zelf gericht binnenkomende, eenduidig tegenovergestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, contrasterend vol, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren expliciete kleur beleefde invloed als bijdrage aan het totaal van de zintuigelijk beleefde invloed van buitenaf óp zijn binnenwereld én vanuit datzelfde zelf als van binnenuit creërend interactiepunt HIER EN NU daarin gelijk oplopend samenkomende in zijn brein vanuit het geheel van zijn binnenwereld als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde als omgekeerd evenredig expliciet gedifferentieerde maat, eenzijdig samengestelde eenduidig gunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan, selectief vanuit dat zelf, eenzijdig buiten zijn binnenwereld gericht gewaardeerde specifiek intens, positief, geconcentreerd, tegenover zijn binnenwereld ervaren als drang beleefde invloed van zijn als één vierdimensionaal gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
Het in het organisme ontstane gezichtsvermogen en de daarmee verbonden indirect beleefde drang ging op deze wijze gepaard met genuanceerder en nauwkeuriger op optimale waarde van ultiem bestaan gericht gedrag.
Zoals eerder aangegeven worden emoties en instincten via sleutelsituaties in de buitenwereld opgeroepen. Zoals eerder aangegeven worden emoties en instincten via sleutelsituaties in de buitenwereld opgeroepen. Inmiddels hebben we gezien dat gecombineerd vanuit de buitenwereld via de bínnenwereld níét-rechtstreeks in de intermediaire binnenwereld van het brein van organismes met een zenuwstelsel gerepresenteerde áspecifiek zintuigelijk én daarmee gelijk oplopend vanuit de buitenwereld via hun búítenwand réchtstreeks in hun brein gerepresenteerde invloed óp die binnenwereld specifíék zintuigelijk wordt beleefd en dat de daarmee omgekeerd in het HIER EN NU verbonden zich vanúít die binnenwereld inclusief de intermediaire binnenwereld van hun brein opbouwende in dat brein gerepresenteerde invloed ván die binnenwereld op de buitenwereld als drang wordt beleefd. De op basis van de primair te allen tijde mógelijke sleutelsituatie van beschadiging van het organisme éénzijdig samengestelde éénduidig als ongunstig gewaardeerd negatief ervaren pijn en tegengesteld daaraan gunstig gewaardeerde positief ervaren drang beleefde emotie ontstane ten opzichte van gedurende zijn leven permanent actueel rondom op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf gerichte ambigu gunstig én ongunstig gewaardeerde positief én negatief ervaren aspecifiek zintuigelijk beleefde lokaal steeds tijdelijk actueel éénzijdig samengestelde al of niet op zijn op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf gerichte éénduidig óf gunstig óf ongunstig gewaardeerde specifiek positief óf negatief ervaren zintuigelijk beleefde invloed leidt vervolgens tot zich op steeds complexere ambigue wijze voorbereid op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtend gedrag. We hebben bovendien gezien dat in het HIER EN NU van het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld niet alleen actuéél rechtstreeks vanuit de buitenwereld geactiveerde in de intermediaire binnenwereld van het brein van het organisme gerepresenteerde én actuéél via de binnenwereld niet-rechtstreeks geactiveerde in zijn brein gerepresenteerde invloed samenkomt maar ook vanuit het verléden vanuit de buitenwereld geactiveerde in het geheugen van zijn brein bewaarde in het HIER EN NU gereactiveerd geactualiseerde invloed én vanuit het verleden vanuit de buitenwereld geactiveerde via voorafgaand aan zijn individuele leven inmiddels evolutionair aangeboren collectief in zijn brein bewaarde in het HIER EN NU gereactiveerd geactualiseerde invloed samenkomt en zo als óp dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf gerichte centráál vanúít dat éénduidig interpreterende zelf ten opzichte van ambigú gunstig én ongunstig gewaardeerde positief én negatief ervaren áspecifiek zintuigelijk beleefde éénduidig óf gunstig óf ongunstig gewaardeerd positief óf negatief ervaren specifíék zintuigelijk beoordeelde invloed wordt beleefd én tegengesteld daaraan vanuit datzelfde éénduidig interpreterende op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als omgekeerd evenredig eenduidig gunstig waarderend positief ervaren oordelende drang wordt beleefd van zijn zich van binnenuit opbouwende invloed op de buitenwereld.
Na de allereerste als pijn en drang beleefde emotie evolueerden organismes met een zenuwstelsel op basis van de zich gedurende hun individuele leven in hun brein permanent actueel opbouwende zintuigelijk conceptuele structuur van hun geheugen en de zich vervolgens voorafgaand aan hun individuele leven aanvullend collectief evolutionair ontwikkelde aangeboren conceptuele structuur van hun brein verder. Daarbij vond een geleidelijke accentverschuiving plaats van relatief ongecompliceerd gecombineerd aspecifiek én specifiek zintuigelijk samengesteld en als drang emotioneel beleefde zich min of meer onmiddellijk in de buitenwereld als gedrag manifesterende interactie naar steeds complexer emotioneel en op den duur serieel emotioneel met elkaar verbonden instinctmatig beleefde zich als meer gespreid in de tijd complex samengesteld gedrag in de buitenwereld manifesterende interactie in de richting van steeds verder geoptimaliseerde via modellen van trajecten specifiek gewaardeerd ervaren zintuigelijk beoordelend en omgekeerd evenredig oordelende waarderend ervarende drang beleefde zich op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende interpretatie van zijn interactie met de buitenwereld. De in het brein via bewaarde modellen van trajecten beleefde interactie evolueerde op die manier steeds verder in de richting van toenemend complex opgebouwde conceptueel vanuit het zelf éénduidig geïnterpreteerde interactie en kwam daarbij, afhankelijk van de complexiteit van die interpretatie, deels op een in de tijd steeds ruimere afstand te staan van het zich in de buitenwereld manifesterende gedrag dat er al of niet uit voortkwam. Bovendien betekende dit dat die in het brein van het organisme gerepresenteerde conceptueel opgebouwde interactie van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld vanuit dat zelf, wanneer een gedeelte van het traject van dat conceptuele model van die interactie tijdruimtelijk relatief onveranderlijk was, als ding werd geïnterpreteerd, dat die interactie vervolgens vanuit dat zelf, wanneer het gedeelte van het conceptuele model van het traject van dat als ding geïnterpreteerde gedeelte tijdruimtelijk relatief samenhangend was, als patroon werd geïnterpreteerd en dat de overige niet als ding of patroon geïnterpreteerde interactie op die manier als (nog) niet geïnterpreteerde chaos werd beleefd. Met andere woorden: de in het brein permanent vanuit het interactiegebeuren van de wereld buiten het brein geactiveerde representaties werden bínnen dat chaotische interactiegebéúren als uit concepten van dingen en patronen bestaande steeds complexer zintuigelijk emotioneel/ instinctmatig voortdurend veranderende gebeurteníssen beleefd. Zo’n concept moet dan ook worden beschouwd als een zich via modellen van patronen ontwikkelende inhoudelijke interpretatie van het uit interacterende dingen bestaande gebeuren buiten het brein en de gerepresenteerde interactie in de intermediaire binnenwereld van het brein vervolgens als de binnen het interactiegebeuren buiten het brein op basis van gedurende het individuele leven in het geheugen geïnterpreteerd opgebouwde en deels aangeboren collectief zintuigelijk emotioneel/ instinctmatig geïnterpreteerd opgebouwde actueel als patronen van specifieke dingen geïnterpreteerde vanuit de buitenwereld én de binnenwereld geactiveerde én vanuit het verleden vanuit de binnenwereld van het brein gereactiveerde invloed van al of niet als gebeurtenissen beleefde via patronen interacterende dingen. De tot nu toe beschreven ontplooiing van de interactie van organismes met een zenuwstelsel leidde zo niet alleen tot toenemend complex samengestelde emoties maar bovendien tot steeds verdere verdieping van die beleefde interactie.
Zoals we al eerder gezien hebben ontstond na de primaire als pijn en drang beleefde emotie vervolgens de tweede als angst en drang beleefde emotie en de derde als woede en drang beleefde emotie.

enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via de permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele hoeveelheid rondom van buitenaf drempel overschrijdende, de samenhang van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld bevorderende of verbrekende, op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van die binnenwereld gerichte, daarin samenkomende in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed én via geen tot een gradueel eventueel maximale tijdelijk actuele hoeveelheid lokaal van buitenaf die drempel overschrijdende op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte die binnenwereld al of niet creërende invloed gerichte in dat eenduidig op optimale waarde van ultiem bestaan gerichte interactiepunt van die binnenwereld eenduidig potentieel ongunstig gerichte meervoudig zintuigelijk samengesteld gerichte in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen conceptueel gerepresenteerde invloed, vanuit die specifieke locaties als gedifferentieerde aantallen geactiveerde zenuwcellen in het interactiepunt van zijn zo als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende invloed immanent als HIER op het zelf gerichte in het zelf als één punt samenkomende vanuit het zelf NU ten opzichte van als specifieke maat gewaardeerde gemiddeld intens ervaren invloed HIER EN NU daarboven of onder als maat gewaardeerde specifiek intens ervaren hoeveelheid invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd en die eerste enkelvoudige ruimtelijke dimensierichting dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting uitgebreide tegenover die ten opzichte van die als aspecifieke maat gewaardeerde gemiddeld intens ervaren hoeveelheid invloed HIER EN NU als maat gewaardeerde specifiek intens ervaren hoeveelheid invloed in het brein als gedifferentieerde aantallen geactiveerde zenuwcellen groepsgewijs meervoudig zintuigelijk gelokaliseerd gerepresenteerde vanuit die specifiek gedifferentieerde locaties in het interactiepunt van zijn zo geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende die binnenwereld al of niet creërende invloed immanent ambigu als HIER op het zelf gerichte EN centraal in het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan eenduidig gerichte zelf als kritisch punt samenkomende NU vanuit het zelf ten opzichte van op die centrale waarde van het zelf kritisch als aspecifieke gerichtheid gewaardeerde neutraal ervaren HIER EN NU ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch als eenduidig potentieel ongunstige gerichtheid gewaardeerde specifiek negatief ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd en tweedimensionaal ruimtelijke richting dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting uitgebreide tegenover die ten opzichte van die als specifieke maat op het centraal op optimale waarde van ultiem bestaan gerichte zelf kritisch als aspecifieke gerichtheid gewaardeerde gemiddeld intens neutraal ervaren hoeveelheid invloed HIER EN NU als maat ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch als eenduidig potentieel ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, specifiek negatief ervaren hoeveelheid invloed in het brein als aantallen geactiveerde zenuwcellen groepsgewijs meervoudig zintuigelijk gelokaliseerd gerepresenteerde vanuit die specifiek gedifferentieerde locaties in het interactiepunt van zijn zo geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende invloed immanent als op het zelf gerichte HIER EN in dat centrale zelf als omslagpunt NU vanuit het zelf ten opzichte van als aspecifiek gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde rondom ervaren HIER EN NU als op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde specifiek geconcentreerd ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd en driedimensionaal ruimtelijke richting, vierdimensionaal tegenover die ten opzichte van die als specifieke maat op het centraal op optimale waarde van ultiem bestaan van het zelf gerichte zelf kritisch als aspecifiek op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, gemiddeld intens, neutraal, rondom ervaren hoeveelheid invloed HIER EN NU als maat ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch eenduidig potentieel ongunstige, op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, specifiek negatief, geconcentreerd ervaren hoeveelheid invloed in het brein als groepen meervoudig zintuigelijk gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde vanuit die specifiek gedifferentieerde locaties in het interactiepunt van zijn zo geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende invloed immanent als op het zelf gerichte in het zelf als gecreëerd interactiepunt HIER EN NU samenkomende vanuit het zelf ten opzichte van permanent actueel globaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde alom van buitenaf vanuit de binnenwereld ervaren als niet-eenduidig beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel lokaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde polair tegenover het zelf van buitenaf binnen de begrensde binnenwereld ervaren als specifiek gedifferentieerde eenduidige angst beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= vierdimensionaal tegengesteld aan die ten opzichte van die als aspecifieke maat op het centraal op optimale waarde van ultiem bestaan van het zelf gerichte zelf kritisch als aspecifieke gerichtheid, aspecifiek op dat zelf gericht binnenkomende, globaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde, gemiddeld intens, neutraal, rondom, alom van buitenaf vanuit de binnenwereld ervaren permanent actueel als niet-eenduidig beleefde HIER EN NU als maat ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch eenduidig potentieel ongunstige, op het zelf gericht binnenkomende, lokaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, specifiek negatief, geconcentreerd, polair tegenover het zelf van buitenaf binnen de begrensde binnenwereld ervaren tijdelijk als specifiek gedifferentieerde eenduidige angst beleefde invloed van buitenaf op de binnenwereld als bijdrage aan de HIER EN NU vanuit het geheel van die binnenwereld in het brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde in datzelfde als zelf gerepresenteerde interactiepunt samenkomende invloed vanuit het geheel van die binnenwereld in het brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde in datzelfde als zelf gerepresenteerde interactiepunt samenkomende invloed HIER EN NU in dat zelf omgekeerd vanuit dat zelf als creërend interactiepunt als specifieke maat op de centrale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van het zelf eenduidig gunstig, vanuit het zelf gericht uitgaande, lokaal ruimtelijk tegenover dat zelf buiten zijn begrensde binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde specifiek intens, positief, geconcentreerd, polair tegenover het zelf gericht ervaren eenduidig als drang van binnenuit beleefde invloed van de al of niet van de bron van die invloed van buitenaf af gerichte flight freeze (re)actie van zijn als één samenhangend gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
Het model van de immanent als woede en drang beleefde emotie bestaat dan uit
enerzijds:
= in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via de permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele hoeveelheid rondom van buitenaf drempel overschrijdende, de samenhang van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld bevorderende of verbrekende, op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van die binnenwereld gerichte, daarin samenkomende in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed én via geen tot een gradueel eventueel maximale tijdelijk actuele hoeveelheid lokaal van buitenaf die drempel overschrijdende op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte die binnenwereld al of niet creërende invloed gerichte in dat eenduidig op optimale waarde van ultiem bestaan gerichte interactiepunt van die binnenwereld eenduidig potentieel ongunstig gerichte meervoudig zintuigelijk samengesteld gerichte in zijn brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen conceptueel gerepresenteerde invloed, vanuit die specifieke locaties als gedifferentieerde aantallen geactiveerde zenuwcellen in het interactiepunt van zijn zo als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende invloed immanent als HIER op het zelf gerichte in het zelf als één punt samenkomende vanuit het zelf NU ten opzichte van als specifieke maat gewaardeerde gemiddeld intens ervaren invloed HIER EN NU daarboven of onder als maat gewaardeerde specifiek intens ervaren hoeveelheid invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterend binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd en die eerste enkelvoudige ruimtelijke dimensierichting dwars daarop in de tweede ruimtelijke dimensierichting uitgebreide tegenover die ten opzichte van die als aspecifieke maat gewaardeerde gemiddeld intens ervaren hoeveelheid invloed HIER EN NU als maat gewaardeerde specifiek intens ervaren hoeveelheid invloed in het brein als gedifferentieerde aantallen geactiveerde zenuwcellen groepsgewijs meervoudig zintuigelijk gelokaliseerd gerepresenteerde vanuit die specifiek gedifferentieerde locaties in het interactiepunt van zijn zo geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende die binnenwereld al of niet creërende invloed immanent ambigu als HIER op het zelf gerichte EN centraal in het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan eenduidig gerichte zelf als kritisch punt samenkomende NU vanuit het zelf ten opzichte van op die centrale waarde van het zelf kritisch als aspecifieke gerichtheid gewaardeerde neutraal ervaren HIER EN NU ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch als eenduidig potentieel ongunstige gerichtheid gewaardeerde specifiek negatief ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd en tweedimensionaal ruimtelijke richting dwars daarop in de derde ruimtelijke dimensierichting uitgebreide tegenover die ten opzichte van die als specifieke maat op het centraal op optimale waarde van ultiem bestaan gerichte zelf kritisch als aspecifieke gerichtheid gewaardeerde gemiddeld intens neutraal ervaren hoeveelheid invloed HIER EN NU als maat ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch als eenduidig potentieel ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, specifiek negatief ervaren hoeveelheid invloed in het brein als aantallen geactiveerde zenuwcellen groepsgewijs meervoudig zintuigelijk gelokaliseerd gerepresenteerde vanuit die specifiek gedifferentieerde locaties in het interactiepunt van zijn zo geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende invloed immanent als op het zelf gerichte HIER EN in dat centrale zelf als omslagpunt NU vanuit het zelf ten opzichte van als aspecifiek gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde rondom ervaren HIER EN NU als op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde specifiek geconcentreerd ervaren invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in de dimensierichting van de tijd en driedimensionaal ruimtelijke richting, vierdimensionaal tegenover die ten opzichte van die als specifieke maat op het centraal op optimale waarde van ultiem bestaan van het zelf gerichte zelf kritisch als aspecifiek op dat zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, gemiddeld intens, neutraal, rondom ervaren hoeveelheid invloed HIER EN NU als maat ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch eenduidig potentieel ongunstige, op het zelf gericht binnenkomende gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, specifiek negatief, geconcentreerd ervaren hoeveelheid invloed in het brein als groepen meervoudig zintuigelijk gelokaliseerde aantallen geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde vanuit die specifiek gedifferentieerde locaties in het interactiepunt van zijn zo geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld samenkomende invloed immanent als op het zelf gerichte in het zelf als gecreëerd interactiepunt HIER EN NU samenkomende vanuit het zelf ten opzichte van permanent actueel globaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde alom van buitenaf vanuit de binnenwereld ervaren als niet-eenduidig beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel lokaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde polair tegenover het zelf van buitenaf binnen de begrensde binnenwereld ervaren als specifiek gedifferentieerde eenduidige woede beleefde invloed op de creatie van zijn als één samenhangend ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= vierdimensionaal tegengesteld aan die ten opzichte van die als aspecifieke maat op het centraal op optimale waarde van ultiem bestaan van het zelf gerichte zelf kritisch als aspecifieke gerichtheid, aspecifiek op dat zelf gericht binnenkomende, globaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde, gemiddeld intens, neutraal, rondom, alom van buitenaf vanuit de binnenwereld ervaren permanent actueel als niet-eenduidig beleefde HIER EN NU als maat ambigu op die centrale waarde van het zelf kritisch eenduidig potentieel ongunstige, op het zelf gericht binnenkomende, lokaal ruimtelijk tegenover de binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek intens, specifiek negatief, geconcentreerd, polair tegenover het zelf van buitenaf binnen de begrensde binnenwereld ervaren tijdelijk als specifiek gedifferentieerde eenduidige woede beleefde invloed van buitenaf op de binnenwereld als bijdrage aan de HIER EN NU vanuit het geheel van die binnenwereld in het brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde in datzelfde als zelf gerepresenteerde interactiepunt samenkomende invloed vanuit het geheel van die binnenwereld in het brein als groep gelokaliseerd aantal geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde in datzelfde als zelf gerepresenteerde interactiepunt samenkomende invloed HIER EN NU in dat zelf omgekeerd vanuit dat zelf als creërend interactiepunt als specifieke maat op de centrale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van het zelf eenduidig gunstig, vanuit het zelf gericht uitgaande, lokaal ruimtelijk tegenover dat zelf buiten zijn begrensde binnenwereld gestelde gerichtheid gewaardeerde specifiek intens, positief, geconcentreerd, polair tegenover het zelf gericht ervaren eenduidig als drang van binnenuit beleefde invloed van de op de bron van die invloed van buitenaf gerichte (re)actie van zijn als één samenhangend gecreëerd en creërend bestaan beleefde met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
De op deze wijze in het brein conceptueel emotioneel instinctmatig evolutionair voorbereide en via het geheugen voorbereide representaties en als zodanig steeds weer opnieuw gereactiveerde concepten, die zich in het organisme met een zenuwstelsel aanvankelijk nog als zeer beperkt specifiek inhoudelijk en als drang beleefde interacterende dingen manifesteerden, werden zo op den duur steeds optimaler op enerzijds meer open en divers en anderzijds steeds nauwkeuriger voorbereid gedrag gericht. Impliciet betekende dit dat het interactiepunt van de intermediaire binnenwereld van zijn brein een steeds complexer knooppunt werd van waaruit de actueel erin samenkomende interactie immanent niet alleen steeds opener en preciezer conceptueel inhoudelijk werd beleefd maar dat de zich zo ontwikkelende inhoud van die beleving geleidelijk ook tot een in ruimte en tijd steeds verder geoptimaliseerd besef leidde van het oorspronkelijk alleen tot urgente situaties beperkte beleefde besef van zijn interactie.
Wanneer het volume van een deel van de als aantal in het brein gelokaliseerd geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed van het uit interacterende dingen bestaande gebeuren in de buitenwereld als urgente gebeurtenis geïnterpreteerde interactie met een actueel in het brein gereactiveerd herinnerde soortgelijke interpretatie van zo’n gebeurtenis werd verbonden, betekende dit dat de immanent inhoudelijk beleefde ruimte van dat gebeuren letterlijk met die van de vanuit het verleden verbonden inhoud van die herinnerde specifieke interpretatie werd uitgebreid. Die uitgebreidere inhoudelijk beleefde ruimte leverde op den duur niet alleen ongunstig gewaardeerde negatief ervaren beleving op, maar ook op die optimale waarde van het bestaan van het organisme gunstig gewaardeerde positief ervaren emoties en instincten zoals de beleving van genot en blijdschap.
Gedurende het leven volgen de ambigue emoties elkaar onophoudelijk op. Volgens Henry Miller is elke groei een sprong in het duister en Stendhal schijnt gezegd te hebben dat schoonheid niets meer is dan de belofte van geluk. Kunstwerken kunnen worden beschouwd als deels geënsceneerde sporen van het destructieve en van dat wat Sartre de walging noemde van het in zichzelf opgesloten zijn en tegelijkertijd als sporen van de al of niet besefte nietigheid van het continue moedige streven van het bestaan. De lijst van ambigue visuele elementen die naar het ene ultieme punt van het met een ambigu focus ervaren beeld van het kunstwerk verwijzen is onbeperkt: de contour van wat eerst bestond en alleen nog als schaduw bestaat van iets wat niet meer zichtbaar is; leegte die gemis oproept; wegvegen dat meedogenloosheid bevat die op zijn beurt mededogen kan opwekken; dat wat verdwenen is maar voorlopig door het gestolde beeld wordt behouden; de ondubbelzinnigheid van een pijl dat het voorwaarts bewegen én het achterwaarts verdwijnen van gerichte beweging toont; de gelaagdheid van over elkaar heen lopende lijnen en met een brede kwast over elkaar heen gestreken al of niet dekkende verf: sporen van geïsoleerde herhaalde actie die op paradoxale wijze de richting van ultieme waarde in zich dragen.

5. De creatie van de verbeelding

Het al is de creatie van interacterende dingen. Dat interactiegebeuren leidde via de evolutie van als open kringloop functionerende dingen tot het immanent door organismes met een zenuwstelsel zelf via de ambiguïteit van emoties en instincten beleefde bestaan van die interacterende dingen dat zich onder andere verder in de bewust beleefde menselijke verbeelding ontplooit.
De in het interactiepunt van het menselijke brein en het brein van met de mens vergelijkbare organismes met een zenuwstelsel samenkomende gemeenschappelijk gerepresenteerde interactie van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld manifesteert zich als de beleving van een zich inhoudelijk van buitenaf en van binnenuit al of niet bewust in het HIER EN NU in een bolvormige ruimte en tijd voltrekkende gedachtewereld die in ééndimensionale richting van de tijd én ééndimensionaal ruimtelijke richting uit gradueel van minimaal tot maximaal verlopende waardering intense ervaring bestaat én daaromheen in diezelfde ééndimensionale richting van de tijd in driedimensionaal ruimtelijke richting uit gradueel verlopende waardering van specifiek al of niet op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gericht ervaren gerichtheid en specifiek gedifferentieerd gelokaliseerde gerichtheid bestaat van de zich manifesterende invloed van de zich ten opzichte van het zich zo als interactiepunt manifesterende gerepresenteerde middelpunt van de op optimale waarde van onbeperkte samenhang van zijn bestaan gerichte cyclisch homeostatische dynamiek van zijn binnenwereld manifesterende invloed én de zich uit datzelfde interactiepunt voortkomende als drang manifesterende invloed van het zich zo als zelf manifesterende interactiepunt van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte met de buitenwereld interacterend beleefde zich in zijn binnenwereld ontwikkelende invloed van zijn zich in de buitenwereld manifesterende gedrag.
De van buitenaf niet-verifieerbaar maar van binnenuit onontkoombaar onmiddellijk al of niet bewust aan elk individuele mens en met de mens vergelijkbaar organisme met een zenuwstelsel op deze wijze verschijnende gedachtestroom is met andere woorden de in zijn brein gerepresenteerde in het HIER EN NU van het interactiepunt van zijn brein samenkomende vanuit dat interactiepunt van binnenuit immanent lokaal rondom polair gedifferentieerd gewaardeerd ervaren via de zintuigen specifiek lokaal rondom gedifferentieerd ontvangen invloed gecombineerd met het daarmee gelijk oplopende aspecifiek rondom niet-gedifferentieerd ontvangen gedeelte van de in zijn brein gewaardeerd ervaren invloed van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld én het gedeelte van de met de buitenwereld interacterende binnenwereld dat de actie van zijn binnenwereld als ding ten opzichte van de dingen in de buitenwereld vertegenwoordigt de gelijktijdig daartegenover als drang beleefde invloed.
De beleefde invloed van buitenaf bestaat dan uit:
= via modellen van patronen conceptueel voorbereide representaties van actueel lokaal via de zintuigen op specifiek gedifferentieerde wijze geactiveerde invloed van de interactie van het uit interacterende dingen bestaande gebeuren in de buitenwereld die in het brein op die manier gedifferentieerd als concepten van gebeurtenissen in het geheugen wordt vastgelegd én de met het daarmee gelijk oplopende deel van de in zijn brein permanent geactiveerde gerepresenteerde invloed van de homeostatische dynamiek van zijn actueel rondom via de buitenwand ontvangen invloed vanuit zijn met die interacterende dingen in de buitenwereld interacterende binnenwereld.
= gereactiveerde representaties van via het interne deel van de feedbackloop van zijn brein in het geheugen als modellen van patronen van gebeurtenissen bewaarde concepten van dat uit interacterende dingen bestaande gebeuren buiten het brein
= gereactiveerde representaties van via het interne deel van de feedbackloop van zijn brein in het geheugen bewaarde door eerdere interactie in zijn brein veranderde concepten van gebeurtenissen van dat uit interacterende dingen bestaande gebeuren
= gereactiveerde representaties van actueel via het interne deel van de feedbackloop van zijn brein vanuit het geheugen van niet-recente invloed van in dat geheugen als concepten bewaarde oorspronkelijk vanuit de buitenwereld geactiveerde via het externe deel van de feedbackloop van het brein terugontvangen invloed van de interactie met de dingen die eerder door het organisme in de buitenwereld gerealiseerd gedrag zijn beïnvloed.
en
= tijdelijk doorlopende representatie van recent via het externe deel van de feedbackloop van zijn brein cyclisch actueel vanuit de buitenwereld geactiveerde terugontvangen invloed van kort daarvoor door het organisme in de buitenwereld gerealiseerd gedrag.
Het in het actuele zelf van de in het brein gerepresenteerde interactie van het uit interacterende dingen bestaande gebeuren in de wereld via gereactiveerde in het verleden gerepresenteerde concepten van interacterende dingen bestaande gebeurtenissen impliciet herbeleefde zelf wordt als een, van de actuele buitenwereld gescheiden, van binnenuit met het actuele zelf verbonden vanuit het verleden geactualiseerd verbindingslijn van één doorlopend zelf beleefd. Gereactiveerde herbeleefde concepten van gebeurtenissen worden zo in dat zelf HIER EN NU als inhoudelijk van de invloed van de actueel vanuit buitenwereld geactiveerde representaties gescheiden én via het zelf als inhoudelijk daarmee verbonden beleefd, dat wil zeggen als van binnenuit vanuit het verleden geactualiseerd beleefde invloed plus de inmiddels van buitenaf terugontvangen invloed van die eigen eerdere output, terwijl de van binnenuit in het hier en nu vanuit het verleden geactualiseerd beleefde drang op die manier als met actueel vanuit buitenwereld geactiveerde representaties verbonden drang wordt beleefd.
Door zich via de externe feedbackloop met de wereld buiten het brein ontwikkelende concepten van eerder voorbereid gedrag steeds weer cyclisch met terugwerkende kracht beïnvloedde erop volgende gedrag was een via het HIER EN NU van het als zelf beleefde interactiepunt van het brein verlopende verleden met toekomst verbindende feedbackloop ontstaan, waarbij het voor de continuïteit van de richting van de voortdurend in het brein door onderlinge interactie veranderende representaties interpreterend beleefde interactie doorslaggevend bleef dat die zich steeds ten opzichte van het permanent actueel zelf op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht beleefde creatie voltrok van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
Dankzij het geheugen werd de optimalisatie van specifiek waarderende interpretatie en de daaraan gekoppelde drang beleefde creatie van het gedrag in toenemende mate door de zo beleefde consequenties bepaald van het gedrag waar die interactie eerder al of niet toe had geleid. De vanuit het zelf impliciet herbeleefde eerdere of gunstig of ongunstig gewaardeerde positief of negatief ervaren beleefde interpretatie van herinnerde concepten raakte steeds meer gekoppeld aan de herinnerde gevolgen van die al of niet in gedrag omgezette eerdere conceptueel als specifiek waarderend ervaren beleefde interpretaties en als drang beleefde creatie van het toenmalige gedrag. De vanuit het hier-en-nu van het actuele interactiepunt van het brein bij een actuele beleving van een soortgelijk de interactie met de buitenwereld herbeleefde interne feedback van externe feedback en het actuele verloop van feedback vanuit de buitenwereld was daarbij zoals steeds, aansluitend op aangeboren emotionele en instinctmatige beleving, voortdurend aanvullend en nuancerend op de beleefde samenhang gericht van de met de buitenwereld interacterende binnenwereld. In feite werd de groei van de immanent inhoudelijk beleefde ruimte van de actuele interactie alleen nog door energieverbruik begrensd wat leidde tot het weliswaar in ruimte en tijd begrensde bewustzijn van een op paradoxale wijze ambigu onbegrensde verbeelding.
Tijdens interactie in het brein van actueel van buitenaf geactiveerde conceptueel voorbereide representaties en vanuit het geheugen in het verleden op deze wijze geactiveerde in het geheugen als concepten opgeslagen actueel gereactiveerd gerepresenteerde concepten ontstaan door samenvoeging en splitsing inhoudelijke veranderingen die zich als retrospectieve evaluatie en vervolgens als prospectief verbeeldende voorbereiding van gedrag in feite onbeperkt in nieuwe richtingen kunnen ontwikkelen en zo als nieuwe concepten bewaard kunnen worden. Vanuit de intermediaire binnenwereld van het brein herinnerde en verbeelde beleving van via eerder tijdens het individuele leven bewaarde concepten worden als van actueel vanuit de buitenwereld geactiveerde representaties gescheiden concepten beleefd, terwijl het herinnerde zelf via zo’n herinnerd en/of verbeeld concept met het actuele als zelf beleefde interactiepunt van zijn binnenwereld verbonden wordt beleefd. De voorbereiding van de actuele output van het organisme wordt op deze wijze via een van elkaar gescheiden permanent actueel van buitenaf én historisch opgeroepen actuele gut feeling evaluerend en verbeeldend via een voortdurend in- en uitzoomen op binnenin gewaardeerde en geherwaardeerde invloed van die van buitenaf en van binnenuit ten opzichte van die als fluctuerende drang beleefde invloed beleefd. Tijdens die evaluatie en verbeelding wordt in het HIER EN NU ten opzichte van zijn als Spinoza’s conatus naar optimale waarde van onbeperkt samenhangende eenheid van ultiem bestaan strevende drang bij het inzoomen verzet beleefd, reactiekracht, zoiets als Newtons Actie = Reactie (6) en als Schopenhauers wil (7), terwijl bij het uitzoomen van binnenuit samenhang wordt beleefd. Via de intermediaire binnenwereld van het brein en de binnenwereld van het organisme als geheel vormt zich zo gecombineerd met de voortdurende actuele input van buitenaf via het immanent inzoomend en uitzoomend perspectief vanuit het als zelf beleefde interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld voortdurend een niet alleen evaluerende terugblik op eerdere gedachteninhoud maar ook een verbeeldende vooruitblik op wat er nog niet is én impliciet op dat wat buiten bereik ligt.
Door de in de interactieknoop van het brein samenkomende en daarvanuit immanent beleefde steeds uitgebreidere en complexere voorbereiding van zijn output waren organismes met een zenuwstelsel gedurende de evolutie op den duur in staat in de loop van hun leven vaardigheden te leren die tot onbeperkt gedifferentieerde vormen van niet alleen individueel maar ook sociaal gedeeld gedrag en taal leidden. De beleefde conceptueel geïnterpreteerde sociaal-cultureel specifiek ontwikkeling van organismes die zo ontstond liep zoals steeds vooruit op een zich in de slipstream evolutionair ontwikkelend steeds complexer stelsel van onder andere gemengde sociale emoties en instincten en leidde via gedurende individuele levens in het geheugen bewaarde concepten van de in zijn brein gerepresenteerde interactie met de wereld tot een uiteindelijk steeds complexere individueel beleefde verhaallijn van gebeurtenissen en afhankelijk van via de externe en interne feedbackloop van individueel beleefd eigen gedrag tot een niet alleen vanuit het verleden narratief beleefde maar ook een zelf dat verhaal bewust evaluerende, de toekomst verbeeldende en bij de mens bovendien het onbekende mogelijke en onmogelijke verbeeldende gedachtestroom. De onbeperkte ten opzichte van de buitenwereld rond zijn zelf op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte gedachtestroom, die in diepste zin uit de onbegrepen oorsprong van het creatieve proces van de natuur voortkomt, streeft zo buiten bereik reikend van binnenuit noodzakelijk naar optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan.
Via uit evaluatie voortkomende verbeelding ontstaan bij de mens onder andere concepten van het ultiem stabiele midden als dat waar hij, buiten bereik, van binnenuit naar streeft. Elk kunstwerk is een spoor van dat streven, een spoor van de in zichzelf opgesloten herhaalde actie die op paradoxale wijze de richting van ultieme waarde in zich draagt.
Het ervaren van kunst is een voortdurend inzoomen waarbij alle elementen van het kunstwerk uiteengaan én uitzoomen waarbij dat alles zich verenigt. Een kunstwerk toont het levende verband van het ambigu verschuivende perspectief als zijn verzet dat wil bestaan.
Het zelf reikt onophoudelijk naar het ultieme raadsel en raakt dat uitsluitend in het voorbijgaan. De immanent beleefde interactiewereld van het brein spiegelt de wereld als de onherroepelijke tijdruimte achter zich en ontplooit zich in de onbeperkt durende verbeeldingsruimte voorwaarts. Het kunstenaarschap is een onontkoombaar continu ambigu proces. Het feit dat het bij een pogen blijft, een falend deelnemen, een falend communiceren, het besef van de kunstenaar dat hij de volmaaktheid van ultieme eenwording nooit bereikt, dat alles is een blijvend existentieel gegeven ook als dat kunstwerk die in de toeschouwer om onbegrepen redenen misschien in het voorbijgaan kan bereiken. Als ultieme manifestatie van menselijke creativiteit toont het kunstwerk de voortdurende paradoxale verbondenheid van de verloren tijdruimte waar het uit voortkomt met de open durende verbeeldingsruimte waarin het zich begeeft en raakt zo in het voorbijgaan het ongrijpbare hier-en-nu. Kunst maakt het mysterie van de creatie van de interacterende dingen aanraakbaar.

6. De creatieve actie

Het menselijk bestaan wordt door het bewustzijn gedomineerd. Toch blijft de invloed van dat bewustzijn op het creatieve handelen beperkt. Elke actie is immers onderdeel van de zich in het hier en nu voltrekkende creatieve interactie met zijn omgeving en als zodanig onbewust. Het bewuste bestaat uitsluitend uit input en zit actuele output voortdurend achterstevoren in één interactiepunt op de hielen. Actuele actie kan met andere woorden alleen als input achteraf in het dan actuele bewustzijn worden geëvalueerd en voorbereid: het bewustzijn kijkt als Orpheus terug.
De voorbereidend op het kunstzinnige creatieve proces en tijdens dat proces gedurende uitgestelde actie besefte ambivalentie van het bestaan zorgt ervoor dat men de dingen van verschillende standpunten kan bezien om zo precies mogelijk tot één ambigu punt te komen, het ultieme punt van het beeld. Het besef dat de ambigue veranderlijkheid continu is maakt een geconcentreerd focus mogelijk dat als feedbackloop het actiegedeelte van het creatieve proces onmiddellijk volgt. Het toeval is een met onbevangenheid in de kunstzinnige creatieve actie opgenomen gift. Bij die actie wordt met een moedig vertrouwen met de uit onontkoombare innerlijke noodzaak op ultieme waarde gerichte strevende beweging van het creatieve proces mee voorwaarts opgetrokken. Alleen zo valt de continuïteit van dat streven met die ultieme waarde samen, waardoor die door de toeschouwer als suggestieve intentie in het werk wordt beleefd. Het toeval toont het gemankeerde, de inconsistentie van dat streven, dat je nooit volledig kunt sturen én het toont op datzelfde moment achterstevoren naar achteren vanuit het licht naar het donker bewegend, via het zichtbare dat wat wordt achtergelaten en verdwijnt via een blijvend hier-en-nu de beleefde zich continu ontwikkelend veranderende beweging het mogelijke.
De kringloopbeweging waarmee input in het zelf aankomt en in output overgaat, dat wat we flow noemen, is een van buiten naar binnen en op die manier in het brein vanuit het verleden opgebouwd proces dat zich in het hier-en-nu van het interactiepunt van het brein immanent manifesteert als een zich in het als omslagpunt van het zelf beleefde interactiepunt van de binnenwereld van binnen naar buiten voltrekkende toekomstgerichte feedbackloop met de buitenwereld. Tijdens de flow van een creatieve actie is de inhoud van het bewustzijn beperkt tot het geconcentreerd volgen van de ultieme gerichtheid van actueel binnenkomende input en beweegt zo zonder bijgedachten samen met actuele niet-bewuste input en output de toekomst in. De kunstzinnige daad verloopt zonder kritisch nadenken binnen de flow van het creatieve proces. De praktische uitvoering van dat proces is in feite de zich met de onmiddellijke getimede precisie via de kunstenaar voltrekkende beeld voortbrengende ontplooiing ervan. Er wordt niet-evaluerend mét focus in het hier-en-nu binnen de op het beperkte terrein van de handeling zich ontwikkelende ontplooiing van het creatieve proces gewerkt.
Kunstzinnig handelen komt voort uit een mentaliteit die met vertrouwen voorbij het bekende wil reiken en voltrekt zich als een voor-het-bewuste-uitlopen. De in de werkelijkheid gerealiseerde waarde van een zich in de flow ontplooiende creatieve actie die achteraf onverwacht uitpakt en waarvan je zou kunnen denken dat die correctie zou behoeven, blijkt door de volgende actie al veranderd en achteraf de goede richting voorwaarts. Creatief handelen vertrouwt op een deels uit onbekende regionen van de eigen persoonlijkheid voortkomende impuls en op het tegemoet treden van het toeval. Het is niet het maken van iets moois maar toont de kracht van het creatieve proces van het leven inclusief het pijnlijke en toevallige dat van buitenaf komt en het omarmt de volheid van dat leven inclusief het lelijke en kwalijke dat van binnenuit kan komen.
De flow van actuele actie gaat gepaard met het als creatieve drang beleefde deel van het in het interactiepunt van de intermediaire binnenwereld van zijn brein gerepresenteerde reactieve gedeelte dat de permanent actueel gerepresenteerde invloed van de dingen in de buitenwereld op de totale met de buitenwereld reagerende binnenwereld vertegenwoordigt loopt gelijk op met actuele representatie van recent via het externe deel van de feedbackloop van zijn brein actueel vanuit de buitenwereld geactiveerde terugontvangen invloed van recent door het organisme in de buitenwereld gerealiseerd gedrag en met nog niet gerealiseerde vooruitlopend op nieuw gedrag gecreëerde voorbereiding van gedrag.

7. Het kunstwerk als try-out-voorstelling

Het creatieve proces van de mens komt voort uit een immanent streven dat hij met alle dingen in de natuur deelt. Dat streven komt voortdurend van binnenuit en is gericht op optimale inherent waarde van onbeperkt samenhangend ultiem beleefd bestaan ook al blijft dat buiten bereik en paradoxaal. Al dat streven gaat met pijn en strijd gepaard, is tijdelijk, onvermijdelijk tragisch en vergeefs. Volgens Schopenhauer maakt het leven van de dieren – en daarmee dat van de mens – duidelijk hoe nietig en vruchteloos het streven is, dat in schril contrast staat met de afwezigheid van elk duurzaam einddoel. Hoezo bevat dat waarde? Je kunt dat permanente streven niet anders dan met ironie bezien al kan die ironie wel degelijk mild zijn. Want, hoe je het ook wendt of keert, juist aan de absurde onverzettelijkheid van al dat streven wordt die waarde ontleend, als iets dat werkelijk dwingend noodzakelijk van binnenuit gerealiseerd wil worden. Het is een uit het raadsel van het creatieve proces van de natuur voortkomend verlangen dat als dat buiten bereik reiken waargemaakt wil worden door het in de richting van het ultieme in werkelijkheid om te zetten en op die manier niet alleen individueel maar ook gemeenschappelijk te beleven. Het mysterie van het ultieme punt is het onherroepelijke onvoorwaardelijke raadsel dat ons hele leven in ons voortleeft en het is aan die meedogenloosheid waar de kunstenaar zich volledig aan overgeeft. Elk kunstwerk is een voorstelling van dat absurde verlangen, een try-out-voorstelling die, hoe onbeduidend, tragisch en vergeefs ook, in het voorbijgaan waarde raakt.

8. Het loslaten van de creatie van het kunstwerk

Het kunstzinnige creatieve proces is een pulserende beweging voorwaarts: het wisselt vooruitlopende actie af met bewuste evaluatie achteraf. Elke evaluatie is een poging iets dat ontstaat tussentijds als kunstwerk te ervaren en het via die poging af te wijzen. Dat proces wordt uitsluitend losgelaten wanneer het kunstwerk zich in een gebied heeft begeven dat buiten bereik van verder ingrijpen ligt. Op die raadselachtige plek wordt alles ervaren wat gezegd moest worden. Het beeld manifesteert zich daar als één beeld dat zich in de tijd als een met beweeglijkheid gevulde gestolde verstilde ruimte in één ultiem punt bevrijd heeft: een volwassen geworden kind dat is losgelaten. Het beeld is iets waarin de kunstenaar en vervolgens eenieder die het kunstwerk werkelijk ervaart zich verliest, waarin bewegelijkheid en rust samenvallen en waarde wordt ervaren, die, zoals Lucebert zegt, weerloos is.

9. De collectiviteit van het creatieve proces

Het creatieve proces van de natuur manifesteert zich onder andere via het voortdurende streven van de mens als individu en als collectief om zijn bestaan voort te zetten. Concepten die via taal of om het even welke andere vorm van gedrag worden geuit, kunnen via feedback van de interactie die ze in de wereld oproepen niet alleen tot individuele maar ook tot sociaal gedeelde ordening leiden van de chaos, die de buitenwereld voor de individuele en voor de op die manier gemeenschappelijk gedeelde binnenwereld is. Daarbij leidt negatieve feedback tot verdieping van collectief gedeelde kennis van de wereld en positieve feedback tot collectief gedeelde toekenning van betekenis. De richting van die gemeenschappelijke ontplooiing van wederkerig verdiepte kennis en wederkerig toegekende betekenis ontstaat zowel door overdracht van onderling verschillende als door onderling overeenkomende individuele interactiekeuzes. De dynamiek van sociaal-culturele creatieve ordening wordt in diepste zin bepaald door een gedeeld gemeenschappelijk streven om boven zichzelf uit te stijgen en de onbevattelijkheid van wat buiten bereik ligt te vatten, een voortdurend individueel én collectief reiken en een onbeperkte voortdurende poging om via het toekennen van kennis en betekenis het in diepste zin onbegrepen bestaan voort te zetten. Het is een voortdurend pogen ultieme concepten als in praktijk gebrachte sociaal-culturele stappen waar te maken waarbij het toekennen van voorlopige kennis wetenschap is en het toedichten van betekenis een voortdurende Nietzscheaans schepping van waarden is.
Alles wat in een individueel leven gebeurt is onderdeel van en draagt bij aan dat wederkerige gemeenschappelijke ontplooiingsproces. Ieder mens ontleent en verleent zijn unieke waarde aan de gedeelde manifestatie van zijn persoonlijkheid. Zijn verbeelding kan cultuur maken en zich zo door ultieme kunstzinnige ontplooiing als een thing of beauty manifesteren.
In het Kröller-Müllermuseum in Otterlo is een werk van Bruce Nauman te zien dat een tekst toont: ‘the artist helps the world by revealing mystic truth’. Die mystieke waarheid wordt onthuld als zijn werk zich bevrijd heeft en zich in de publieke ruimte openbaart. Alle ambiguïteit komt in het ene ultieme punt van het kunstwerk samen waar het creatieve proces naar streeft én als bron uit voortkomt.
Tentoonstellingen tonen het werk dat via het creatieve proces van de kunstenaar uit zijn atelier is uitgebroken en het in de kunstenaar als toeschouwer en in andere toeschouwers als proces verder functioneert. Het kunstwerk staat dan op zichzelf. Het is als geïsoleerd object losgeraakt en houdt zich in al zijn breekbaarheid in de wereld op ongrijpbare wijze staande. De in één ultiem punt verenigde dynamiek van het beeld komt dan in de toeschouwer in zijn één punt verenigde interactiepunt tot leven.

10. De voortgezette creatie van het kunstwerk

Het ervaren van een kunstwerk is het herscheppen ervan. Het kunstwerk is de verbindingsschakel van het ondergaan van het creatieve proces naar het scheppen ervan, dat wil zeggen naar de continuïteit van het universele creatieve proces. Net zomin als ontplooiing van de persoonlijkheid ooit volledig wordt voltooid is definitieve voltooiing van een kunstwerk ooit mogelijk. Het kunstwerk is een suggestie, gestolde dynamiek die in de toeschouwer tot leven wordt gewekt door te proberen het te voltooien.

Theo Semeijn
21-12-2021


  1. Spinoza, Ethica, p. 135, uit het latijn vertaald door Nico van Suchtelen, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1979.
  2. Het onzekerheidspricipe van Werner Heisenberg is sinds 1927 een belangrijke peiler van de kwantumfysica en houdt in dat de positie van een deeltje en de impuls ervan niet tegelijkertijd met oneindige precisie gemeten kan worden.
  3. Homeostase zorgt voor een zo stabiel mogelijk intern milieu van het organisme (zoals lichaamstemperatuur, suikergehalte et cetera). Het is de open kringloop waarmee een organisme met zijn omgeving interacteert. Even verderop in de tekst geef ik een definitie de open kringloop en later ga ik kort in op het in de biologie gebruikelijke begrip homeostase.
  4. Homeostase wordt naar huidig neurowetenschappelijk inzicht gezien als basis van het in het brein gevoelde zelf. Zie publicaties van Antonio Damasio zoals 'Het zelf wordt zich bewust', Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2010.
  5. Theorieën over de opbouw van geheugensporen in een neuraal netwerk zijn in de neurowetenschappen ontstaan sinds de publicatie in 1949 in ‘The Organization of Behaviour’ door Donald Hebb van zijn theorie van reverbererende neurale circuits die uitgaat van de veronderstelling dat een structurele verandering optreedt in verbindende synapsen van zenuwcellen als het presynaptische en postsynaptische neuron gelijktijdig actief is. Deze theorie, die zich richt op het functioneren van de synaps als cruciaal element van de geheugenfunctie lijkt te worden bevestigd door de vaststelling in 1973 door Bliss en Lømo van het verschijnsel van Long Term Potentiation (LTP).
  6. De derde wet van Newton luidt: Als een voorwerp A een kracht op een voorwerp B uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar tegengestelde gerichte kracht van B op A. Deze wet wordt vaak eenvoudigweg samengevat als Actie = Reactie.
  7. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Diogenes Verlag AG Zürich, 1977.