De universele werkelijkheid van het creatieve proces en kunst als ultieme manifestatie van dat proces


Elk ding tracht, voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden
Spinoza; Ethica, deel III, stelling 6


Inleiding

Elk kunstwerk staat op zichzelf en toelichting kan de unieke ervaring van een kunstwerk soms bevorderen maar ongetwijfeld ook bemoeilijken. Voor veel mensen is het daarom verdedigbaar elke toelichting achterwege te laten. Je kunt een kunstwerk immers alleen op een open en, voor zover dat mogelijk is, onbevangen manier werkelijk als kunstwerk ervaren en een onverwachte eerste kennismaking ermee kan bovendien op een onvervangbare manier overweldigend zijn. Toch is het ongetwijfeld ook waar dat die specifieke kunstervaring zich bij ieder mens pas na verloop van tijd tijdens zijn groei naar volwassenheid, al of niet naar aanleiding van toelichting, kan aandienen en is voor die ervaring doorslaggevend dat het daar niet bij blijft, maar dat die zich vervolgens steeds weer opnieuw wordt opgeroepen. Hoe dan ook, het kunstwerk bestaat uitsluitend als interactief creatief proces.

Als toelichting bij zijn werk kan een kunstenaar eventueel, bijvoorbeeld door het een titel te geven, proberen in een richting te wijzen in het verlengde waarvan het zich als kunstwerk bij de toeschouwer kan manifesteren. Dat gezegd hebbende kan een kunstenaar natuurlijk ook zonder bezwaar iets vertellen over de aanleiding - als die aanwijsbaar is - om het kunstwerk te maken en over de wijze waarop het gemaakt is. Daarnaast kan hij bovendien - mits hij daartoe op wat voor manier dan ook in staat is - proberen zijn opvattingen over het creatieve proces als zodanig toe te lichten. Dat proces heeft immers tot het betreffende kunstwerk geleid en heeft op zijn minst iets met opvattingen te maken die hij daarover in de loop van zijn leven heeft verworven.

De hiernavolgende tekst is uitsluitend dat laatste: een poging mijn visie op het creatieve proces te verwoorden. Kort gezegd zie ik dat als het zich vanuit het raadsel van zijn begin ontplooiende permanent veranderende interactieproces van de natuur dat zich via de mens onder andere als kunstwerk kan manifesteren. Zonder kunstzinnige verbeelding is adequate toelichting van die visie een moeilijke opgave die alleen op een enigszins bevredigende manier kan worden volbracht door Schopenhauers strenge opdracht ter harte te nemen om elke vraag die zich voordoet onder ogen te zien en alles wat ogenschijnlijk vanzelf spreekt als problematisch te zien. Dat kan vanzelfsprekend niet anders dan bij een nooit eindigende poging blijven. Omdat ik weliswaar enig doorzettingsvermogen bezit maar mijn talenten als schrijver slechts beperkt zijn en ik daarbij bovendien naar bondigheid willen streven, heb ik alles wat ik als onduidelijk bestempelde zo veel mogelijk weer geschrapt en moest ik bijna alles talloze keren veranderen voordat ik al dat werk uiteindelijk kon loslaten. Het creatieve proces reikt buiten bereik en kan tenslotte uitsluitend worden getoond, in Shakespeares woorden: ‘We are such stuff as dreams are made on’.

1. Het begin

Volgens de oude Grieken is alles uit chaos ontstaan, wat zoiets betekent als leegte of niets. Dat niets impliceert echter onmiskenbaar iets: de kiem van alles. Ook als alles, zoals we tegenwoordig denken, uit de oerknal voortkomt is dat begin een paradoxale veranderlijke eenheid: het samenvallen van iets met niets, een to-be-or-not-to-be en that is the question.

Voor Darwins evolutietheorie bestaat sinds de publicatie ervan in 1859 zo veel wetenschappelijke onderbouwing dat je zonder twijfel kunt stellen dat de natuur het universele alles omvattende proces is dat ons eigen bestaan en onze eigen beleving van dat bestaan mogelijk heeft gemaakt. De aan die stelling voorafgaande vraag naar de oorsprong van dat proces echter is een naar zichzelf verwijzend vraagteken. Ons eigen bestaan heeft zich vanuit die onbegrepen paradoxale aanzet ontwikkeld en in het voorbijgaan vindt de kunstenaar in het verlengde daarvan zo nu en dan de ultieme richting van een kunstwerk. De raadselachtige creatie van die voortdurende beweging is, om met Paul Klee te spreken, als punt aan de wandel gegaan en een lijn geworden die, als hoogtepunt van zijn ontplooiing, dat raadsel reikend raakt.

In mijn eigen creatieve werk manifesteert mijn handtekening zich als een veranderlijke zich in een open kringloopbeweging herhalende gebeurtenis, een reproductieproces dat samenhangende ontplooiing doorgeeft: mijn DNA, mijn unanswered question.

2. De creatie van de open kringloop

‘Elk ding tracht, voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden (1)’. Deze stelling uit de Ethica, het in 1678 postuum gepubliceerde hoofdwerk van Spinoza, roept associaties op met de evolutietheorie zoals die twee eeuwen later door Darwin geformuleerd zou worden, maar dan met evolutie in de meest fundamentele zin: het innerlijke streven van alle dingen om hun bestaan te behouden en daarmee met de verbondenheid van het creatieve proces van alle dingen in de natuur met ons eigen bestaan.

Als je Spinoza’s stelling nader wilt onderzoeken moet je om te beginnen vaststellen dat de werkelijkheid zoals wij die beleven, een onoverzichtelijk gebeuren is van interacterende dingen. Wat kun je te midden van die wirwar eigenlijk überhaupt een ding noemen en hoe komt het dat zoiets, afgezien van die interactie altijd of in ieder geval zolang die interactie duurt, probeert om ‘in zijn bestaan te volharden’?

Onder het woord ding, zoals Spinoza dat gebruikte, moet je, denk ik, alles verstaan wat tijdens interactie weerstand biedt en op die manier blijk geeft van samenhang en ook als vervolgens blijkt dat die samenhang kan worden verbroken. Als je zo’n ding in steeds kleinere stukken verdeelt kom je volgens de huidige natuurkundige opvattingen op een gegeven moment bij elementaire deeltjes uit, dat wil zeggen bij de allerkleinste dingen die dan verder niet meer verdeeld kunnen worden. Zo’n vaststelling echter roept natuurlijk de onvermijdelijke vraag op hoe het komt dat die allerkleinste dingen hun samenhang dan níét kunnen verliezen. Hangt hun onderlinge interactie, die inhoudelijk voor zover op dit moment bekend door vier fundamentele natuurkrachten wordt bepaald, alleen nog met de door hun interactiekracht gevulde vorm samen? Mogen we ze überhaupt wel dingen noemen? Zijn het onkwetsbare leegtes die van binnenuit, vanuit een eigen samenhang representerend oneindig geconcentreerde punt via interactiekrachten de in de tijd en ruimtelijk begrensde samenhang van hun eigen vorm scheppen? Het is bekend dat inzoomen op dat kleinste niveau met behulp van kwantummechanische berekeningen een grote mate van betrouwbare natuurkundige voorspellingen van het uit interacterende dingen bestaande proces van de natuur oplevert, maar we weten sinds Heisenberg ook dat op dat fundamentele niveau onzekerheid onvermijdelijk blijft (2). Aan dat voorlopige natuurkundige antwoord op de vraag wat interacterende dingen zijn kan ik niets toevoegen en ik moet er dan ook van uitgaan dat ik niet verder kom als ik in deze richting naar antwoorden zoek. Maar ondanks dat, zonder verder iets van fundamentele natuurkunde te begrijpen, kun je er volgens mij van uitgaan dat Spinoza’s stelling wel degelijk voor die elementaire deeltjes geldt: ze ‘volharden’ blijkbaar op een onverzettelijke manier ‘in hun bestaan’. Ook al komen we er als we zo ver mogelijk inzoomen dus niet helemaal achter wat die elementaire deeltjes precies zijn, er zit niets anders op dan ze vanwege hun onverzettelijke weerstand voorlopig toch maar gewoon dingen te blijven noemen

Het is precies die innerlijke onverzettelijkheid die door Spinoza als de meest fundamentele eigenschap van álle bestaande dingen werd beschouwd. Hij gebruikte daarvoor het Latijnse begrip conatus wat zoiets betekent als streven, poging, neiging of impuls. Maar wat de beste vertaling ook moge zijn, het gaat erom dat het begrip conatus niet de onderlinge interactie tússen de dingen beschrijft, niet de interactie dus zoals we die van buitenaf kunnen waarnemen, maar de immanente interactie van die dingen, de interactie ‘voor zover het van hem afhangt’, vanuit het individuele interactiepunt dat zich binnenin elk afzonderlijk ding bevindt, dat wil zeggen zoals we die zelf als ding van binnenuit waarnemen. Natuurkundigen proberen de interactie die tússen de dingen plaatsvindt via een liefst zo beperkt mogelijk aantal wetten van een zo beperkt mogelijk aantal natuurkrachten te beschrijven, terwijl het begrip conatus diezelfde interactie beschrijft als de vanuit het interactiepunt van elk afzonderlijk ding samenkomende gespiegeld verschijnende invloed: het daar gecreëerde gedeelte van het perspectief op de ontvangen invloed én het daar gecreëerde gedeelte van het perspectief op de vertrekkende invloed van de (re)actie van zo’n ding. Met andere woorden, het is de inhoudelijk met de invloed van de omringende met de hem interacterende dingen verbonden door zijn eigen (al of niet samengestelde) samenhang bepaalde creatie van die interactie. De immanente interactie van elk ding met zijn omgeving is het resultaat van in het unieke interactiepunt van dat ding samenkomende gebundelde natuurkracht die, afhankelijk van de samenhang van zijn samenstelling, in omgekeerde richting als zijn eigen interactie verschijnt. Elk individueel ding blijkt zo via zijn eigen unieke interactiepunt op immanente wijze met het ultieme raadsel van de creatie van het uit interacterende dingen bestaande geheel van de natuur verbonden, terwijl de creatie van onze eigen immanent beleefde individuele interactie met de ons omringende wereld die creatie als de door onszelf beleefde werkelijkheid toont.

Ook al kan de wijze waarop menselijke interactie vanaf het elementaire niveau tot en met ons eigen niveau is opgebouwd in eerste instantie alleen als interactie tússen dingen worden beschreven, dat wil zeggen vanuit een positie waarbij je die interactie van buitenaf observeert, het gaat er uiteindelijk om dat die beschrijving van buitenaf rechtstreeks samenhangt met onze eigen van binnenuit bewust beleefde interactie, de interactie zoals die, afhankelijk van de samenhang van ons als één complex samengesteld ding functionerend lichaam, door de interactie van de dingen in de natuur in het hier-en-nu van ons eigen interactiepunt wordt opgebouwd en vanuit dat interactiepunt immanent als de creatie van onze eigen interactie wordt beleefd en op die manier, vanaf het meest elementaire niveau via interactie ván de dingen, in omstandigheden die vanuit ons eigen vergankelijke perspectief alleen in beperkte mate kunnen worden overzien, de creatie van het door ons werkelijk beleefde bestaan toont en zich daarbij manifesteert als ons, zoals Spinoza’s stelling laat zien, ‘trachten’ dat bestaan voort te zetten. Dat via interactie gecreëerde én creërende bestaan biedt échte weerstand als zijn samenhang wordt verstoord, probeert die samenhang van binnenuit te behouden en tracht ‘voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden’.

Door gecreëerde samenhang creërende interactie van de kleinste dingen in de natuur ontstaan bottom-up weliswaar kwetsbare maar werkelijk via ons eigen bestaan beleefde dingen. Die kleinste dingen kunnen de vorm aannemen van een als tijdelijke eenheid functionerende kluwen van twee of meer daar en dan samenhangende dingen, kunnen vervolgens de vorm aannemen van uit die dingen samengestelde interactieketens en de tijdelijke vorm van via die interactieketens niet alleen gesloten maar ook veranderlijk samenhangende open kringlopen, zoals de als veranderlijke eenheid open homeostatisch (3) interacterende dingen die tot het leven en tot de immanente beleving van onze eigen interactie met de wereld (4) hebben geleid.

Zo’n open kringloop kan worden gedefinieerd als een via één interactiepunt als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld, die, met dat interactiepunt als middelpunt, uit cyclisch wederkerige invloed bestaat van dingen die met de wereld buiten die binnenwereld worden uitgewisseld en zich via dat interactiepunt op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richt. Afsplitsing van een zichzelf herhalende cyclus van zo’n kringloop kan vervolgens als kopie van die kringloop tot reproductie van zo’n kringloop leiden en op deze wijze via natuurlijke selectie tot evolutionaire ontwikkeling van zijn samenstelling.

Het universele geheel van de natuur is de creatie van alle interacterende dingen en leidt tot via de paradoxale gelaagdheid van als open kringloop functionerende cyclisch gecreëerde kwetsbare, dynamische samenhang creërende dingen die kenmerkend is voor de door onszelf immanent beleefde werkelijkheid. De mens is met de innerlijke noodzaak van Spinoza’s conatus gecreëerd als een via open cyclische dynamiek in de hem omringende wereld van binnenuit op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van zijn binnenwereld gericht, naar optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van zijn binnenwereld strevend ding dat ‘in zijn bestaan tracht te volharden’. Zo beschouwd is kunst een menselijke manifestatie van het zich ontplooiende creatieve proces dat de ultiem paradoxaal gerichte gelaagdheid van de natuur toont.

3. De creatie van de eerste emotie

Het universum is de creatie van alle interacterende dingen en de creatie van als open kringloop interacterende dingen ontwikkelde zich onder andere tot het immanent beleefde bestaan van organismes met een zenuwstelsel en daarmee tot het door de mens beleefde bestaan. Hoe dat proces verliep kan het beste worden toegelicht aan de hand van de fundamentele opbouw van de interactieprocessen van die als open kringloop interacterende dingen functionerende organismes. De eerste immanent door zo’n organisme beleefde interactie blijkt dan vervolgens de via beschadiging van zijn buitenwand in het in zijn brein gerepresenteerde interactiepunt zijn binnenwereld als intense pijn tijdens die urgente situatie bewúst uitsluitend vanuit de búítenwereld gecreëerde invloed óp zijn bínnenwereld én zich hier en nu wederkerig als intense drang uitsluitend vanúít zijn binnenwereld creërende bewúst beleefde invloed ván zijn binnenwereld op de búítenwereld: de prille aankondiging van het door onszelf beleefde bestaan.

De immanente interactie van een organisme met zijn omgeving wordt bepaald door de wijze waarop die interactie als open kringloop functioneert. Een open kringloop is een via één interactiepunt als één ding met de wereld buiten zijn binnenwereld interacterende binnenwereld, die, met dat interactiepunt als middelpunt, uit cyclisch wederkerige invloed bestaat van dingen die met de wereld buiten die binnenwereld worden uitgewisseld. Een dergelijk op moleculair niveau als open kringloop samenhangend ding dat via afsplitsing van een cyclisch gedeelte van zijn kringloop als ding kan evolueren wordt in de biologie een virus genoemd en leidde via natuurlijke selectie vervolgens tot zogenaamde eencellige en uiteindelijk meercellige organismes. De open kringloop van een dergelijk organisme wordt dan vervolgens voortaan zijn homeostase genoemd. Via interactie met moleculen in de buitenwereld creëert een zodanige samenhang van zijn binnenwereld dat zo’n organisme als één ding, dat wil zeggen via één interactiepunt, met de wereld buiten zijn binnenwereld interacteert. Met andere woorden, dat ene interactiepunt is het middelpunt van de cyclische interactie van de dingen die de binnenwereld van dat organisme samenstellen, het unieke HIER EN NU van waaruit het in de hem omringende wereld naar optimale samenhang streeft van het homeostatische evenwicht van zijn binnenwereld en daarmee naar voortzetting van zijn bestaan te midden van de met hem interacterende dingen. Via zijn open homeostatische kringloop probeert het organisme, in de woorden van Spinoza, als één ding ‘voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden’ (1).

Gedurende de evolutionaire ontwikkeling van organismes creëerde hun open homeostatische interactie aanvankelijk nog een op relatief eenvoudige wijze samenhangende binnenwereld. Daarnaast echter ontstonden organismes die via hun zenuwstelsel voor een radicaal andere samenstelling van hun binnenwereld gingen zorgen. Tijdens de individuele (embryonale) ontwikkeling van zo’n organisme ontstond dat zenuwstelsel doordat de buitenwand van zijn binnenwereld zich namelijk gedeeltelijk naar binnen plooide waardoor dat gedeelte van die zich als zenuwstelsel ontwikkelende buitenwand enerzijds onderdeel bleef van zijn homeostatische binnenwereld maar er anderzijds op die manier ook van werd gescheiden. Dat zenuwstelsel ging daardoor vervolgens bínnen zijn binnenwereld als intermediáíre binnenwereld tussen het geheel van zijn binnenwereld en de wereld erbuiten functioneren. Bovendien ontvingen de op deze wijze uit de buitenwand van zijn binnenwereld ontstane zenuwcellen van zijn zenuwstelsel onder andere de voor die intermediaire functie cruciale eigenschap dat zij door verandering van hun elektromagnetische lading tijdelijk in een al of niet geactiveerde aan- of uittoestand konden verkeren. Wanneer zo’n zenuwcel onder invloed van de situatie buiten die zenuwcel werd geactiveerd kon die geactiveerde tóéstand dan namelijk aan andere zenuwcellen worden doorgegeven waardoor die op die manier geactiveerde zenuwcellen gezamenlijk zogenaamde sensomotorische ketens konden vormen en die geactiveerde toestand binnen het brein, het centrale gedeelte van het zenuwstelsel, vervolgens op in de binnenwereld buiten het zenuwstelsel gelegen spieren kon worden overgebracht wat dan vervolgens weer tot contractie van die spieren kon leiden. Met andere woorden, die sensomotorische ketens konden, als onderdeel van de open homeostatische kringloop van het organisme, op digitale wijze invloed vanuit zowel de wereld bínnen als de wereld búíten het organisme gaan verwerken en via activatie van buiten de intermediaire binnenwereld van het brein in de bínnenwereld gelegen spieren van het organisme zowel de wereld bínnen als de wereld búíten dat organisme gaan beïnvloeden.

Door natuurlijke selectie ontstond eerst het autonome zenuwstelsel dat uitsluitend invloed vanuit de binnenwereld van het organisme verwerkte.

Onder invloed van de fluctuerende afstand ten opzichte van de cyclisch op één centrale waarde gerichte homeostatische kringloopprocessen van zijn binnenwereld (zoals de afstand ten opzichte van de optimale temperatuur, het optimale zuurstofgehalte, et cetera) worden de zenuwcellen van het autonome zenuwstelsel geactiveerd waardoor via die in de intermediáíre binnenwereld van het brein gerepresenteerde fluctuerende invloed vervolgens via motorische zenuwen in de binnenwereld búíten dat brein gelegen spieren van structuren zoals klieren, bloedvaten en dergelijke worden geactiveerd en waardoor via de op die manier teweeggebrachte contractie een corrigerende op optimale waarde gerichte invloed wordt uitgeoefend op de om die centrale waarde cirkelende fluctuerende afstand van de homeostatische kringloopprocessen van de binnenwereld.

De in het brein van het organisme gedurende zijn leven permanent gerepresenteerde actuele invloed van de fluctuerende afstand ten opzichte van het middelpunt van de cyclisch samenhangende processen van zijn binnenwereld betekent dat op impliciete wijze het gemeenschappelijk gecombinéérde middelpunt van die processen in het brein is gerepresenteerd en daarmee het interáctiepunt van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld.

Wanneer de afstand ten opzichte van dat als wáárde gerepresenteerde centrale middelpunt/ interactiepunt toeneemt werkt dat voor de continuïteit van het bestaan van het organisme óngunstig en wanneer die afstand afneemt gúnstig.

Door natuurlijke selectie ontwikkelde zich aansluitend aan het autonome deel van het zenuwstelsel het willekeurige/ animale deel van het zenuwstelsel waardoor via van búítenaf in de buitenwand van het organisme gelokaliseerde vanuit de búítenwereld geactiveerde zenuwuiteinden réchtstreeks in het brein geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed en via vervolgens in dat brein geactiveerde motorische zenuwcellen in de binnenwereld van het organisme geactiveerde contractie van zogenaamde dwarsgestreepte spieren de positie van het organisme in de buitenwereld kon worden beïnvloed en op die manier impliciet de wéreld buiten het organisme.

Deze meer complexe evolutionaire ontwikkeling van het zenuwstelsel kwam ongetwijfeld onder invloed van via lokáál van búítenaf in zijn buitenwand ontstane het bestaan van het organisme als geheel bedreigende beschadiging op gang.

Het organisme reageert op zo’n lokále van búítenaf in zijn buitenwand ontstane beschadiging voor het voortbestaan van het organisme specifíék óngunstige situatie met een voor zijn voortbestaan gúnstige terugtrekreactie.

Daarop aansluitend evolueerde op den duur via gedifferentiéérde invloed vanuit de buitenwereld specifiek zintúígelijk in zijn buitenwand geactiveerde zenuwuiteinden in het animale deel van het zenuwstelsel geactiveerde zenuwcellen gerepresenteerde invloed en ontwikkelde zich zo geleidelijk een steeds complexer zenuwstelsel dat in het brein via het autonome deel van dat zenuwstelsel geactiveerde homeostatische invloed vanuit de binnenwereld met via het animale deel geactiveerde zintuigelijke invloed vanuit de buitenwereld combineerde.

Deze specifiek gedifferentieerde in het brein gecombinéérde invloed leidde geleidelijk tot een op steeds complexere wijze immanent beleefde voorbereiding van de contractie van de spieren in de binnenwereld van het organisme en zo geleidelijk tot zich in de buitenwereld manifesterend steeds complexer gedrag.

Van belang is verder dat dat complexere gedrag met name mogelijk werd omdat op deze wijze geactiveerde zenuwcellen in het brein gezamenlijk als specifieke volúmehoeveelheden specifiek gelokaliséérde gróépen geactiveerde zenuwcellen vormden. Zo’n specifieke in het brein geactiveerde groep zenuwcellen interacteerde namelijk via de in zijn éígen interactiepunt geconcentreerde invloed via het aspect van zijn als volumehoeveelheid gerepresenteerde én via het aspect van zijn vanuit zijn locatie gerichte gerichtheid gerepresenteerde invloed met andere op dat moment in het brein geactiveerde groepen zenuwcellen. Op deze wijze interacteerde tíjdelijk actueel via het daarboven in het grotere verband van de in het ánimale deel van het brein gelegen groepsgewijs gerepresenteerde invloed vanuit de búítenwereld tevens met permanént actueel in het grotere verband van de in het áútonome deel van het brein groepsgewijs gerepresenteerde invloed vanuit de bínnenwereld waarmee binnen het in het weer daarboven gelegen grote verband geactiveerde gehéle brein dan één gemeenscháppelijk interactiepunt werd gevormd. De in dat centrale gemeenschappelijke interactiepunt in het gehéle geactiveerde brein gerepresenteerde invloed manifesteerde zich met andere woorden als de HIER EN NU geconcentreerd gecombineerde interactie van de met de buitenwereld interacterende binnenwereld van het organisme en het was precies dat gezamenlijk gedeelde interactiepunt van het geactiveerde brein dat het interactieve via invloed gecreëerde zelf invloed creërende punt was van waaruit dat zelf zijn als één geheel met de buitenwereld interacterend binnenwereld vervolgens de interactie van zijn gehele als één open homeostatische kringloop met de buitenwereld interacterende binnenwereld op immanent beleefde wijze in het vizier kreeg.

Met de tot nu toe besproken opbouw van de onderlinge in hun gemeenschappelijke interactiepunt geconcentreerde interactie van de in het brein groepsgewijs geactiveerde gerepresenteerde invloed voor ogen kunnen we dan nu de beslissende stappen zetten om de gespiegelde beschrijving van de opbouw van de eerste vanuit dat interactiepunt immanent van binnenuit beleefde interactie van zo’n organisme met een zenuwstelsel mogelijk te maken.

Het is duidelijk dat zowél de énerzijds uitsluitend vanuit de búítenwereld geactiveerde ónrechtstreeks via de bínnenwereld van het organisme op het interáctiepunt van zijn binnenwereld gerichte in zijn brein en ánderzijds uitsluitend vanuit de búítenwereld geactiveerde réchtstreeks in zijn brein gerepresenteerde invloed áls de uitslúítend vanuit zijn bínnenwereld geactiveerde vanúít dat interactiepunt van het organisme op de búítenwereld gerichte in zijn brein gerepresenteerde invloed in dat brein in één gemeenschappelijk gerepresentéérd interactiepunt gecombineerd samenkomende interactie bepalend was voor de ín dat punt verschijnende vanúít dat punt als zelf immanent belééfde inhoud van die interactie. Daarbij is belangrijk dat de in het autonome deel van zijn brein gerepresenteerde invloed van de cyclisch interacterende homeostase van zijn binnenwereld een permanent actueel méngsel was van niet alleen álle rondóm vanuit de buitenwereld via de buitenwand zijn binnenwereld bínnenkomende maar ook álle vanúít zijn binnenwereld naar de buitenwereld úítgaande invloed, terwijl de via het animale deel van het brein gerepresenteerde invloed uitslúítend tijdelijk réchtstreeks op lokáál specifíéke éxpliciete wijze vanuit de buitenwereld via de buitenwand van het organisme in zijn brein gerepresenteerde actueel én permanent ónrechtstreeks rondóm op áspecifieke ímpliciete wijze vanuit de buitenwereld via zijn buitenwand in zijn brein gerepresenteerde actueel zijn binnenwereld als gehéél bínnenkomende invloed én rechtstreeks vanuit die binnenwereld als gehéél úítgaande invloed bevatte. De in het brein gerepresenteerde homeostase vertegenwoordigde daarmee álle invloed van het permanént actueel rondóm via zijn buitenwand van buitenaf ontvangen deel van de invloed dat resulteerde in een voortdurend actueel gerepresenteerde fluctuerende áfstand ten opzichte van het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte middelpunt van de cyclisch samenhangende homeostatische processen van die met de buitenwereld interacterende binnenwereld en daarmee ten opzichte van het óp het op impliciete wijze gerepresenteerde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld én de tegenover die invloed vanúít dat interactiepunt geríchte invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld en, omdat de in het animale deel van het brein gerepresenteerde tíjdelijk lokáál in de buitenwand ontvangen invloed níét met die vanúít de binnenwereld op de buitenwereld gerichte invloed vermengd was, liep die uitsluitend réchtstreeks vanuit de buitenwereld gerepresenteerde invloed gelijk op met het gedeelte van de gerepresenteerde homeostatische invloed dat álle lokaal rondóm binnenkomende uitsluitend ónrechtstreeks via de binnenwereld gerepresenteerde invloed vanuit de buitenwereld vertegenwoordigde. De interactie van die in het brein geactiveerde gedifferentiéérd gerepresenteerde invloed kwam dus tijdruimtelijk gelijk oplopend in één gemeenschappelijk als zelf gerepresenteerd op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht interactiepunt samen. Dit betekende dat de vandaaruit immanent gecombineerd inhoudelijk beleefde invloed als permanent actueel rondom ónrechtstreeks én lokaal réchtstreeks óp dat als tijdruimtelijk ríchtpunt geríchte als zélf beleefde interactiepunt ín dat als tijdruimtelijk HIER EN NU op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zélf gecombinéérd in ruimte én tijd gedifferentiéérd verschijnende ínvloed werd beleefd en het daarmee tijdruimtelijk gelijk oplopend gerepresenteerde deel van de homeostase dat zijn naar de buitenwereld uitgaande invloed vertegenwoordigde op deze wijze inhoudelijk als vanúít zijn als bron HIER EN NU in ruimte en tijd gecombinéérd beleefde zelf omgekeerd evenredig wederkerig naar buiten gerichte invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld werd beleefd.

Zoals eerder aangegeven is het aannemelijk dat de evolutionaire ontwikkeling van het animale deel van het zenuwstelsel van het organisme via onder invloed vanuit de buitenwereld lokáál in zijn buitenwand ontstane zijn voortbestaan als gehéél bedreigende beschadiging van lichaamscellen op gang kwam. We hebben tevens gezien dat binnen zijn brein via het aspect van de volumehoevéélheid én locátie tíjdelijk actueel in het ánimale deel van zijn brein groepsgewijs geactiveerde zenuwcellen uitsluitend réchtstreeks vanuit de búítenwereld gerepresenteerde invloed gecombineerd met daarmee in de tíjd gelijk oplopend in het áútonome deel van zijn brein groepsgewijs permanént actueel ónrechtstreeks vía zijn binnenwereld vanuit de búítenwereld gericht gerepresenteerde invloed én réchtstreeks uitslúítend vanuit zijn bínnenwereld gerepresenteerde invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld één als zelf beleefd gemeenscháppelijk interactiepunt werd gevormd. Dit impliceert dat die gróépsgewijs sámenhangend vanuit de búítenwereld gerepresenteerde invloed óp zijn binnenwereld niet alleen op een via dat aspect van de volumehoeveelheid en locatie gedifferentiéérde wijze gerepresenteerd was maar bovendien binnen het grotere verband van het animále én autonóme deel van zijn brein én op een binnen het weer dáárboven gelegen grotere verband van zijn als één gehéél geactiveerde brein gedifferentiéérde wijze ten opzichte van de gerichte invloed ván zijn bínnenwereld op de buitenwereld en dat die in zijn brein met elkaar sámenhangende interactie als wederkérig gecombinéérde invloed ín het als zelf in het brein gerepresenteerde interáctiepunt van zijn binnenwereld gerepresenteerd was. Zowel het gedeelte van de tijdelijk vanuit de buitenwereld lokáál bepérkt in zijn buitenwand specifiek via zo’n beschadiging van lichaamscellen geactiveerde réchtstreeks in het zich op deze manier als eerste aanzet opbouwende ánimale deel van zijn brein gerepresenteerde invloed als álle daarmee permanent in de tijd gelijk oplopend uitslúítend aspecifiek vanuit de buitenwereld rondóm via de buitenwand ónrechtstreeks vanuit de buitenwereld in het autonóme deel van zijn brein gerepresenteerde op het gemeenschappelijke míddelpunt van de cyclisch samenhangende homeostatische processen van zijn binnenwereld gerichte fluctuerende afstand ten ópzichte van dat middelpunt en daarmee impliciet ten opzichte van dat middelpunt als interáctiepunt van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte binnenwereld gerepresenteerde invloed werd op deze wijze immers in dat actuéle binnen zijn gehéle geactiveerde brein als zelf gerepresenteerd gemeenschappelijk geactiveerd interactiepunt van zijn binnenwereld in één HIER EN NU gerepresenteerd, dat wil zeggen als uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks en ónrechtstreeks gerepresenteerde invloed óp zijn met de buitenwereld interacterende op optimale wáárde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte binnenwereld én uitslúítend réchtstreeks vanúít zijn binnenwereld gerepresenteerde invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld. Deze uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks en ónrechtstreeks elektromagnetisch geactiveerde als gedifferentiéérde sámenwerkingsverbanden gerepresenteerde invloed óp zijn binnenwereld én uitslúítend réchtstreeks vanuit de bínnenwereld als sámenwerkingsverband gerepresenteerde invloed ván de binnenwereld op de buitenwereld óp het in het brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt als één gehéél geactiveerde invloed manifesteerde zich vervolgens via de op die manier op gelaagde wijze ten opzichte van elkaar gegenereerde eléktrische én magnétische krachten ín dat éne punt gecombinéérd als één samenwerkingsverband verénigde elektromagnetische kracht binnen één HIER EN NU immanent als in ruimte én tijd óp dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf geríchte ín dat zelf samenkomend verschíjnende vanúít dat zelf beleefde invloed óp zijn binnenwereld én binnen datzelfde HIER EN NU omgekeerd evenredig in tijd en ruimte óp datzelfde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf ín dat in zelf samenkomend gespíégeld verschijnende vanúít dat zelf gerícht beleefde invloed ván zijn bínnenwereld op de buitenwereld.

De door het organisme met een zenuwstelsel belééfde interactie is de in zijn brein via tijdruimtelijk in het HIER EN NU van elektromagnetische puntladingen geactiveerde zenuwcellen gróépsgewijs in één gezamenlijke puntlading als interactiepunt gecombineerd samenkomende, samenhangend gerepresenteerde én omgekeerd evenredig vertrekkende immanent óp dat als zelf gerepresenteerde interactiepunt gerichte ín dat zelf in één continu HÍÉR EN NÚ ten opzichte van niet méér en wederkerig nóg niet gedifferentieerd verschijnende invloed ván zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld. Die vanuit de búítenwereld óp zijn binnenwereld geríchte én wederkerig vanuit zijn bínnenwereld geríchte invloed ván die binnenwereld op de buitenwereld wordt immanent vanúít dat zelf in één gecombineerd HIER EN NU continu gedifferentiéérd vierdimensionaal in tijd én ruimte, inhóúdelijk óp dat zelf gerícht gewaardéérd ín dat zelf erváren ‘voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan te volharden’ tráchten(1) omgezet en daarmee als een op óptimale waarde van ónbeperkt samenhangend ultíém bestaan gerícht streven belééfd. We hebben inmiddels vastgesteld dat die samenhangend geactiveerde in het brein wederkerig gerepresenteerde invloed zich op een groepsgewijs geláágd op elkaar inwerkende wijze manifesteert. Daarbij wordt die interactie door de op die niveaus gegenereerde loodrecht gedifferentiéérd elektrisch én magnetisch op elkaar inwerkende krachten via de in het HIER EN NU van zijn als zélf gerepresenteerde interactiepunt verénigde elektromagnetische kracht in óp dat zelf geríchte ín dat zelf wederkérig vanúít dat zelf belééfde invloed omgezet.

Het brein bevat zowel in het HIER EN NU geconcentreerde tijdelijk met elektromagnetische kracht opgeladen neuronen als in dat HIER EN NU niet meer én nog niet met die kracht opgeladen neuronen. Die op deze wijze geactiveerde neuronen zijn binnen het brein in gezamenlijk tijdruimtelijk gróépsgewijze geactiveerde puntladingen geconcentreerd en manifesteren zich zo gemeenscháppelijk als één in het HIER EN NU zonder dimensies geconcentreerd elektromagnetisch interactiepunt verénigde als gedifferentiéérd immanent belééfde lading.

Positieve of negatieve eléktrische lading wordt als een natuurkundige grootheid omschreven die de geríchtheid van de door elektrische en magnetische velden uitgeoefende invloed op een ander deeltje met zo’n elektrische lading aangeeft. Ladingen van dezelfde polariteit stoten elkaar daarbij áf, dat wil zeggen zijn tégengesteld gericht, terwijl ladingen van tegengestelde polariteit elkaar aantrekken, c.q. óp elkáár gericht zijn. Dit betekent dat de elektrische kracht van zo’n in het HIER EN NU opgeladen puntlading dat wil zeggen de in het HIER EN NU met die kracht in het interáctiepunt van zo’n dééltje opgeladen kracht, c.q. in het interactiepunt van een als één gehéél functionerend díng met die ínvloed opgeladen kracht ten opzichte van een in een ánder HIER EN NU met een al of niet gelijkgerichte puntlading geladen kracht als de gróótte van de opgebouwde ínvloed van het met die kracht opgeladen interactiepunt wordt gerícht. Het gaat met andere woorden om de tijdruimtelijk op afstand gecombineerd zowel elektrisch als magnetisch uitgeoefende grootte én richting van de onderling interacterende elektromagnetische kracht c.q. om de wederkerig geríchte én wederkerige máte van invloed van die onderling interacterende punten. Het is dan ook begrijpelijk dat er onder natuurkundigen consensus over bestaat dat deze elektrische en magnetische krachten samen één elektromagnetische kracht vormen.

Van de als gedifferentieerde elektrisch en magnetisch beschreven krachten is bekend dat de magnetische kracht als een evenredig grote dwars op de richting van de elektrische kracht via veldlijnen loodrecht op die elektrisch gerichte kracht wordt uitgeoefend. Dit betekent in feite dat de gróótte van de kracht van de in het HIER EN NU van het interactiepunt van een elektrisch geladen deeltje zich ten ópzichte van een in een ánder HIER EN NU met een al of niet gelijkgerichte lading opgeladen kracht rícht en voor de magnetische kracht geldt dan dat die zich als een evenredig grote maar loodrecht dwars op de dimensierichting van die elektrische kracht tijdruimtelijk ten opzichte van die elektrische kracht óf naar die die elektrische kracht tóé richt óf van die elektrische kracht áf. Dit houdt dan in dat de elektromagnetische kracht als óp zo’n interactiepunt gerichte ín zo’n interactiepunt samenkomende vanúít zo’n interactiepunt als één in tijd én ruimte gedifferentiéérd gerichte invloed wordt opgebouwd.

De in het HIER EN NU als interactiepunt zonder dimensies elektromagnetisch geactiveerde in het brein gerepresenteerde zich als elektromagnetische kracht manifesterende puntlading wordt als één op gelaagde wijze vierdimensionaal loodrecht op elkaar aansluitend in tijd en ruimte gedifferentieerd geríchte invloed opgebouwd, dat wil zeggen als ten opzichte van de in dat HIER EN NU niet méér en nóg niet elektromagnetisch geactiveerde groep neuronen enerzijds ónrechtstreeks uitsluitend vanuit de búítenwereld via de binnenwereld gelijk oplopend met de anderzijds réchtstreeks uitsluitend vanuit de búítenwereld geactiveerde als groep neuronen samenhangend binnen het brein gerepresenteerde ten opzichte van réchtstreeks uitsluitend vanuit de bínnenwereld in het brein geactiveerde groep neuronen binnen het brein gecombineerd als gehéél gerepresenteerde in tijd en ruimte wederkerig gedifferentieerd in het HIER EN NU opgebouwde invloed.

Die opbouw manifesteert zich op die manier als één gedifferentieerd in ÉÉN HIER EN NU GECOMBINEERD opgebouwde elektromagnetische kracht, dat wil zeggen als ZICH immanent in tijd en ruimte GEDIFFERENTIÉÉRD ÓP DAT als ZELF in zijn brein gerepresenteerde interactiepunt ÉN VANÚÍT DAT ZELF GERICHTE, IN DAT ZELF HIER EN NU VERSCHIJNENDE, AL OF NIET BEWUST MANIFESTERENDE INVLOED.

Van de op deze wijze als interactiepunten beschreven elektromagnetische puntladingen wordt in de natuurkunde aangenomen dat ze onderling kracht uitoefenen op alle andere ladingen in het universum, waarbij die onderling uitgeoefende kracht met toenemende onderlinge afstand, dat wil zeggen tijdruimtelijke afstand tot nul nadert.

Het als eerste met een als natuurkundige constante c gemeten snelheid ontstane tijdruimte ontstane ding is het zich vanuit zijn als middelpunt zonder uitbreiding HIER EN NU bestaande tijdruimte met één constante snelheid in één uit een oneindig aantal HIER EN NU bestaande middelpunten vierdimensionaal tijdruimtelijk uitbreidende universum.

Deze als s/t (spatium/ tempus) opgevatte constante c van de verhouding van de driedimensionale ruimte en ééndimensionale tijd is als de laatst bekende de lichtsnelheid benaderende meting vastgesteld op 299.792.456 m/s. Het van zijn beginpunt i (initium) als HIER EN NU tot zijn eindpunt f (finis) als HIER EN NU met die snelheid c gecreëerde universum overbrugt dan op cyclische wijze met een dat universum creërende kracht binnen een ééndimensionaal tijdsbestek 2 x de straal van een driedimensionaal bolvormig ruimtelijk afgelegde afstand van één met een oneindig aantal HIER EN NU inclusief ons eigen HIER EN NU gevuld pulserend polair gecombineerd ultiem passerend universum.

De eerste met een de buitenwand van een organisme met een zenuwstelsel beschadigende zijn voortbestaan bedreigende kracht door dat organisme immanent beleefde invloed werd:
= via lokále beschadiging van zijn buitenwand uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks in zijn brein vanáf het eerste, basále niveau bottom-up als volúmehoeveelheid van het als één gróép geactiveerde aantal zenuwcellen eléktrisch GEDÍFFERENTIEERD GEREPRESENTÉÉRDE KRACHT LOODRECHT OP DE DAARMEE GELIJK OPLOPEND GECOMBINEERD rondóm via zijn buitenwand uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks als locátie van het als gróép in het brein geactiveerde aantal zenuwcellen via zijn van die buitenwereld geschéíden bínnenwereld óp het op die manier immanent als zélf gerepresenteerde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld als elektromagnétisch GECÓMBINEERD GERICHT GEREPRESENTÉÉRDE KRACHT
= via het tweede, middelste niveau als uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks geactiveerde binnen het zich vanaf dat moment als animale déél van het brein opbouwende DAARMEE GELIJK OPLOPEND als uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks geactiveerde als déél van de vía zijn binnenwereld binnen het autonóme deel van zijn brein uitsluitend vanuit de búítenwereld gerepresenteerde

 • bínnen het hoogste, centrale niveau uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks eléktrisch GEDÍFFERENTIEERD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks elektromagnétisch GECÓMBINEERD in zijn brein als gehéél geactiveerde GERICHT GEREPRESENTÉÉRDE KRACHT
  = vanáf het derde, HOOGSTE, centrale niveau top-down als immanent óp het als zelf gerepresenteerde centrále op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld GERÍCHTE vanúít dat zelf
  ÉXPLICIET ééndimensionaal IN DE TÍJD GEDIFFERENTIÉÉRD ten opzichte van ÍMPLICIET ééndimensionaal TIJDRUIMTELIJK GECÓMBINEERD GERÍCHT GEWAARDÉÉRDE INVLOED
  én
  = als uitsluitend vanuit de buitenwereld réchtstreeks bínnen het zich vanaf dat moment als animale déél van het brein geactiveerde vanáf datzelfde tweede, míddelste niveau bottom-up eléktrisch GEDIFFERENTIÉÉRD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitsluitend vanuit de buitenwereld ónrechtstreeks als gedéélte van de via de binnenwereld bínnen het autonome déél van het brein geactiveerde elektromagnétisch GECOMBINEERDE
  = bínnen datzélfde hoogste, centrale niveau uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks GEDÍFFERENTIEERD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks in zijn brein geactiveerde GECÓMBINEERD GEREPRESENTEERDE KRACHT
 • vanáf het derde, HOOGSTE, centrale niveau top-down immanent ín dat als zelf gerepresenteerde centrále interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld vanúít dat zelf
  in ÉXPLICIET DURENDE MATE GEDIFFERENTIÉÉRD ten opzichte van GECÓMBINEERD in ÍMPLICIET DURENDE MATE ERVÁREN INVLOED
  én
  = bínnen dat datzelfde derde HÓÓGSTE, centrale niveau uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks bottom-up eléktrisch GEDIFFERENTIÉÉRD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks uitslúítend via zijn binnenwereld vanuit de búítenwereld in zijn brein als gehéél geactiveerde elektromagnétisch GECOMBINEERD GEREPRESENTEERDE KRACHT
  vanáf datzelfde hoogste niveau van zijn gehéle geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde centrále interactiepunt van zijn met de buitenwereld top-down immanent vanúít dat zelf ALS BEWÚST INTENS GEDIFFERENTIÉÉRD ten opzichte van GECÓMBINEERD ÓNBEWUST INTENS
  ÉN
  = via lokále beschadiging van zijn buitenwand uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks in zijn brein vanáf het eerste, basále niveau bottom-up als locátie van het als één gróép geactiveerde aantal zenuwcellen eléktrisch GEDÍFFERENTIEERD GEREPRESENTÉÉRDE KRACHT LOODRECHT OP DE DAARMEE GELIJK OPLOPEND GECOMBINEERD rondóm via zijn buitenwand uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks als volúmehoeveelheid van het als gróép in het brein geactiveerde aantal zenuwcellen via zijn van die buitenwereld geschéíden bínnenwereld óp het op die manier immanent als zélf gerepresenteerde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld als elektromagnétisch GECÓMBINEERD GERICHT GEREPRESENTÉÉRDE
  = via het tweede, middelste niveau als uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks geactiveerde binnen het zich vanaf dat moment als animale déél van het brein opbouwende DAARMEE GELIJK OPLOPEND als uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks geactiveerde als déél van de vía zijn binnenwereld binnen het autonóme deel van zijn brein uitsluitend vanuit de búítenwereld gerepresenteerde
  = bínnen het hoogste, centrale niveau uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks eléktrisch GEDÍFFERENTIEERD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks elektromagnétisch GECÓMBINEERD in zijn brein als gehéél geactiveerde GERICHT GEREPRESENTÉÉRDE KRACHT
  = vanáf het derde, HOOGSTE, centrale niveau top-down als immanent óp het als zelf gerepresenteerde centrále op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld GERÍCHTE vanúít dat zelf
  ÉXPLICIET dríédimensionaal RÚÍMTELIJK GEDIFFERENTIÉÉRD ÓNGUNSTIG ten opzichte van ÍMPLICIET dríédimensionaal TIJDRUIMTELIJK GÚNSTIG ÉN ÓNGUNSTIG GECÓMBINEERD GERÍCHT GEWAARDÉÉRDE INVLOED
  én
  = als uitsluitend vanuit de buitenwereld réchtstreeks bínnen het zich vanaf dat moment als animale déél van het brein geactiveerde vanáf datzelfde tweede, míddelste niveau bottom-up magnétisch GEDIFFERENTIÉÉRD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitsluitend vanuit de buitenwereld ónrechtstreeks als gedéélte van de via de binnenwereld bínnen het autonome déél van het brein geactiveerde elektromagnétisch GECOMBINEERDE
  = bínnen dat datzelfde derde HÓÓGSTE, centrale niveau uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks bottom-up eléktrisch GEDIFFERENTIÉÉRD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks uitslúítend via zijn binnenwereld vanuit de búítenwereld in zijn brein als gehéél geactiveerde elektromagnétisch GECOMBINEERD GEREPRESENTEERDE KRACHT
 • vanáf het derde, HOOGSTE, centrale niveau top-down immanent ín dat als zelf gerepresenteerde centrále interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld vanúít dat zelf
  in ÉXPLICIET NEGATIEF GEDIFFERENTIÉÉRD ten opzichte van GECÓMBINEERD in ÍMPLICIET AMBIGU ERVÁREN INVLOED
  én
  = bínnen dat datzelfde derde HÓÓGSTE, centrale niveau uitslúítend vanuit de búítenwereld réchtstreeks bottom-up magnétisch GEDIFFERENTIÉÉRD DAARMEE GELIJK OPLOPEND uitslúítend vanuit de búítenwereld ónrechtstreeks uitslúítend via zijn binnenwereld vanuit de búítenwereld in zijn brein als gehéél geactiveerde elektromagnétisch GECOMBINEERD GEREPRESENTEERDE KRACHT
  vanáf datzelfde hoogste niveau van zijn gehéle geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde centrále interactiepunt van zijn met de buitenwereld top-down immanent vanúít dat zelf ALS BEWÚSTE PIJN GEDIFFERENTIÉÉRD ten opzichte van GECÓMBINEERD ÓNBEWUST NEUTRAAL INHÓÚDELIJK VERSCHIJNENDE INVLOED
  ÉN
  via alle bínnen datzélfde derde HÓÓGSTE, centrale niveau uitslúítend vanuit zijn bínnenwereld bottom-up elektrisch én
  = magnetisch GEDIFFERENTIEERD LOODRECHT OP DAARMEE GELIJK OPLOPEND GECÓMBINEERD elektromagnétisch bottom-up binnen het brein als gehéél GEREPRESENTEERDE KRACHT
  = vanáf datzelfde hoogste niveau van zijn gehéle geactiveerde brein als zelf gerepresenteerde centráál op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld top-down immanent
  omgekeerd evenredig wederkerig gespiegeld vanúít dat zelf ALS víérdimensionaal IN TIJD EN RUIMTE UITSLUITEND GUNSTIG óp dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestáán gerichte zelf GERICHT GEWAARDEERDE ín dat zelf UITSLUITEND POSITIEF ERVAREN vanúít dat zelf verschijnende BEWÚST INTENSE DRÁNG VERSCHIJNENDE INVLOED BELEEFD.
Daarbij is doorslaggevend dat diezelfde onder invloed van lokale beschadiging van buitenaf van de buitenwand van het als één op ultiem optimaal samenhangend bestaan gericht ding functionerende organisme in zijn brein elektrisch én magnetisch als één elektromagnétische natuurkracht gerepresenteerde inhoudelijk beleefde invloed als réchtstreeks vanaf het basale niveau loodrecht via het middelste niveau loodrecht én via het hoogste niveau loodrecht telkens een kwartslag gedraaid in één gelíjkgerichte keer, dat wil zeggen in één dimensie als eléktrische kracht in dat op die manier als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld NÚ
én als réchtstreeks vanaf het basale niveau én via het middelste niveau én via het hoogste niveau in dríé dimensies dríé keer loodrecht telkens een kwartslag gedraaid als magnétische kracht in dat als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld HÍÉR als immanent víér keer dwars op elkaar aansluitend gedifferentiéérd ten opzichte van daar mee gelijk oplopende rondom van buitenaf via zijn buitenwand in het brein elektromagnetisch gerepresenteerde natuurkracht immanent gecómbineerd vierdimensionaal beleefde invloed verschijnt. De immanent door dat organisme beleefde interactie wordt met andere woorden vanuit het rondóm elektromagnetisch áchtergelaten verleden via gedifferentieerd elektrisch gerepresenteerde in één NU in de tijd toekomstgericht ÉN magnetisch gerepresenteerde ruimtelijk HIER óp dat als zelf gerepresenteerde interactiepunt gerícht, in dat zelf HIER EN NU verschijnende, vanúít dat zelf van zijn als één interacterend ding gerícht trachten in zijn bestaan te volharden belééfd.
Het zelf is daarmee het unieke HIER EN NU van het in het brein van het organisme met een zenuwstelsel geactiveerde interactiepunt dat zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld representeert en manifesteert zich op de eerste plaats via vanuit de buitenwereld in de buitenwand van zijn binnenwereld lokáál beschadigde lichaamscellen geactiveerde réchtstreeks in het zich vanaf dat moment gedifferentiéérd opbouwende ánimale deel van zijn brein als groep gerepresenteerde ten opzichte van álle lokaal daarmee gelijk oplopend rondóm ónrechtstreeks vanuit de búítenwereld vía de bínnenwereld geactiveerde in het áútonome deel van het brein als groep gerepresenteerde HIER EN NU immanent gecombineerde als één gelaagd wederkerig beleefde in tijd én ruimte gedifferentieerd op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardéérd explicíét ervaren als één ding van binnenuit met de buitenwereld interacterende binnenwereld inhoudelijk bewust ten opzichte van onbewust beleefde én als drang bewust beleefde invloed. Dankzij Einstein is bekend dat de als ééndimensionaal in de tijd én dríédimensionaal ruimtelijk op het zelf gerichte in dat zelf HIER EN NU vanuit dat zelf belééfde invloed uit víérdimensionaal tijdruimtelijk gecombinéérde invloed bestaat en van Spinoza hebben we geleerd dat dat zelf van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zoals ‘elk ding (…), voor zover het van hem afhangt, in zijn bestaan (tracht) te volharden’ (1) en dat die zelf beleefde wederkérige invloed zich daarmee op óptimale waarde van ónbeperkt samenhangend ultíém bestaan richt. De in het brein gecombineerd elektromagnétisch gerepresenteerde als elektrische en magnetisch gedifferentieerd beleefde interactie van het organisme resulteert op die manier in een bínnen zijn als één díng ten opzichte van de buitenwereld begrénsde binnenwereld als zelf beleefd interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld dat die interactie in het HIER EN NU als in tijd en ruimte op optimale waarde van ónbegrensd samenhangend ultiem bestaan gerícht gewaardeerd ervaren bewúst ten opzichte van ónbewust wederkerig beleefde invloed óp en ván die binnenwereld ten opzichte van (nog) niet beleefde invloed beleeft §.
Het kan verhelderend zijn zich die allereerst door beschadiging van lichaamscellen in de buitenwand van het organisme aanvankelijk weliswaar nog uiterst beperkt beleefde maar als één geheel complex inhoudelijk gedifferentieerd opgebouwde vierdimensionaal in tijd én ruimte op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardéérd erváren beleving als een bolvormig model voor te stellen waarvan het middelpunt vervolgens het HIER EN NU beleefde zelf voorstelt, terwijl die bol als zodanig enerzijds de in drie dimensierichtingen van de HIER in dat zelf gecombineerd beleefde ruimte EN anderzijds het oneindige aantal die bol vullende punten van de in dat zelf in één dimensie NU gewaardeerd ervaren beleefde tijd laat zien. Het model van de eerste immanente belevingswereld van een organisme met een zenuwstelsel bestaat dan vervolgens uit
enerzijds:
=  in één tijdruimtelijk gecombineerde dimensierichting via het permanént gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal uitslúítend vanuit de búítenwereld rondóm op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als groep geactiveerde zenuwcellen én via het tíjdelijk actuele aantal uitslúítend vanuit de búítenwereld lokáál via beschadiging van lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte réchtstreeks in het zich als eerste aanzet opbouwende animale deel van zijn brein als groep geactiveerde zenuwcellen gedifferentiéérd gerepresenteerde, vanuit die twee uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van die als volúmehoeveelheden gerepresenteerde elektrische kracht binnen het tweede, middelste niveau van de gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht bínnen het autonóme dwars op die op het eerste niveau vanuit het aspect van die als volúmehoeveelheden gerepresenteerde magnetische kracht binnen het middelste niveau van de gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op bínnen het zich als eerste aanzet opbouwende animále deel van het brein als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein dwars op óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte ín dat interactiepunt van het gehéle geactiveerde brein dwars op immanent als HIER óp het tijdruimtelijk als zélf beleefde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte EN ín dat zelf als één op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerícht interactiepunt samenkomende NU vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van die volúmehoeveelheid van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardéérde op het tweede, middelste niveau binnen het autonóme deel van het brein gedifferentiéérd gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet durende mate erváren op het derde niveau binnen het gehéle geactiveerde brein neutraal ónbewust HIER EN NU in het brein gecombinéérd tijdelijk actueel via het aspect van de als groep gedifferentiéérd gerepresenteerde volumehoeveelheid óp het zelf éxpliciet in de tijd gerícht gewaardéérde binnen het zich als eerste aanzet op het middelste niveau opbouwende animále deel van het brein gedifferentiéérd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte erváren op het derde niveau intens bewúst beleefde én
=  in die eerste tijdruimtelijke dimensierichting ten opzichte van permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp het zelf éxpliciet in de tíjd gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte ervaren dwars op in de tweede tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het tweede, middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwend gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als HIER tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, EN ín dat zelf als kritisch punt samenkomend NU vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardéérde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet áselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in de rúímte gerícht gewaardéérde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet selectíéf ervaren én
=  in die twee dimensierichtingen ten opzichte van permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate áselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte selectief ervaren dwars op in de derde tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op de op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwende gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, HIER ín dat zelf als omslagpunt samenkomend EN vanúít dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet in tijd en ruimte rondóm ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in tijd en rúímte éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet geconcentréérd ervaren én
=  in die drie dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenover dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate áselect rondóm ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte selectief geconcentreerd ervaren dwars op in de vierde tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op de op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwend gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, ín dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf als gecreëerd interactiepunt samenkomend HIER EN NU vierdimensionaal verschijnende, vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet ambigú ervaren, neutraal ónbewust HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in tijd en rúímte óngunstig gericht gewaardeerde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet negatíéf ervaren, pijn bewúst beleefde invloed óp de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
en anderzijds
=  dwars op die vanuit de búítenwereld geactiveerde vanuit het zelf permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenover dat zelf óp dat zelf gerícht, gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate, áselect, rondóm, ambigu ervaren, neutraal ónbewust HIER EN NU centraal zelf als gecreëerd interactiepunt tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte, éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht, óngunstig gericht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende mate, selectíéf, geconcentréérd, negatíéf ervaren intense pijn bewúst beleefde invloed óp zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld, via uitslúítend vanúít die bínnenwereld als volumehoeveelheid gelokaliseerd geactiveerde groep zenuwcellen in zijn brein gerepresenteerde, tijdruimtelijk getordéérd óp datzelfde zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf HIER EN NU als creërend interactiepunt immanent vierdimensionaal ómgekeerd evenrédig getordéérd óp datzelfde zelf gericht ín dat zelf verschijnende vanúít dat zelf als vanúít dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte, éénzijdig tegenóver dat zelf, uitslúítend gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerícht gewaardeerde vanúít dat zelf éxpliciet durende mate, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren intense drang bewúst beleefde zich uitslúítend vanuit zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld (nog níét vanuit de buitenwereld) gerepresenteerde invloed ván zijn binnenwereld op de búítenwereld.
De evolutionair door beschadiging van de buitenwand van organismes met een zenuwstelsel op gang gebrachte als eerste weliswaar beperkte maar immanent beleefde interactie wordt vanuit het zelf via de uitslúítend vanuit de búítenwereld in zijn brein gerepresenteerde als vierdimensionaal in tijd en ruimte óp dat zelf gerichte in dat centrale op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf als gecreëerd interactiepunt van zijn binnenwereld HIER ÉN NU gespiegeld verschijnende invloed én via uitslúítend vanuit zijn bínnenwereld in zijn brein gerepresenteerde als ómgekeerd evenredig vanuit datzelfde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf van binnenuit in tijd én ruimte gerícht ín dat centrale zelf als creërend interactiepunt gespiegeld verschijnende invloed ván zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld óp de búítenwereld beleefd. 
De als één interactie immanent beleefde invloed wordt als wederkérige invloed van via beschadiging vanuit de búítenwereld van de buitenwánd van zijn binnenwereld vanuit zijn van die buitenwereld geschéíden binnenwereld óp zijn bínnenwereld en in het HIER EN NU ván zijn van de buitenwereld geschéíden bínnenwereld op de búítenwereld beleefd. 
De als tijdruimtelijke éénheid in het HIER EN NU beleefde interáctie wordt als vierdimensionaal in ruimte en tijd gedifferentiéérde veránderlijke continuïtéít beleefd, waarbij de in dat zelf beleefde invloed als in het HIER EN NU vanuit het verléden tijdruimtelijk beleefde in de tijd en ruimte gedifferentieerd van de toekomstige (nog) níét tijdruimtelijk beleefde invloed wordt beleefd. 
De primair weliswaar bepérkt maar urgent éxpliciet in tijd en ruimte in specifíéke mate éénduidig óngunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte intense píjn én in ómgekeerd evenredig specifíéke mate éxpliciet in ruimte en tijd éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte intense dráng bewúst beleefde invloed ontwikkelde zich door natuurlijke selectie vervolgens tot de door ons specifiek menselijk beleefde werkelijkheid: de van buitenaf niet-verifieerbare maar van binnenuit onbetwijfelbaar onmiddellijk werkelijke, volstrekt individuele bewuste beleving van het zich HIER EN NU in onszelf ontplooiende creatieve proces van de natuur. 
De immanent vanuit de buitenwereld gecreëerde én omgekeerd vanuit de binnenwereld creërende voortdurend veranderende door interacterende dingen beïnvloede en die interacterende dingen wederkerig beïnvloedende interactie is ons eigen het alomtegenwoordige geheel van het uit interacterende dingen bestaande gebeuren van de wereld HIER EN NU in ruimte en tijd zelf gewaardeerd ervaren gedifferentieerd belevende unieke op paradoxale wijze in en met elk punt van het universum inclusief ons zelf als één interacterend geheel beleefde bestaan. 
Het creatieve proces van de natuur manifesteert zich als het aanvankelijk weliswaar inhoudelijk nog uiterst beperkte maar zich van buitenaf én van binnenuit in onszelf steeds verder ontplooiende tot leven gewekte paradoxale besef in het HIER EN NU van de wereld gescheiden te zijn én er aan deel te nemen. Dat vanaf de Olympus geschonken vuur was het begin van de evolutie van het animale deel van het zenuwstelsel en was de voorbode van de steeds weer tíjdelijk ervaren waarde van het van binnenuit gecreëerde én creërende áltijd ultiem gericht urgént beleefde eigen bestaan dat op onvermijdelijk en onherroepelijk lijden wijst maar tegelijkertijd van bínnenuit noodzakelijk in de richting van ultiem buiten bereik te creëren waarde van onbeperkt samenhangend bestaan. Een ultiem kunstwerk wordt daarom primair vanuit zijn urgente begin als creatie van die ultieme geríchtheid tot leven gewekt. Het schudt wakker, wekt aandacht voor wat op het spel staat, roept nieuwsgierigheid op naar wat je overkomt en toont het besef van de pijnlijke nietigheid van het eigen van binnenuit beleefde bestaan dat alles wat van waarde is creëert. In de woorden van Fernando Pessoa: Ik ben niets. Ik zal nooit iets zijn. Ik kan ook niet iets willen zijn. Afgezien daarvan koester ik alle dromen van de wereld.
§ Het is opmerkelijk dat het interactiepunt van de van buitenaf in het brein geactiveerde representatie van de invloed van de wereld buiten het brein een in één natuurkracht verenigd elektromagnetisch interactiepunt is waarin die representatie de volgens de huidige natuurkunde door víér natuurkrachten bepaalde interactie met de dingen in de wereld buiten het brein samenvat. Elke die representatie samenstellende zenuwcel wordt gedurende een uniek tijdsbestek op zijn eigen unieke locatie in het brein als afzonderlijke eenheid geactiveerd en stelt op die manier samen met andere geactiveerde zenuwcellen de eenheid van die representatie samen. Is de alomvattende interactie van de natuur de in ons eigen unieke elektromagnetische interactiepunt gerepresenteerde creatie van onze eigen ambigu pulserende interactie van het door ons als ding in ruimte en tijd beleefde beperkte bestaan?
§§ Als een punt een zich binnen ruimte zonder afmetingen en tijd zonder duur bevindend ultiem HIER EN NU is dan is een interactiepunt een samen met andere interactiepunten gecreëerd HIER EN NU dat via ruimtelijke afmetingen en tijdelijke duur ultieme ruimte en tijd creëert. 
### 4. De ambiguïteit van het creatieve proces 
De universele creatie van interacterende dingen leidde via natuurlijke selectie van als open kringloop functionerende dingen tot het door organismes met een zenuwstelsel immanent zelf beleefde bestaan van hun interactie. Hoe dat interactieproces evolueerde kan worden toegelicht aan de hand van het ontstaan van het zich via de zintuigen ontwikkelende geheugen en de daarmee verband houdende ontplooiing van emoties en instincten.
Zoals eerder aangegeven functioneert het zenuwstelsel, dat tijdens de embryonale ontwikkeling van het organisme uit de buitenwand van zijn binnenwereld ontstaat, als een intermediaire binnenwereld tussen het geheel van zijn binnenwereld en de wereld erbuiten. De eerste vervolgens door zo’n organisme immanent werkelijk als pijn en drang belééfde emotie manifesteerde zich door beschadiging van die buitenwand. De mate en duur van de lokale invloed van een voor zijn voortbestaan bedreigende beschadiging van lichaamscellen in die buitenwand van zijn binnenwereld wekte die op het interactiepunt van die binnenwereld gerichte in dat interactiepunt samenkomende invloed in de intermediaire binnenwereld van zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt samenkomende invloed vanuit dat zelf immanent ten opzichte van de permanent rondom van alle kanten op datzelfde zelf gerichte invloed in dat zo gecreëerde zelf als primaire emotie tot leven en wel als vanuit dat zelf ten opzichte van in aspecifiek gewaardeerde, aspecifiek op dat als zelf van zijn binnenwereld gerichte interactiepunt gericht, tweezijdig tegenover dat zelf gesteld, tweezijdig gunstige én ongunstige gericht gewaardeerde mate aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, ambigú ervaren, impliciet tijdruimtelijk ónbewust beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in specifiek gewaardeerde, specifiek op dat zelf van zijn binnenwereld gericht, eenzijdig tegenover dat zelf gesteld, eenzijdig ongunstig gericht gewaardeerde mate selectief, geconcentreerd, éénduidig negatief ervaren, expliciet in tijd en ruimte als intense pijn bewúst beleefde vanuit de buitenwereld gedetermineerd geactiveerde invloed óp de binnenwereld via de uitslúítend vanuit zijn binnenwereld als volumehoeveelheid en locatie geactiveerde groep zenuwcellen in zijn brein gerepresenteerde in datzelfde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte als in dat centrale zelf HIER EN NU creërende interactiepunt vierdimensionaal samenkomend verschijnende vanuit dat zelf immanent van bínnenuit als zich in omgekeerd evenredig specifiek gewaardeerde, specifiek éénzijdig, buiten het zelf van zijn binnenwereld gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde mate selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren expliciet in ruimte en tijd als intense drang bewúst beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld tijdruimtelijk (nog) niet vanuit de buitenwereld beleefde invloed op de búítenwereld.
Deze eerste inhoudelijk uiterst eenzijdig beperkt bewust beleefde emotie was het startsein van de evolutie van een groot aantal onder invloed van sleutelsituaties in de buitenwereld opgeroepen emoties en instincten. De tweede door natuurlijke selectie ontstane emotie was al aanzienlijk complexer, werd als met drang gecombineerde intense angst beleefd en ging weliswaar net als die eerste emotie met een zich in de buitenwereld manifesterende terugtrekreactie gepaard maar soms ook met een bewegingsloze freeze-reactie én werd behalve door beschadiging ook door andere, op beschadiging voorúítlopende, invloed vanuit de buitenwereld veroorzaakt. Dat laatste was mogelijk geworden omdat voorafgaand aan die tweede emotie door natuurlijke selectie in de buitenwand van die organismes zintuigen waren ontstaan waarvan de bij die zintuigen horende zenuwcellen via hun zenuwuiteinden door temperatuur, druk, chemische stoffen, luchtdrukgolven en elektromagnetische straling konden worden geactiveerd, dat wil zeggen door interactie met dingen die zich in de buitenwereld deels op afstand van de buitenwand van hun binnenwereld bevonden. Weer later ontstond naar aanleiding van soortgelijke interactie de derde, dit keer als woede en drang emotioneel beleefde interactie die met een ten opzichte van die invloed van buitenaf tegenovergestelde agressief op de bron van die potentiële beschadiging gerichte van binnenuit als drang beleefde invloed van hun in de binnenwereld opgebouwde actie gepaard ging. Het is duidelijk dat deze laatste reactie op een opnieuw complexere wijze tot stand moest zijn gekomen dan de eerste twee omdat die onder invloed van in principe gelijksoortige interactie met dingen in de buitenwereld ontstane reactie van zo’n organisme impliceerde dat op een of andere manier binnen zijn zenuwstelsel zoiets als een beslissing plaatsvond om óf met een aan beleefde angst gekoppelde drang verbonden terugtrekreactie c.q. vluchtgedrag of met een aan angst gekoppelde freeze-reactie te reageren óf met een aan beleefde woede gekoppelde drang verbonden in omgekeerde richting op die potentiële bedreiging gerichte actie c.q. met vechtgedrag.
De ontwikkeling van organismes met een zenuwstelsel in de richting van een keuzemenu van emoties en instincten kan worden gezien als de opbouw van een steeds gedifferentieerder maar aanvankelijk in feite nog relatief beperkt en star gedragsrepertoire dat geleidelijk door natuurlijke selectie in die organismes ontstond en tijdens hun individuele leven in specifieke omstandigheden via relatief beperkte inhoudelijke beleving van specifieke omstandigheden werd opgeroepen. Door de wijze waarop door groepen geactiveerde zenuwcellen in het brein gerepresenteerde invloed van de wereld buiten het brein functioneerde ligt het echter voor de hand dat die verdere evolutie mogelijk werd omdat een aanvankelijk weliswaar nog zeer beperkt geheugen op die emoties en instincten voorúítliep.
Zoals eerder besproken bestaat de in de intermediaire binnenwereld van het brein van het organisme gerepresenteerde invloed óp en ván zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld uit interactie van binnen zijn brein groepsgewijs gedifferentieerd gelokaliseerde volumehoeveelheden vanuit de wereld buiten het brein geactiveerde zenuwcellen. Tijdelijk actueel vanuit de buitenwereld réchtstreeks via de buitenwand van zijn binnenwereld in zijn brein geactiveerd gerepresenteerde invloed interacteert dan via het interactiepunt van die groepsgewijze representatie met andere op dat moment rechtstreeks vanuit de buitenwereld in zijn brein geactiveerde groepsgewijs gerepresenteerde invloed én met permanent actueel via het homeostatische geheel van zijn bínnenwereld deels met die rechtstreekse invloed vanuit de buitenwereld gelijk oplopend ónrechtstreeks via die binnenwereld groepsgewijs gerepresenteerde invloed vanuit de buitenwereld óp die binnenwereld én met uitslúítend vanuit die homeostatische binnenwereld gerepresenteerde invloed ván die binnenwereld op de buitenwereld terwijl die representaties op die manier gezamenlijk één actueel gerepresenteerd gemeenschappelijk interactiepunt vormen van zijn als geheel met de buitenwereld interacterende binnenwereld waardoor dat gerepresentéérde interactiepunt immanent als zelf wordt beleefd. Dit betekent dat het interactiepunt van de via lokáál in de buitenwand réchtstreeks vanuit de buitenwereld als geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde invloed zich op een specifiek tijdstip op een specifieke plaats in het brein bevindt en zich afhankelijk van het verloop van de veranderingen bínnen die representatie en zo lang die activatie duurt binnen het brein verpláátst en dat geldt dan uiteraard ook voor het als zelf gerepresenteerde gemeenschappelijke interactiepunt van het gehéle op dát moment geactiveerde brein. Het is zonder meer denkbaar en ongetwijfeld mogelijk dat het traject dat het interactiepunt van zo’n representatie in het brein aflegt en het traject van het ermee verbonden als zelf gerepresenteerde gemeenschappelijke interactiepunt van het gehele geactiveerde brein vanaf een bepaald moment in de evolutie via een verkleinde kopie van het geactiveerde brein niet alleen als samenvattend locatiespoor van zo’n traject op een daarvoor geschikte plek in het brein kon worden gevolgd maar vervolgens ook als conceptueel geheugenspoor in de moleculaire structuur van het brein kon worden vastgelegd (5). Dat maakt dan bovendien mogelijk dat zo’n tijdens het leven van zo’n organisme bewaard conceptueel spoor op een later tijdstip als aanzet kon gaan functioneren voor hernieuwde activatie van zo’n oorspronkelijke representatie en dat die dan als herinnerde representatie vanuit het samen met de op dat moment in het brein geactiveerde representaties gedeelde gemeenschappelijke interactiepunt kon worden herbeleefd. Als zo’n conceptueel spoor namelijk, wanneer het locatiespoor van een op die eerdere representaties gelijkende op een later tijdstip vanuit de wereld buiten het brein geactiveerde representatie of een binnen de intermediaire binnenwereld van het brein geactiveerde representatie op een ermee overéénkomende plaats in het brein terechtkomt, vanuit die opslagplaats als herkende herinnering steeds weer opnieuw wordt geactiveerd, betekent dit dat dat conceptuele spoor zich vervolgens als een steeds meer geoptimaliseerde moleculaire structuur van het brein kan ontwikkelen, dat wil zeggen als een in het brein opgebouwd model van een vanuit de wereld buiten het brein op basis van een via herhaalde opslag steeds verder geoptimaliseerde voorbereidende conceptuele structuur van het patroon van later onder invloed van de interactie van het organisme geactiveerde representaties en van een zich op basis daarvan ontwikkelend geheugen.
Het is dus aannemelijk dat het geheugen van organismes met een zenuwstelsel én gedurende hun leven én vervolgens op basis daarvan evolutionair werd opgebouwd als een uit conceptuele modellen bestaande structuur van het brein en dat dit resulteerde in een zich op steeds complexere wijze op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende met de buitenwereld interacterende binnenwereld. De als trajécten van interactiepunten van de groepsgewijs in het brein gelokaliseerde volumehoeveelheden geactiveerde zenuwcellen in het brein van het organisme gerepresenteerde ínvloed van de met de buitenwereld interacterende binnenwereld van het organisme afgelegde patrónen werden zo als gedifferentieerd samengestelde conceptuele modellen in het brein vastgelegd en vervolgens als geëvolueerde gedifferentieerd samengestelde conceptuele modellen ván het brein vastgelegd. Actueel in het HIER EN NU op deze wijze via conceptuele modellen van patronen vóórbereid geactiveerde representaties leidden daarmee impliciet tot zich steeds genuanceerder en steeds nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van het organisme richtend gedrag.
We kunnen dan nu gaan proberen de conceptuele structuur te beschrijven van de diverse onder zintuigelijke invloed ontstane modellen die de basis vormen van de immanent beleefde emoties en instincten.
Zoals we hebben gezien werd de allereerste door natuurlijke selectie via beschadiging van lichaamscellen van de buitenwand van de met de buitenwereld interacterende binnenwereld van organismes met een zenuwstelsel ontstane weliswaar nog uiterst beperkte maar tegelijkertijd onmiskenbaar immanent incidenteel tijdelijk beleefde interactie als in het HIER EN NU gecombineerde emotionele intense pijn en drang beleefd. Het patroon van die door zo’n organisme tijdens zijn leven bij herhaling via soortgelijke beschadiging tijdelijk beleefde interactie werd vervolgens als structureel conceptueel individueel geheugenmodel in zijn brein en op den duur als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein opgebouwd. Door die voortdurende herhaling bevatte dat model de in van níét tot eventueel maximále in ruimte én in tijd in tóé- of áfnemende gecombineerd in het HIER EN NU tijdelijk beleefde gedifferentieerde máte van die als éénzijdig samengestelde uitsluitend ongunstige gerichtheid gewaardeerde eenduidig negatief ervaren intensitéít van die beleefde pijn en daartegenóver in omgekeerd evenredige niet tot eventueel maximale toe- of afnemende máte van die als eenzijdig samengestelde gunstige gerichtheid gewaardeerde eenduidig positief ervaren intensitéít van die beleefde drang. Dat model werd met andere woorden op den duur opgebouwd als door zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende zelf in níét tot maximále én in tóé- of áfnemende gedifferentieerde máte in ruimte en tijd HIER EN NU beleefde invloed en moet dan ook als de primaire voortzetting worden gezien van de zich vervolgens via de zintuigen verder ontplooiende immanent beleefde zich steeds genuanceerder op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende interactie van die organismes. 
Daarbij was bovendien van belang dat die incidenteel tíjdelijk actueel vanuit buitenwereld in de buitenwand van zijn binnenwereld geactiveerde in het HIER EN NU gerepresenteerde door zo’n organisme zelf immanent in van níét tot eventueel maximále én tóé- of áfnemende mate beleefde invloed van beschadiging allereerst als met eerder tijdens het eigen individuele leven tíjdelijk via soortgelijke invloed van beschadiging vanuit de buitenwereld geactiveerde én als externe feedback-lus van de eigen op die eerdere invloed vanuit de buitenwereld gebaseerde in de buitenwereld gemanifesteerde terugtrekreactie in het conceptuele geheugenmodel bewaarde vanuit die tijdelijk actuéél gereactiveerde interne feedback-lus als een met dat verleden verbonden door het organisme in het HIER EN NU in níét tot maximále én tóé- of áfnemende mate beleefde invloed werd beleefd. Op den duur ontstond op deze wijze een via dat evoluerende structureel in het brein opgebouwde conceptuele geheugenmodel voorbereide met het éígen voorafgaande leven verbonden en op den duur via het evolutionair áángeboren conceptuele model van zijn brein voorbereide met het aan het eigen leven vooráfgaande niet zelf beleefde verleden verbonden geactualiseerde via incidenteel tijdelijke invloed van beschadiging in het actuele HIER EN NU geactualiseerde in niet tot maximale toe- of afnemende máte van inténs beleefde pijn. De impliciet vanuit het geheel van zijn met die buitenwereld interacterende bínnenwereld actuéél tegenover die actueel beleefde invloed van beschadiging als in omgekeerd evenredige in niet tot maximale toe- óf afnemende mate uitsluitend éénzijdig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerd éénduidig ervaren beleefde drang werd op die manier vanuit dat HIER EN NU als van bínnenuit deels met het éígen leven en deels met méér dan het eigen verleden verbonden eigen invloed beleefd.
Het eerste op die manier in het brein bewaarde model van de vanuit het interactiepunt van de in het brein gerepresenteerde immanent door het organisme als pijn en drang beleefde interactie kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
=  in één tijdruimtelijk gecombineerde dimensierichting via het permanént gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal uitslúítend vanuit de búítenwereld rondóm op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als groep geactiveerde zenuwcellen én via het tíjdelijk actuele geen tot eventueel maximaal toe- óf afnemend aantal uitslúítend vanuit de búítenwereld lokáál via beschadiging van lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen opbouwende bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte réchtstreeks in het geheugen opbouwende in het animale deel van zijn brein als groep geactiveerde op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte réchtstreeks in het zich als eerste aanzet opbouwende animale deel van zijn brein als groep geactiveerde zenuwcellen gedifferentiéérd gerepresenteerde, vanuit die twee uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van die als volúmehoeveelheden gerepresenteerde elektrische kracht binnen het tweede, middelste niveau van de gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht bínnen het autonóme dwars op die op het eerste niveau vanuit het aspect van die als volúmehoeveelheden gerepresenteerde magnetische kracht binnen het middelste niveau van de gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op bínnen het zich als eerste aanzet opbouwende animále deel van het brein als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein dwars op óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte ín dat interactiepunt van het gehéle geactiveerde brein dwars op immanent als HIER óp het tijdruimtelijk als zélf beleefde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte EN ín dat zelf als één op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerícht interactiepunt samenkomende NU vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van die volúmehoeveelheid van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardéérde op het tweede, middelste niveau binnen het autonóme deel van het brein gedifferentiéérd gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet durende mate erváren op het derde niveau binnen het gehéle geactiveerde brein neutraal ónbewust HIER EN NU in het brein gecombinéérd tijdelijk actueel via het aspect van de als groep gedifferentiéérd gerepresenteerde volumehoeveelheid óp het zelf éxpliciet in de tijd toe- óf afnemend geen tot maximaal gerícht gewaardéérde binnen het zich als eerste aanzet op het middelste niveau opbouwende animále deel van het brein gedifferentiéérd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte erváren op het derde niveau intens bewúst beleefde én
=  in die eerste tijdruimtelijke dimensierichting ten opzichte van permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp het zelf éxpliciet in de tíjd toe- óf afnemend geen tot maximaal gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte ervaren dwars op in de tweede tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het tweede, middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwend gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als HIER tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, EN ín dat zelf als kritisch punt samenkomend NU vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardéérde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet áselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in de rúímte gerícht gewaardéérde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet selectíéf ervaren én
= in die twee dimensierichtingen ten opzichte van permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate áselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte selectief ervaren dwars op in de derde tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op de op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwende gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, HIER ín dat zelf als omslagpunt samenkomend EN vanúít dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet in tijd en ruimte rondóm ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in tijd en rúímte éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet geconcentréérd ervaren én
=  in die drie dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenover dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate áselect rondóm ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal, éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte selectief geconcentreerd ervaren dwars op in de vierde tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op de op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwend gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, ín dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf als gecreëerd interactiepunt samenkomend HIER EN NU vierdimensionaal verschijnende, vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet ambigú ervaren, neutraal ónbewust HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in tijd en rúímte óngunstig gericht gewaardeerde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet negatíéf ervaren, pijn bewúst beleefde invloed óp de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
en anderzijds
=  dwars op die vanuit de búítenwereld geactiveerde vanuit het zelf permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenover dat zelf óp dat zelf gerícht, gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate, áselect, rondóm, ambigu ervaren, neutraal ónbewust HIER EN NU centraal zelf als gecreëerd interactiepunt tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal, éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht, óngunstig gericht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende mate, selectíéf, geconcentréérd, negatíéf ervaren intense pijn bewúst beleefde invloed óp zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld, via uitslúítend vanúít die bínnenwereld als volumehoeveelheid gelokaliseerd geactiveerde groep zenuwcellen in zijn brein gerepresenteerde, tijdruimtelijk getordéérd óp datzelfde zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf HIER EN NU als creërend interactiepunt immanent vierdimensionaal ómgekeerd evenrédig getordéérd óp datzelfde zelf gericht ín dat zelf verschijnende vanúít dat zelf als vanúít dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal, éénzijdig tegenóver dat zelf, uitslúítend gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerícht gewaardeerde vanúít dat zelf éxpliciet durende mate, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren intense drang bewúst beleefde zich uitslúítend vanuit zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld (nog níét vanuit de buitenwereld) gerepresenteerde invloed ván zijn binnenwereld op de búítenwereld.
De eerste via het inmiddels als conceptueel geheugenmodel in de structuur van het brein van individuele organismes met een zenuwstelsel opgebouwde en via het inmiddels aangeboren evolutionair voorbereide conceptuele model van het brein immanent als pijn en drang emotioneel beleefde interactie manifesterende zich zo nu en dan gedurende hun leven via van buitenaf in de buitenwand van hun binnenwereld door beschadiging van lichaamscellen lokaal geactiveerde zenuwcellen in hun brein gerepresenteerde zelf beleefde invloed óp én ván hun met de buitenwereld interacterende binnenwereld. Door natuurlijke selectie ontwikkelde zich vervolgens rondom in de buitenwand van die organismes via lokáál van buitenaf aanvullend op zintuigelijk gedifferentieerde wijze geactiveerde zenuwuiteinden tijdelijk in het animale deel van het brein van zo’n organisme gerepresenteerde invloed die vanuit zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf ten opzichte van de in het autonome deel van zijn brein gerepresenteerde als tweezijdig samengestelde ambigu gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde positief én negatief ervaren áspecifiek zintuigelijk beleefde invloed in het HIER EN NU gecombineerd op twéézijdig gedifferentieerde éénzijdig samengestelde wijze als óf gunstig óf ongunstig gericht gewaardeerde éénduidig óf positief óf negatief ervaren specifíék zintuigelijk werd beleefd. De tegenover de op die manier gedifferentieerd geactiveerde meer genuanceerd beleefde invloed van búítenaf als drang beleefde invloed van bínnenuit was daarmee op impliciete wijze nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht. Het ging daarbij niet meer alleen om de gereactiveerde geactualiseerde gedifferentieerde in het HIER EN NU gecombineerde in niet tot maximale toe- of afnemende mate van intensitéít van die beleefde invloed maar ook om de via in het geheugen in het brein opgeslagen en vervolgens in het brein aangeboren op evolutionair voorbereide wijze gedifferentieerde invloed van eenzijdig óf als gunstige óf als ongunstige geríchtheid gewaardeerde eenduidig positief óf negatief ervaren expliciet in het HIER EN NU gecombineerde zintuigelijk beleefde feedback van de invloed van eerder via drang in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag, dat wil zeggen om de consequenties van de op basis van de bewégingsrichting van het organisme in de buitenwereld óf als gunstige óf als ongunstige gerichtheid gewaardeerde eenduidig positief óf negatief ervaren expliciet zintuigelijk beleefde invloed. Deze in het zintuigelijke conceptuele model via het patroon van die bij herhaling terugkerende representaties opgenomen óf positieve óf negatieve feedback van het op basis van die expliciet zintuigelijke beleving in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag vormde geleidelijk een steeds belangrijkere aanvullend nuancerende door het organisme immanent beleefde bijdrage aan zijn zich op die manier steeds nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende gedrag.
De eerste na de primair als pijn en drang emotioneel door het organisme immanent als expliciet zintuigelijk én als drang beleefde interactie werd naar alle waarschijnlijkheid onder invloed van druk in lichaamscellen van zijn buitenwand lokaal geactiveerde zenuwuiteinden in het animale gedeelte van zijn brein gerepresenteerd. Het in het geheugen en vervolgens evolutionair ontwikkelde model van de beleving van die druk kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
=  in één tijdruimtelijk gecombineerde dimensierichting via het permanént gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal uitslúítend vanuit de búítenwereld rondóm op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als groep geactiveerde zenuwcellen én via het tíjdelijk actuele geen tot eventueel maximaal toe- óf afnemend aantal uitslúítend vanuit de búítenwereld lokáál via zich in de huid bevindende specifiek voor druk gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen opbouwende bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte réchtstreeks in het geheugen opbouwende in het animale deel van zijn brein als groep geactiveerde op het interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte réchtstreeks in het zich als eerste aanzet opbouwende animale deel van zijn brein als groep geactiveerde zenuwcellen gedifferentiéérd gerepresenteerde, vanuit die twee uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van die als volúmehoeveelheden gerepresenteerde elektrische kracht binnen het tweede, middelste niveau van de gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht bínnen het autonóme dwars op die op het eerste niveau vanuit het aspect van die als volúmehoeveelheden gerepresenteerde magnetische kracht binnen het middelste niveau van de gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op bínnen het zich als eerste aanzet opbouwende animále deel van het brein als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein dwars op óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte ín dat interactiepunt van het gehéle geactiveerde brein dwars op immanent als HIER óp het tijdruimtelijk als zélf beleefde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte EN ín dat zelf als één op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerícht interactiepunt samenkomende NU vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van die volúmehoeveelheid van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardéérde op het tweede, middelste niveau binnen het autonóme deel van het brein gedifferentiéérd gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet durende mate erváren op het derde niveau binnen het gehéle geactiveerde brein neutraal ónbewust HIER EN NU in het brein gecombinéérd tijdelijk actueel via het aspect van de als groep gedifferentiéérd gerepresenteerde volumehoeveelheid óp het zelf éxpliciet in de tijd toe- óf afnemend geen tot maximaal gerícht gewaardéérde binnen het zich als eerste aanzet op het middelste niveau opbouwende animále deel van het brein gedifferentiéérd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte erváren op het derde niveau intens bewúst beleefde én
=  in die eerste tijdruimtelijke dimensierichting ten opzichte van permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp het zelf éxpliciet in de tíjd toe- óf afnemend geen tot maximaal gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte ervaren dwars op in de tweede tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het tweede, middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwend gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als HIER tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, EN ín dat zelf als kritisch punt samenkomend NU vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardéérde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet áselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in de rúímte gerícht gewaardéérde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet selectíéf ervaren én
=  in die twee dimensierichtingen ten opzichte van permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate áselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte selectief ervaren dwars op in de derde tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op de op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwende gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, HIER ín dat zelf als omslagpunt samenkomend EN vanúít dat zelf NU ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet in tijd en ruimte rondóm ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in tijd en rúímte éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet geconcentréérd ervaren én
= in die drie dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenover dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate áselect rondóm ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal, éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende máte selectief geconcentreerd ervaren dwars op in de vierde tijdruimtelijke dimensierichting vanuit die uitslúítend vanuit de búítenwereld geactiveerde op het eerste niveau van de vanuit het aspect van de als locatie gerepresenteerde magnetische kracht bínnen het middelste niveau van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht dwars op de op het eerste niveau vanuit het aspect van die als locatie gerepresenteerde elektrische kracht bínnen het middelste niveau van de in het zich als animále deel van het brein opbouwend gerepresenteerde gecombineerde elektromagnetische kracht als gedifferentieerde gróépen zenuwcellen in zijn brein óp het gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld geríchte immanent als tijdruimtelijk óp dat zelf gerichte, ín dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf als gecreëerd interactiepunt samenkomend HIER EN NU vierdimensionaal verschijnende, vanúít dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de vanuit de locátie van die op het eerste niveau gerepresenteerde óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde op het middelste niveau gerepresenteerde ín het zelf ímpliciet ambigú ervaren, neutrale druk ónbewust HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van die vanuit de locátie van die op het eerste niveau gedifferentieerd gerepresenteerde óp het zelf éxpliciet in tijd en rúímte gúnstig óf óngunstig gericht gewaardeerde op het middelste niveau opbouwende gedifferentieerd gerepresenteerde ín het zelf éxpliciet pósitief óf négatief ervaren, compréssie óf décompressie bewúst beleefde invloed óp de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
en anderzijds
=  dwars op die vanuit de búítenwereld geactiveerde vanuit het zelf permanent actueel óp het zelf ímpliciet tijdruimtelijk meerzijdig tegenover dat zelf óp dat zelf gerícht, gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde ín het zelf ímpliciet durende mate, áselect, rondóm, ambigu ervaren, neutrale druk ónbewust HIER EN NU centraal zelf als gecreëerd interactiepunt tijdelijk actueel óp dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal, éénzijdig tegenóver dat zelf óp dat zelf gerícht, gúnstig óf óngunstig gericht gewaardeerde ín het zelf éxpliciet dúrende mate, selectíéf, geconcentréérd, pósitief óf négatief ervaren intense compréssie óf décompressie bewúst beleefde invloed óp zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld, via uitslúítend vanúít die bínnenwereld als volumehoeveelheid gelokaliseerd geactiveerde groep zenuwcellen in zijn brein gerepresenteerde, tijdruimtelijk getordéérd óp datzelfde zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf HIER EN NU als creërend interactiepunt immanent vierdimensionaal ómgekeerd evenrédig getordéérd óp datzelfde zelf gericht ín dat zelf verschijnende vanúít dat zelf als vanúít dat zelf éxpliciet in tijd én ruimte toe- óf afnemend geen tot maximaal, éénzijdig tegenóver dat zelf, uitslúítend gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerícht gewaardeerde vanúít dat zelf éxpliciet durende mate, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren intense drang bewúst beleefde zich uitslúítend vanuit zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld (nog níét vanuit de buitenwereld) gerepresenteerde invloed ván zijn binnenwereld op de búítenwereld.
Het in het brein opgebouwde model van de via lokale beschadiging van lichaamscellen van de buitenwand van het organisme in gedifferentieerde niet tot eventueel maximaal ruimtelijk en in de tijd toe- of afnemende máte specifiek eenzijdig samengesteld uitsluitend ongunstig gericht gewaardeerde eenduidig negatief ervaren pijn en daartegenover niet tot eventueel maximaal ruimtelijk en in de tijd omgekeerd evenredige toe- of afnemende máte eenzijdig samengesteld gunstig gericht gewaardeerde eenduidig positief ervaren drang beleefde interactie van dat organisme was het resultaat van zijn zich in die specifieke situatie van beschadiging in níét tot eventueel máximaal ruimtelijk en in de tijd óf toe- óf afnemende mate op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende interactie waarna echter vervolgens aanvullend een zich via de zintuigen ontplooiend zich steeds genuanceerder en daarmee nauwkeuriger op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtend model van die zintuigelijke beleving was ontstaan. 
Bij die ten opzichte van tweezijdig samengestelde ambigú gunstig en ongunstig gewaardeerde, neutraal ervaren op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht beleefde invloed vervolgens via in de buitenwand van het organisme lokáál van buitenaf op zintúígelijk gedifferentieerde wijze geactiveerde in het brein gerepresenteerde invloed als tweezijdig gedifferentiéérde éénzijdig samengestelde óf gunstig óf ongunstig gericht gewaardeerde, éénduidig óf positief óf negatief ervaren specifíék zintuigelijke beleefde invloed ging het allereerst om met een eerder tijdens het eigen individuele leven via soortgelijke zintuigelijke invloed vanuit de buitenwereld beleefde feedback-lus in het conceptuele geheugenmodel in het brein opgeslagen en vervolgens evolutionair aangeboren model van het brein voorbereide invloed verbonden in niet tot eventueel maximaal tóé- of áfnemende máte eenzijdig óf gúnstig óf als óngunstig gerícht gewaardeerde, specifíék ervaren, éénduidig positief óf negatief ervaren, in niet tot eventueel maximaal toe- of afnemend mate van intens specifiek zintuigelijk beleefde feedback van de invloed van eigen eerder via drang in de buitenwereld gemanifesteerd gedrag, dat wil zeggen om de consequenties van de op basis van de bewegingsríchting van dat in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag door het organisme beleefde invloed vanuit de buitenwereld. 
De op nuancerende wijze aanvúllend gewaardeerd ervaren zintuigelijk specifiek óf als compressie óf als decompressie beleefde invloed van druk vanuit de buitenwereld bleef daarbij op impliciete wijze door de oorspronkelijk uitslúítend als ongunstig gewaardeerde negatief ervaren pijn en drang beleefde emotie begrensd. Bovendien kwam de invloed van de via de in het brein van het organisme van bínnenuit gereactiveerde lus van via evolutionair conceptueel aangeboren en via conceptuele geheugenmodellen opgebouwde feedback van eerder in het buitenwereld gemanifesteerd gedrag HIER EN NU in het als zelf beleefde interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld als van binnenuit geactualiseerde conceptueel vanuit het verleden in zijn brein bewaarde gereactiveerde invloed binnen. Vanuit dat actuele zelf werd deze invloed dan ook immanent als actueel met dat van buitenaf geactiveerde verleden verbonden als óf ten opzichte van die oorspronkelijk uitsluitend ongunstig gericht gewaardeerde eenduidig negatief ervaren beleefde pijn daarmee gelíjkgerichte vanuit de buitenwereld conceptueel met het geactualiseerd gereactiveerde verleden verbonden óngunstige gerichtheid gewaardeerde, eenduidig negatief ervaren druk en als daartegenóver gestelde op optimale waarde van onbeperkt ultiem bestaan gerichte gunstig gewaardeerde positief ervaren drang óf ten opzichte van die oorspronkelijk uitsluitend ongunstig gericht gewaardeerde eenduidig negatief ervaren beleefde pijn tégengesteld gerichte vanuit de buitenwereld conceptueel met het geactualiseerd gereactiveerde verleden verbonden gúnstige gerichtheid gewaardeerde, eenduidig pósitief ervaren druk en daarmee gelíjkgerichte van binnenuit op optimale waarde van onbeperkt ultiem bestaan gerichte gunstig gewaardeerde positief ervaren drang beleefd. 
Deze in het conceptuele model opgenomen pósitieve dan wel négatieve feedback vormde daarmee geleidelijk een toenemend nuancerende en zich op die manier steeds nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtende door het organisme immanent beleefde bijdrage aan het door het organisme in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag.
Bij de zintuigelijke beleving van druk ging het daarbij om van buitenaf rechtstreeks via voor die druk gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van het organisme geactiveerde invloed van zijn interactie met als één samenhangende groep moleculen functionerende dingen van een vanaf celniveau met hem vergelijkbare omvang. Bij de evolutionair daarop aansluitende beleving van temperatuur ging het echter om rechtstreekse via zijn buitenwand van buitenaf gerepresenteerde invloed van de gemiddelde bewegingsenergie van de wisselende druk van met het organisme interacterende moleculen, dat wil zeggen om interactie met dingen van een kleinere omvang dan die lichaamscellen. Het model van die immanent beleefde temperatuur en de daarmee rechtstreeks verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
=  in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf via zich in de huid bevindende specifiek voor gemiddelde bewegingsenergie van op en neer gaande druk van met het organisme interacterende moleculen gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde réchtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties en volumehoeveelheden groepen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als bedreigende invloed, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in aspecifieke mate gewaardeerde en de daar gerepresenteerde locatie tijdruimtelijk aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in níét tot eventueel maximáál via het aspect van de in het animale deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in niet tot eventueel maximaal specifíéke mate gewaardeerde en via het aspect van die daar gerepresenteerde locatie in ruimte én in tijd toe- of afnemend specifíék ervaren, explicíét intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
=  in die eerste twee dimensierichtingen in ruimte en tijd ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke niet tot eventueel maximaal mate gewaardeerde, specifiek toe of afnemend ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijke dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat zelf als kritisch punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde invloed als specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk sélectief ervaren invloed én
=  in die drie tijdruimtelijke dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijk dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde tweezijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk rondom tegenóver zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde als eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk geconcentreerd tegenóver zijn binnenwereld ervaren invloed én
=  in die vier tijdruimtelijk dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, tijdruimtelijk rondom tegenover zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd ervaren invloed via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed op het zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf HIER EN NU vierdimensionaal als gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome deel van het brein gerepresenteerde op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet niet-bewust beleefde temperatuur HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale deel van het brein gerepresenteerde éénzijdig samengestelde éénduidig óf gúnstige óf óngunstige gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed éénduidig óf pósitief óf négatief ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense warmte óf kou bewust beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
=  tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde, twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet intens niet-bewust beleefde temperatuur HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximale specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, éénzijdig tegenover dat zelf gestelde, éénzijdig samengestelde eenduidig óf gunstige óf ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd, eenduidig of pósitief of négatief ervaren, tijdruimtelijk expliciet intens warmte óf kou bewust beleefde invloed vanuit de buitenwereld óp de bínnenwereld, zich via uitsluitend vanuit zijn binnenwereld geactiveerde in zijn brein representerende invloed, in datzelfde HIER EN NU vierdimensionaal als creërend interactiepunt samenkomende immanent vanuit dat zelf zich uitslúítend in omgekeerd evenredig specifieke van bínnenuit naar buiten gerichte mate, specifiek éénzijdig, buiten zichzelf gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren expliciet intens drang bewust beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld opbouwende invloed op de búítenwereld.
Bij de zintuigelijke beleving van druk en temperatuur ging het om rondom lokaal via de buitenwand rechtstreeks in het brein gerepresenteerde invloed. De volgende zintuigelijk als smaak en drang beleefde interactie betrof gerepresenteerde invloed van moleculen die echter bovendien tot selectie leidde van moleculen die al of niet via het spijsverteringskanaal tot de binnenwereld van het organisme werden toegelaten en bij reuk ging het daarbij vervolgens niet alleen om invloed van moleculen die al of niet via de luchtwegen of het spijsverteringskanaal tot die binnenwereld werden toegelaten maar ook afkomstig konden zijn van dingen die zich op afstand van zijn buitenwand bevonden. De in het zintuigelijke conceptuele model via het patroon van herhaaldelijk terugkerende representaties opgenomen positieve óf negatieve feedback van het op basis van die zintuigelijke beleving in de buitenwereld gemanifesteerde gedrag leidde daarmee tot inhoudelijk meer als of áángenaam gunstig of ónaangenaam ongunstig gewaardeerde, aanlókkelijk positief of weerzinwékkend negatief ervaren nuancerende beleving van smaak en geur. 
Het model van de immanent beleefde smaak en de daarmee verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
=  in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf via zich in de tong en mondholte bevindende specifiek voor bepaalde chemische stoffen gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde réchtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties en volumehoeveelheden groepen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als bedreigende invloed, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in aspecifieke mate gewaardeerde en de daar gerepresenteerde locatie tijdruimtelijk aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in níét tot eventueel maximáál via het aspect van de in het animale deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in niet tot eventueel maximaal specifíéke mate gewaardeerde en via het aspect van die daar gerepresenteerde locatie in ruimte én in tijd toe- of afnemend specifíék ervaren, explicíét intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
=  in die eerste twee dimensierichtingen in ruimte en tijd ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke niet tot eventueel maximaal mate gewaardeerde, specifiek toe of afnemend ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijke dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat zelf als kritisch punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde invloed als specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk sélectief ervaren invloed én
=  in die drie tijdruimtelijke dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijk dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde tweezijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk rondom tegenóver zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde als eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk geconcentreerd tegenóver zijn binnenwereld ervaren invloed én
=  in die vier tijdruimtelijk dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, tijdruimtelijk rondom tegenover zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd ervaren invloed via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed op het zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf HIER EN NU vierdimensionaal als gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome deel van het brein gerepresenteerde op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet niet-bewust beleefde smaak HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale deel van het brein gerepresenteerde éénzijdig samengestelde éénduidig óf gúnstige óf óngunstige gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed éénduidig óf pósitief óf négatief ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense zoet of zuur óf dwars daarop als zout of bitter bewust beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
=  tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde, twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet intens niet-bewust beleefde smaak HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximale specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, éénzijdig tegenover dat zelf gestelde, éénzijdig samengestelde eenduidig óf gunstige óf ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd, eenduidig of pósitief of négatief ervaren, tijdruimtelijk expliciet intens zoet of zuur óf dwars daarop als zout of bitter bewust beleefde invloed vanuit de buitenwereld óp de bínnenwereld, zich via uitsluitend vanuit zijn binnenwereld geactiveerde in zijn brein representerende invloed, in datzelfde HIER EN NU vierdimensionaal als creërend interactiepunt samenkomende immanent vanuit dat zelf zich uitslúítend in omgekeerd evenredig specifieke van bínnenuit naar buiten gerichte mate, specifiek éénzijdig, buiten zichzelf gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren expliciet intens drang bewust beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld opbouwende invloed op de búítenwereld.
De in het organisme ontstane beleving van smaak en drang ging op deze wijze gepaard met steeds genuanceerder en nauwkeuriger op samenhang van zijn binnenwereld gericht eet- en drinkgedrag.
Het model van de immanent beleefde reuk en de daarmee verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
=  in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf via zich in de neus bevindende voor zich bepaalde chemische stoffen in gassen gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde réchtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties en volumehoeveelheden groepen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als bedreigende invloed, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in aspecifieke mate gewaardeerde en de daar gerepresenteerde locatie tijdruimtelijk aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in níét tot eventueel maximáál via het aspect van de in het animale deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in niet tot eventueel maximaal specifíéke mate gewaardeerde en via het aspect van die daar gerepresenteerde locatie in ruimte én in tijd toe- of afnemend specifíék ervaren, explicíét intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
=  in die eerste twee dimensierichtingen in ruimte en tijd ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke niet tot eventueel maximaal mate gewaardeerde, specifiek toe of afnemend ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijke dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat zelf als kritisch punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde invloed als specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk sélectief ervaren invloed én
=  in die drie tijdruimtelijke dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijk dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde tweezijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk rondom tegenóver zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde als eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk geconcentreerd tegenóver zijn binnenwereld ervaren invloed én
=  in die vier tijdruimtelijk dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, tijdruimtelijk rondom tegenover zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd ervaren invloed via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed op het zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf HIER EN NU vierdimensionaal als gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome deel van het brein gerepresenteerde op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet niet-bewust beleefde reuk HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale deel van het brein gerepresenteerde éénzijdig samengestelde éénduidig óf gúnstige óf óngunstige gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed éénduidig óf pósitief óf négatief ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense geur bewust beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
= tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde, twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet intens niet-bewust beleefde reuk HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximale specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, éénzijdig tegenover dat zelf gestelde, éénzijdig samengestelde eenduidig óf gunstige óf ongunstige gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd, eenduidig of pósitief of négatief ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense geur bewust beleefde invloed vanuit de buitenwereld óp de bínnenwereld, zich via uitsluitend vanuit zijn binnenwereld geactiveerde in zijn brein representerende invloed, in datzelfde HIER EN NU vierdimensionaal als creërend interactiepunt samenkomende immanent vanuit dat zelf zich uitslúítend in omgekeerd evenredig specifieke van bínnenuit naar buiten gerichte mate, specifiek éénzijdig, buiten zichzelf gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren expliciet intens drang bewust beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld opbouwende invloed op de búítenwereld.
Ook de in het organisme ontstane beleving van geur en drang ging gepaard met steeds genuanceerder en nauwkeuriger op samenhang van zijn binnenwereld gericht gedrag.
De in het brein van het organisme als conceptuele modellen van zijn individuele geheugen en vervolgens op den duur evolutionair aangeboren feedback vanuit de buitenwereld in die buitenwereld gemanifesteerd eigen gedrag bewaarde óf gunstig gewaardeerd positief ervaren óf ongunstig gewaardeerd negatief ervaren invloed kwam in het actuéél als zelf gerepresenteerde centraal HIER EN NU op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld als van bínnenuit geactualiseerde conceptueel in zijn brein bewaarde vanúít het verleden gereactiveerde invloed binnen. Vanuit dat als zelf gerepresenteerde interactiepunt werd deze in het HIER EN NU geactualiseerde feedback dan ook immanent als vanuit dat met dat verleden verbonden zelf van buitenaf op het zelf gerichte in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf óf tegengesteld ten opzichte van dat zo geactualiseerde deels ongunstig gericht gewaardeerde negatief ervaren óf met dat verleden geactualiseerde deels gunstig gericht gewaardeerde positief ervaren invloed beleefd, dat wil zeggen als oorspronkelijk van búítenaf ontvangen van bínnenuit hérbeleefde invloed. De op deze wijze vanuit het verleden, deels eerder individueel zelf geïnterpreteerde én deels aangeboren tijdens voorafgaande individuele levens geïnterpreteerde én tegengesteld daaraan op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerd ervaren drang geactualiseerde invloed werd zo van bínnenuit in het HIER EN NU herbeleefd. Dit impliceerde bovendien dat via die gedurende zijn leven permanént rondom van búítenaf op zijn als zelf gerepresenteerd interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld gerichte vanuit het verleden van bínnenuit én actuéél van buitenaf ingebrachte invloed, in dat zelf centraal HIER EN NU samenkomende, vanuit dat zelf zintuigelijk gewaardeerd ervaren beleefde invloed ten opzichte waarvan vanuit het verleden en actuéél van búítenaf lokaal vanuit de buitenwereld ontvangen zintuigelijk samengestelde invloed waarderend ervarend werd beleefd vanuit datzelfde zelf voortaan als het te optimaliseren centrum werd beleefd van zijn HIER EN NU op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf. Het als zelf beleefde gerepresenteerde interactiepunt van het organisme manifesteerde zich met andere woorden op die manier als het centrale richtpunt ten opzichte waarvan dat in het HIER EN NU actuéél vanuit de buitenwereld van buitenaf geactiveerd binnenkomende specifiek zintuigelijk waarderend ervaren beoordelende én specifiek omgekeerd evenredig waarderend ervaren drang oordelende zelf zijn als één met de buitenwereld interacterende op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte binnenwereld beleefde: het zijn met de buitenwereld interacterend gecreëerde binnenwereld én die met de buitenwereld interacterende binnenwereld creërende belevende zelf. 
Deze mede op basis van consequenties van eerder in de buitenwereld gemanifesteerd gedrag in het organisme ontstane via specifiek zintuigelijk beoordelende én drang oordelende beleving van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld leidde op den duur tot steeds complexer gecombineerd samengestelde zintuigelijk en steeds minder rechtstreeks daar mee verbonden drang beleefde emoties, tot zich vervolgens via emotionele reeksen ontwikkelende instincten en zo tot zich geleidelijk steeds genuanceerder voorbereid nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan richtend gedrag van dat organisme. Dat een in rechtstreeks gunstig of ongunstig gewaardeerde positief of negatief gedifferentieerd ervaren beleving in het nu te bespreken model van het gehoor en het gezichtsvermogen ontbreekt moet dan ook in het licht worden gezien van die via de gezámenlijke zintuigen zich steeds genuanceerder waarderend ontwikkelende ervaren steeds nauwkéúriger gericht beleefde emoties en instincten.
Het model van het immanent beleefde gehoor en de daarmee indirect verbonden drang kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
=  in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf via zich in het gehoororgaan bevindende specifiek voor een bepaalde frequentiebreedte van zich door een bepaalde dichtheid van zich in de buurt van elkaar bevindende moleculen voortbewegende drukverschillen gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde réchtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties en volumehoeveelheden groepen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als bedreigende invloed, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in aspecifieke mate gewaardeerde en de daar gerepresenteerde locatie tijdruimtelijk aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in níét tot eventueel maximáál via het aspect van de in het animale deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in niet tot eventueel maximaal specifíéke mate gewaardeerde en via het aspect van die daar gerepresenteerde locatie in ruimte én in tijd toe- of afnemend specifíék ervaren, explicíét intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
=  in die eerste twee dimensierichtingen in ruimte en tijd ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke niet tot eventueel maximaal mate gewaardeerde, specifiek toe of afnemend ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijke dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat zelf als kritisch punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde invloed als specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk sélectief ervaren invloed én
=  in die drie tijdruimtelijke dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijk dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde tweezijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk rondom tegenóver zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde als eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk geconcentreerd tegenóver zijn binnenwereld ervaren invloed én
=  in die vier tijdruimtelijk dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, tijdruimtelijk rondom tegenover zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd ervaren invloed via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed op het zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf HIER EN NU vierdimensionaal als gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome deel van het brein gerepresenteerde op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed gemiddeld vol ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet niet-bewust beleefde geluid HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale deel van het brein gerepresenteerde éénzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed éénduidig vol ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense klank bewust beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
=  tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde, twéézijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, gemiddeld vol ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet intens niet-bewust beleefd geluid HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximale specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, éénzijdig tegenover dat zelf gestelde, éénzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd, éénduidig vol ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense klank bewust beleefde invloed vanuit de buitenwereld óp de bínnenwereld, zich via uitsluitend vanuit zijn binnenwereld geactiveerde in zijn brein representerende invloed, in datzelfde HIER EN NU vierdimensionaal als creërend interactiepunt samenkomende immanent vanuit dat zelf zich uitslúítend in omgekeerd evenredig specifieke van bínnenuit naar buiten gerichte mate, specifiek éénzijdig, buiten zichzelf gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren expliciet intens drang bewust beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld opbouwende invloed op de búítenwereld.
De door het organisme als gehoor en indirect daarmee verbonden drang beleefde interactie ging net als de andere zintuigelijk en daarmee verbonden drang beleefde interactie gepaard met genuanceerder en nauwkeuriger op optimale waarde van ultiem bestaan gericht gedrag. Het model van de immanent als gezichtsvermogen en de indirect daarmee verbonden drang beleefde interactie kan vervolgens worden voorgesteld als
enerzijds:
=  in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf via zich in de ogen bevindende specifiek voor een bepaalde frequentiebreedte van elektromagnetische straling gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde réchtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde, vanuit die twee uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties en volumehoeveelheden groepen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel bevorderende als bedreigende invloed, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in aspecifieke mate gewaardeerde en de daar gerepresenteerde locatie tijdruimtelijk aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in níét tot eventueel maximáál via het aspect van de in het animale deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in niet tot eventueel maximaal specifíéke mate gewaardeerde en via het aspect van die daar gerepresenteerde locatie in ruimte én in tijd toe- of afnemend specifíék ervaren, explicíét intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
=  in die eerste twee dimensierichtingen in ruimte en tijd ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke niet tot eventueel maximaal mate gewaardeerde, specifiek toe of afnemend ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijke dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER op het zelf gerichte EN in dat zelf als kritisch punt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde invloed als specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk sélectief ervaren invloed én
=  in die drie tijdruimtelijke dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijk dimensierichting via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed HIER EN in dat zelf als omslagpunt NU samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome brein gerepresenteerde tweezijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk rondom tegenóver zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale brein gerepresenteerde als eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed tijdruimtelijk geconcentreerd tegenóver zijn binnenwereld ervaren invloed én
= in die vier tijdruimtelijk dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, tijdruimtelijk rondom tegenover zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximaal specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd ervaren invloed via het aspect van de locatie van die gedifferentieerd gerepresenteerde invloed op het zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf HIER EN NU vierdimensionaal als gecreëerd interactiepunt samenkomende, vanuit dat zelf immanent ten opzichte van permanent actueel in het autonome deel van het brein gerepresenteerde op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die daar gerepresenteerde invloed gemiddeld gemixt ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet gekleurd niet-bewust beleefde licht HIER EN NU tijdelijk actueel in het animale deel van het brein gerepresenteerde éénzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het aspect van de volumehoeveelheid van die in het animale brein gerepresenteerde invloed éénduidig gemixt ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense kleur bewust beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
=  tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde, twéézijdig samengestelde onder én boven die centraal op optimale waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, gemiddeld vol ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet intens niet-bewust gekleurd beleefd licht HIER EN NU tijdelijk actueel in niet tot eventueel maximale specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, éénzijdig tegenover dat zelf gestelde, éénzijdig samengestelde eenduidig óf onder óf boven die centraal gewaardeerde waarde gerichte gerichtheid gewaardeerde, specifiek toe- of afnemend, selectief, geconcentreerd, éénduidig vol ervaren, tijdruimtelijk expliciet intense kleur bewust beleefde invloed vanuit de buitenwereld óp de bínnenwereld, zich via uitsluitend vanuit zijn binnenwereld geactiveerde in zijn brein representerende invloed, in datzelfde HIER EN NU vierdimensionaal als creërend interactiepunt samenkomende immanent vanuit dat zelf zich uitslúítend in omgekeerd evenredig specifieke van bínnenuit naar buiten gerichte mate, specifiek éénzijdig, buiten zichzelf gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren expliciet intens drang bewust beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld opbouwende invloed op de búítenwereld.
Het in het organisme ontstane gezichtsvermogen en de daarmee verbonden indirect beleefde drang ging op deze wijze gepaard met genuanceerder en nauwkeuriger op optimale waarde van ultiem bestaan gericht gedrag.
Zoals eerder opgemerkt werd de interactie van het organisme tussen zijn binnenwereld en de buitenwereld door natuurlijke selectie op den duur bij organismes met een zenuwstelsel in specifieke sleutelsituaties in de intermediaire binnenwereld van zijn brein als emotioneel en instinctmatig beleefde invloed opgeroepen. Op basis van de ten opzichte van gedurende het leven van zo’n organisme permanent actueel rondom op zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte primair te allen tijde mógelijke sleutelsituatie van lokale beschadiging als eerste emotie gecombineerd ontstane éénzijdig ongunstig gericht gewaardeerd, éénduidig negatief ervaren, explicíét beleefde pijn én daartegenover gestelde éénzijdig gunstig gericht gewaardeerde, éénduidig positief ervaren, expliciet beleefde drang ontstond vervolgens evolutionair aanvúllend ten opzichte van twéézijdig op zijn op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde ambigu ervaren niet-expliciet zintuigelijk het zelf gerichte lokaal in zijn buitenwand tijdelijk actueel op het zelf gerichte in het zelf samenkomende vanuit het zelf éénzijdig óf gunstig óf ongunstig gericht gewaardeerde, éénduidig positief óf negatief ervaren, expliciet zintuigelijk beleefde invloed wat, zoals we gezien hebben, tot op steeds complexere wijze vóórbereid zich via positieve en negatieve feedback op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan richtend gedrag leidde. 
Daarnaast werd bovendien eerder opgemerkt dat in het verleden van búítenaf op het permanent op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf gerichte in dat actuéle zelf HIER EN NU via die oorsprónkelijk van buitenaf ontvangen invloed van bínnenuit gereactiveerde feedback met zijn histórische zelf verbonden vanuit dat actuele zelf immanent in specifiek gedifferentiéérde máte óf tégengesteld ten opzichte van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte zelf actuéél op gelijksóórtige níét-overeenstemmend wijze van buitenaf geactiveerde óngunstig gericht gewaardeerde négatief ervaren invloed óf ten opzichte van mét zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte zelf overéénstemmend actueel op gelijksoortige overéénstemmende wijze van buitenaf geactiveerde gúnstig gericht gewaardeerde pósitief ervaren invloed werd beleefd. De op die manier deels aangeboren én deels via in het verleden op expliciet zintuigelijk gecombinéérd samenhangend beleefde wijze geïnterpreteerde in het brein bewaarde feedback én permanent daartegenover gestelde éénzijdig gewaardeerde éénduidig ervaren expliciet beoordeelde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte dráng beleefde interactie wordt met andere woorden in het HIER EN NU deels als via in het verléden van búítenaf geactiveerde in zijn brein bewáárde van bínnenuit geréactiveerde actuéél gerepresenteerde invloed in zijn zelf met actuéél van búítenaf geactiveerde gerepresenteerde tíjdelijk verbonden invloed ten opzichte van de permanent actueel op twéézijdig gerichte ambigú niet-expliciet gecombinéérd op éénzijdig gerichte éénduidig explicíéte wijze geïnterpreteerd én als actueel uitsluitend permanént vanuit de gehele binnenwereld van bínnenuit daartegenover gestelde op éénzijdig éénduidig gerichte explicíéte wijze beleefde drang beóórdeeld. Dit impliceert dat het in het brein als zelf gerepresenteerde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interáctiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld, waarop de permanént gedurende het leven van het organisme rondóm van búítenaf geactiveerde invloed zowel via vanuit het verléden vanuit de binnenwereld van het brein van bínnenuit gerepresenteerde als actuéél rondóm van búítenaf ónrechtstreeks via zijn gehéle bínnenwereld van bínnenuit in het HIER EN NU actuéél gericht is, in dat zelf HIER EN NU als centraal permanént actuéél rondóm van búítenaf samenkomende tweezijdig gunstig én ongunstig gewaardeerd ambigu positief én negatief ervaren niet-expliciete invloed wordt beleefd ten opzichte waarvan de vanuit het verleden én actueel van buitenaf tijdelijk lokáál vanuit de buitenwereld in de buitenwand van zijn binnenwereld geactiveerde réchtstreeks in het brein gerepresenteerde invloed in specifieke mate éénzijdig of gunstig of ongunstig gewaardeerd éénduidig positief of negatief ervaren gecombinéérd zintuigelijk expliciete invloed vanúít dat zelf wordt geïnterpreteerd op die manier als het te optimaliseren centrale ríchtpunt wordt beleefd van zijn HIER EN NU op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf. Het als zelf in zijn brein gerepresenteerde interactiepunt van zijn als één geheel, als één ding met de buitenwereld interacterende op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte binnenwereld manifesteert zich op deze wijze als het onrechtstreeks uitsluitend via de gehele binnenwereld inclusief het brein geactiveerde in het brein van het organisme gerepresenteerde centrale ríchtpunt van de in aspecifieke mate uitsluitend tweezijdig gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde, ambigu positief én negatief ervaren, níét-expliciet gecombinéérd beleefde rondom én lokaal uitsluitend vanuit de gehéle wereld búíten zijn binnenwereld ontvangen invloed op zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld ten opzichte waarvan dat zelf de in het HIER EN NU actuéél uitsluitend lokáál in de buitenwand vanuit de wereld buiten zijn binnenwereld geactiveerde rechtstreeks in het brein gerepresenteerde invloed in specifieke mate éénzijdig óf gunstig óf ongunstig gewaardeerd, éénduidig positief óf negatief ervaren, expliciet zintuigelijk gecombineerd samengesteld beleefde invloed óp zijn binnenwereld interpretéért én manifesteert zich zo in datzelfde HIER EN NU als de centrale brón van waarúít dat zelf de uitsluitend réchtstreeks via de gehele binnenwereld geactiveerde in het brein gerepresenteerde invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld als zijn in omgekeerd evenredig in specifieke mate éénzijdig gunstig gewaardeerd éénduidig positief ervaren drang beóórdeelt. De ambiguïteit van die interpretatie en de eenduidigheid van die beoordeling valt met andere woorden in één tijdruimtelijk gecontinueerd zelf samen waardoor de vóórbereiding van de creatie van zijn zich steeds via één HIER EN NU in de buitenwereld realiserende gedrag zich in de binnenwereld van het brein in één gecontinueerd HIER EN NU voorafgaand aan dat zich in de buitenwereld realiserende gedrag ontplooit.
De in het brein van het organisme via de als conceptuele geheugenstructuur en inmiddels evolutionair in het brein opgebouwde conceptuele structuur van de in de in het brein afgelegde trajecten van de in de interactiepunten van geactiveerde groepen zenuwcellen geconcentreerd gerepresenteerde invloed van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld werd in eerste instantie als uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde tijdruimtelijk in specifiek toe- of afnemende mate gunstig of ongunstig gewaardeerd positief of negatief ervaren expliciet zintuigelijk ten opzichte van het als richtpunt gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld in aspecifieke mate tweezijdig gunstig en ongunstig gewaardeerd ambigu positief en negatief ervaren niet-expliciet zintuigelijk gecombineerd geïnterpreteerde invloed óp zijn als één ding beleefde binnenwereld beleefd én als uitsluitend vanuit zijn binnenwereld geactiveerde tijdruimtelijk in omgekeerd evenredige specifieke mate éénzijdig gunstig gewaardeerd éénduidig positief ervaren drang beoordeelde invloed beleefd ván zijn als één ding beleefde binnenwereld op de buitenwereld. De bínnen het geheel van deze in het brein van het organisme conceptueel gerepresenteerde uitsluitend vanuit de buitenwereld conceptueel als tijdruimtelijk zintuigelijk gecombineerd geïnterpreteerde situatie beleefde invloed op tijdruimtelijk relatief ónveranderlijk samenhangende wijze beleefde gedééltes van die gerepresenteerde invloed werden vervolgens conceptueel als gedifferentiéérde díngen geïnterpreteerd terwijl de daarop aansluitende op tijdruimtelijk veránderend samenhangende wijze beleefde gedééltes van die gerepresenteerde invloed vervolgens conceptueel als patrónen van die ónderlinge gedifferentiéérde invloed en als het patróón van de gecombinéérde invloed van die dingen óp zijn als één ding beleefde binnenwereld werden geïnterpreteerd en de omgekeerd evenredige patrónen van de invloed ván zijn als één ding beleefde binnenwereld op de binnen die situatie interacterende dingen als gedifferentieerd beoordelende en gecombineerd beoordelende drang werden beleefd. Gedurende de evolutie werden de conceptuele modellen van die uit patronen en dingen opgebouwde situaties geleidelijk als aanvullende toenemend complexe onderdelen van het animale deel van het brein opgebouwd. 
De in het interactiepunt van het geactiveerde menselijke brein en in het interactiepunt van het geactiveerde brein van met de mens vergelijkbare organismes met een zenuwstelsel samenkomende gemeenschappelijk gerepresenteerde interactie van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld manifesteert zich op die manier als een zich van buitenaf en van binnenuit in het HIER EN NU in een bolvormige ruimte en tijd ontplooiende voortdurend veranderende situatie bewust én onbewust beleefde wereld die uit in víérdimensionaal tijdruimtelijk gradueel van minimaal tot maximaal specifiek gewaardeerd toe- óf afnemend ervaren intens vanuit de buitenwereld ten opzichte van de binnenwereld specifiek gedifferentieerd gelokaliseerde gunstig óf ongunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gericht gewaardeerde specifiek in die binnenwereld ten opzichte van de buitenwereld positief óf negatief ervaren patrónen beleefde invloed van díngen bestaat op zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én uit in omgekeerd evenredige vierdimensionaal tijdruimtelijk gradueel van minimaal tot maximaal specifiek gewaardeerde toe- of afnemende mate intens vanuit de binnenwereld ten opzichte van de buitenwereld specifiek gedifferentieerd gelokaliseerd gunstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde specifiek in de binnenwereld ten opzichte van de buitenwereld positief ervaren patrónen beleefde invloed bestaat op die dingen van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld.
De conceptueel beleefde invloed van de interactie van organismes met een zenuwstelsel evolueerde steeds verder in de richting van een zich binnen één uit patronen geïnterpreteerd beoordeeld beleefde samenhangend veranderende invloed van als relatief onveranderlijk samenhangende invloed geïnterpreteerd beoordeeld beleefde dingen bestaande geïnterpreteerd beoordeeld beleefde stroom situaties ontwikkelende interactiegebeuren en kwam daarbij, afhankelijk van de complexiteit van die gedifferentieerd en gecombineerd geïnterpreteerd en beoordeelde interactie, deels op een in de binnenwereld van het brein tijdruimtelijk steeds ruimere afstand te staan van het zich in de wereld buiten die binnenwereld manifesterende gedrag dat er al of niet uit voortkwam. 
Zoals we al eerder gezien hebben ontstond na de primaire als pijn en drang beleefde emotie vervolgens de tweede als angst en drang beleefde emotie en de derde als woede en drang beleefde emotie.
De als angst en drang beleefde emotie werd
enerzijds:
=  in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf via uitsluitend zintuigelijk gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde réchtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde als potentieel beschadigend gecombineerd zintuigelijk geïnterpreteerde, vanuit die uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties en volumehoeveelheden groepen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel potentieel bevorderende als bedreigende invloed, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in aspecifieke mate gewaardeerde en de daar gerepresenteerde locatie tijdruimtelijk aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in níét tot eventueel maximáál via het aspect van de in het animale deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in niet tot eventueel maximaal specifíéke mate gewaardeerde en via het aspect van die daar gerepresenteerde locatie in ruimte én in tijd toe- of afnemend specifíék ervaren, explicíét intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
= in die eerste twee dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate gewaardeerde, in ruimte en tijd specifiek ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijke dimensierichting gedifferentieerd gerepresenteerde invloed immanent als HIER op het zelf gerichte, in dat zelf als kritisch punt samenkomend EN NU verschijnende vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de locatie van de in het autonome brein gerepresenteerde aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het in dat autonome brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van de locatie van de in het zich als deel van het brein opbouwende animale brein gerepresenteerde invloed specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het in dat animale brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk sélectief ervaren invloed én
=  in die drie dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek, aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, in ruimte en tijd specifiek, selectief ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijk dimensierichting gedifferentieerd gerepresenteerde invloed immanent als op het zelf gerichte, HIER in dat zelf als omslagpunt samenkomend EN NU verschijnende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de locatie van de in het autonome brein gerepresenteerde, tweezijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het in dat autonome brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk rondom tegenóver zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van de locatie van de in het zich als deel van het brein opbouwende animale brein gerepresenteerde, eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het in dat animale brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk geconcentreerd tegenóver zijn binnenwereld ervaren invloed én
=  in die vier dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel als specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, in ruimte en tijd specifiek, selectief, geconcentreerd ervaren invloed gedifferentieerd gerepresenteerde invloed immanent als op het zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf als gecreëerd interactiepunt samenkomend HIER EN NU vierdimensionaal verschijnende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de locatie van de in het autonome deel van het brein gerepresenteerde op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en via het in dat autonome brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk neutráál ervaren, in ruimte en tijd niet-expliciet niet-bewust beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van de locatie van de in het zich als animale brein opbouwende deel van het brein gerepresenteerde éénzijdig samengestelde éénduidig potentieel óngunstige gerichtheid gewaardeerde en via het in dat animale brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk éénduidig negatíéf ervaren, in ruimte en tijd expliciet intens bewuste angst beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
=  tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde, twéézijdig samengestelde ambigú gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet niet-bewust beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, éénzijdig tegenover dat zelf gestelde, eenzijdig samengestelde éénduidig potentieel ongunstige gerichtheid gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, éénduidig negatief ervaren, in ruimte en tijd expliciet intense angst bewust beleefde vanuit de buitenwereld gedetermineerd geactiveerde invloed óp de bínnenwereld, zich als causaal verband via uitsluitend vanuit zijn binnenwereld als locatie en volumehoeveelheid geactiveerde groep zenuwcellen in zijn brein representerende, in datzelfde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf als HIER EN NU creërende interactiepunt samenkomend vierdimensionaal verschijnende vanuit dat zelf immanent als zich uitslúítend in omgekeerd evenredig specifieke van bínnenuit naar buiten gerichte mate, specifiek éénzijdig, buiten zichzelf gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren, in tijd en ruimte expliciet intens bewuste drang beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld opbouwende tijdruimtelijk (nog) niet vanuit de buitenwereld beleefde die buitenwereld determinerende invloed van de al of niet van de bron van die invloed van buitenaf af gerichte flight-freeze-(re)actie op de búítenwereld.
Het ligt voor de hand dat de op deze wijze na de eerste uit pijn en drang bestaande emotie uit angst en drang bestaande emotie in eerste instantie onder andere kon ontstaan naar aanleiding van zintuigelijk gecombineerd geïnterpreteerde en als drang beoordeelde invloed van bijvoorbeeld een bepaalde mate van zintuigelijk gecombineerd samengestelde invloed van druk en hitte van een windvlaag, geur van rook, een knetterend geluid en een rode gloed conceptueel gecombineerd als een voor het organisme bedreigende situatie geïnterpreteerde op enige afstand van het organisme ontstane invloed van brand beleefde emotie en dat die conceptueel emotionele interpretatie door natuurlijke selectie vervolgens genuanceerder en nauwkeuriger op voor het organisme bedreigende brandende díngen werd gericht, zoals een brandend bos c.q. een groep brandende bomen en vervolgens op afzonderlijke brandende bomen. Het is voorstelbaar dat zich op die manier een steeds genuanceerder en nauwkeuriger geïnterpreteerde angst ontwikkelde voor een groot aantal binnen voortdurend veranderende situaties voor het voortbestaan van het organisme potentieel bedreigende uit patrónen bestaande beleefde invloed van díngen evolueerde, zoals bijvoorbeeld angst voor door het organisme binnen zo’n situatie beleefde invloed van een bedreigend roofdier, waardoor zijn genuanceerder nauwkeuriger op optimale waarde van ultiem bestaan gericht beleefde drang zich impliciet genuanceerder en nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultieme voortzetting van zijn bestaan richtte en waardoor door zijn gedifferentieerde en gecombineerde, geïnterpreteerde en beoordeelde iets meer tijd in beslag nemende voorbereiding en impliciet uitgestelde actie voor het organisme op den duur behalve het oorspronkelijke terugtrekgedrag ook afwezigheid van die actie als gedrag in de vorm van zowel flight- als freeze-gedrag ter beschikking kwam. Het is bovendien voorstelbaar dat door natuurlijke selectie wanneer dit flight-freeze-gedrag in preventieve zin mislukte een afweerreactie van het organisme ontstond die behalve met angst vervolgens in die bedreigende situatie preventief ook met de derde als woede en drang beleefde emotie gepaard kon gaan en dat op die manier geleidelijk steeds meer complex beleefde emoties ter beschikking kwamen. 
De interactieve creatie van toenemend complex samengestelde als open kringloop functionerende organismes met een zenuwstelsel ontplooide zich op deze wijze evolutionair als door die organismes toenemend verdiept beleefde interactie. 
Het model van de immanent als woede en drang beleefde emotie bestaat dan uit:
enerzijds
=  in de dimensierichting van de tijd dwars op in één ruimtelijke dimensierichting via het permanent gedurende het leven van het organisme met een zenuwstelsel actuele aantal rondom vanuit de buitenwereld op het op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, ónrechtstreeks via die binnenwereld in het autonome deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen én via een tijdelijk actueel geen tot eventueel maximaal aantal vanuit de buitenwereld op dat interactiepunt van die binnenwereld gerichte, lokaal van buitenaf via uitsluitend zintuigelijk gevoelige lichaamscellen in de buitenwand van die binnenwereld geactiveerde zenuwuiteinden en op basis van soortgelijke eerdere invloed vanuit de buitenwereld via het in zijn brein als conceptueel model van zijn geheugen bewaarde feedback gereactiveerde en inmiddels als evolutionair aangeboren conceptueel model van zijn brein voorbereid geactiveerde réchtstreeks in het animale deel van zijn brein als volumehoeveelheid én als locatie geactiveerde groep zenuwcellen gerepresenteerde als potentieel beschadigend gecombineerd zintuigelijk geïnterpreteerde, vanuit die uitsluitend vanuit de buitenwereld geactiveerde gedifferentieerde locaties en volumehoeveelheden groepen zenuwcellen op het zo in zijn brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld gerichte, daarin als HIER op dat zelf gerichte EN in dat zelf als één tijdruimtelijk punt samenkomende de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld zowel potentieel bevorderende als bedreigende invloed, vanuit dat zelf NU immanent ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de in het autonóme deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in aspecifieke mate gewaardeerde en de daar gerepresenteerde locatie tijdruimtelijk aspecifiek ervaren, niet-expliciet intens beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel als in níét tot eventueel maximáál via het aspect van de in het animale deel van het brein gerepresenteerde volumehoeveelheid in niet tot eventueel maximaal specifíéke mate gewaardeerde en via het aspect van die daar gerepresenteerde locatie in ruimte én in tijd toe- of afnemend specifíék ervaren, explicíét intens beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld én
=  in die eerste twee dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate gewaardeerde, in ruimte en tijd specifiek ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijke dimensierichting gedifferentieerd gerepresenteerde invloed immanent als HIER op het zelf gerichte, in dat zelf als kritisch punt samenkomend EN NU verschijnende vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de locatie van de in het autonome brein gerepresenteerde aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het in dat autonome brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van de locatie van de in het zich als deel van het brein opbouwende animale brein gerepresenteerde invloed specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde en via het in dat animale brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk sélectief ervaren invloed én
= in die drie dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate aspecifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek, aselect ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte gerichtheid gewaardeerde, in ruimte en tijd specifiek, selectief ervaren invloed dwars daarop in één extra ruimtelijk dimensierichting gedifferentieerd gerepresenteerde invloed immanent als op het zelf gerichte, HIER in dat zelf als omslagpunt samenkomend EN NU verschijnende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de locatie van de in het autonome brein gerepresenteerde, tweezijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het in dat autonome brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk rondom tegenóver zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van de locatie van de in het zich als deel van het brein opbouwende animale brein gerepresenteerde, eenzijdig tegenóver dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde en via het in dat animale brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk geconcentreerd tegenóver zijn binnenwereld ervaren invloed én
=  in die vier dimensierichtingen ten opzichte van die permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, tijdruimtelijk aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld ervaren HIER EN NU tijdelijk actueel als specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, eenzijdig tegenover dat zelf gestelde gerichtheid gewaardeerde, in ruimte en tijd specifiek, selectief, geconcentreerd ervaren invloed gedifferentieerd gerepresenteerde invloed immanent als op het zelf gerichte, in dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf als gecreëerd interactiepunt samenkomend HIER EN NU vierdimensionaal verschijnende, vanuit dat zelf ten opzichte van permanent actueel via het aspect van de locatie van de in het autonome deel van het brein gerepresenteerde op dat op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf twéézijdig samengestelde ambigu gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde en via het in dat autonome brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk neutráál ervaren, in ruimte en tijd niet-expliciet niet-bewust beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel via het aspect van de locatie van de in het zich als animale brein opbouwende deel van het brein gerepresenteerde éénzijdig samengestelde éénduidig potentieel óngunstige gerichtheid gewaardeerde en via het in dat animale brein als geheel gerepresenteerde tijdruimtelijk éénduidig negatíéf ervaren, in ruimte en tijd expliciet intens bewuste woede beleefde invloed op de creatie van zijn als één ding met de buitenwereld interacterende binnenwereld
én anderzijds:
=  tegenover die ten opzichte van die vanuit het zelf permanent actueel in aspecifieke mate, aspecifiek op dat zelf gerichte, tweezijdig tegenover dat zelf gestelde, twéézijdig samengestelde ambigú gunstige én ongunstige gerichtheid gewaardeerde, aspecifiek, aselect, rondom tegenover zijn binnenwereld, neutráál ervaren, tijdruimtelijk niet-expliciet niet-bewust beleefde HIER EN NU tijdelijk actueel in specifieke mate, specifiek op dat zelf gerichte, éénzijdig tegenover dat zelf gestelde, eenzijdig samengestelde éénduidig potentieel ongunstige gerichtheid gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, éénduidig negatief ervaren, in ruimte en tijd expliciet intense woede bewust beleefde vanuit de buitenwereld gedetermineerd geactiveerde invloed óp de bínnenwereld, zich als causaal verband via uitsluitend vanuit zijn binnenwereld als locatie en volumehoeveelheid geactiveerde groep zenuwcellen in zijn brein representerende, in datzelfde op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte centrale zelf als HIER EN NU creërende interactiepunt samenkomend vierdimensionaal verschijnende vanuit dat zelf immanent als zich uitslúítend in omgekeerd evenredig specifieke van bínnenuit naar buiten gerichte mate, specifiek éénzijdig, buiten zichzelf gerichte, éénduidig gúnstig op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht gewaardeerde, tijdruimtelijk specifiek, selectief, geconcentreerd, pósitief ervaren, in tijd en ruimte expliciet intens bewuste drang beleefde invloed ván de zich in zijn binnenwereld opbouwende tijdruimtelijk (nog) niet vanuit de buitenwereld beleefde die buitenwereld determinerende invloed van de op de bron van die invloed van buitenaf gerichte (re)actie op de búítenwereld.
De op deze wijze in het brein van het organisme met een zenuwstelsel conceptueel via het geheugen en evolutionair voorbereid gerepresenteerde steeds weer opnieuw gereactiveerde binnen het als één gecombineerd interactiegebeuren beleefde tijdruimtelijk gewaardeerd ervaren zintuigelijk geïnterpreteerd beoordeelde concept van een uit concepten van patrónen als veranderlijk samenhangende geïnterpreteerd beoordeelde invloed van concepten van díngen als relatief onveranderlijk samenhangend geïnterpreteerd beoordeelde invloed bestaande situatie aanvankelijk inhoudelijk nog relatief beperkt emotioneel en vervolgens instinctmatig beleefde interactie werd op den duur steeds optimaler op enerzijds meer genuanceerd open en divers geïnterpreteerd en anderzijds steeds nauwkeuriger beoordeeld voorbereid gedrag gericht. Impliciet betekende dit dat het als zelf beleefde interactiepunt van het geactiveerde brein van het organisme een steeds complexer knooppunt werd van waaruit de actueel erin samenkomende interactie immanent steeds opener en steeds preciezer conceptueel inhoudelijk werd beleefd en dat de inhoud van die oorspronkelijk alleen tot urgente situaties beperkte beleving zich geleidelijk ontwikkelende tot een steeds verder geoptimaliseerd beleefd beséf van zijn interactie. Die inhoudelijk steeds uitgebreidere beleving bevatte al snel niet alleen óngunstig gewaardeerde négatief ervaren, maar ook op die optimale waarde van het bestaan van het organisme gúnstig gewaardeerde pósitief ervaren emoties en instincten zoals de beleving van genot en blijdschap en complexe in serie emotioneel beleefde op bevrediging van behoeftes van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte drang gerichte instincten 
Gedurende elk zich individueel ontplooiend leven volgen positieve en negatieve ervaringen elkaar onophoudelijk op. Volgens Henry Miller is elke groei een sprong in het duister en in die lijn kunnen kunstwerken als resultaat van die zich ontplooiende groei dan ook enerzijds worden beschouwd als sporen van het destructieve en van wat Sartre de walging noemde van het in zichzelf opgesloten zijn van dat leven en kunnen ze anderzijds ook worden beschouwd als sporen van de al of niet besefte inherent moedige openheid van dat continu strevende nietige bestaan. Elk uniek uit die onbedwingbare drang voortkomend kunstwerk verwijst die naar het ultieme punt van een met een inherent ambigu focus verbeeld beeld. Alleen de sporen van die verwijzing naar het niet bereikbare blijven zichtbaar: de contour van wat eerder bestond en alleen nog als schaduw van het niet meer zichtbare bestaat; leegte die gemis oproept; iets dat is weggeveegd bevat meedogenloosheid dat op zijn beurt mededogen opwekt; voorbije beweging die voorlopig nog door een gestold beeld wordt behouden; een pijl die het voorwaarts bewegen én het achterwaarts verdwijnen van de ondubbelzinnige gerichtheid van een beweging toont; de gelaagdheid van over elkaar heen lopende lijnen en met een brede kwast over elkaar heen gestreken al of niet dekkende verf: sporen van geïsoleerde herhaalde actie die op paradoxale wijze de richting van ultieme waarde in zich dragen. In de woorden van Paul Klee: kunst maakt het onzichtbare zichtbaar.
### 5. De creatie van de verbeelding 
`• `De universele werkelijkheid van de natuur is de creatie van alle interacterende dingen. Dat interactiegebeuren leidde via de evolutie van als open kringloop functionerende dingen tot het immanent door organismes met een zenuwstelsel zelf als emoties en instincten beleefde bestaan van die interacterende dingen en ontplooit zich onder andere verder in de HIER EN NU bewust beleefde menselijke verbeelding. 
Het als zelf in het brein van het zenuwstelsel van het organisme gerepresenteerde interactiepunt van zijn als één geheel, als één ding met de buitenwereld interacterende op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte binnenwereld manifesteert zich als het ónrechtstreeks via zijn gehele binnenwereld inclusief zijn brein geactiveerde in zijn brein gerepresenteerde centrale ríchtpunt van de in aspecifieke mate uitsluitend tweezijdig gunstig én ongunstig gericht gewaardeerde, ambigu positief én negatief ervaren, gecombinéérd níét-expliciet rondom én lokaal zintuigelijk beleefde uitsluitend vanuit de gehéle wereld búíten zijn binnenwereld ontvangen invloed op zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld ten opzichte waarvan dat zelf de in het HIER EN NU actuéél uitsluitend lokáál zintuigelijk in de buitenwand vanuit de wereld buiten zijn binnenwereld geactiveerde réchtstreeks in het brein gerepresenteerde invloed als in specifieke mate éénzijdig óf gunstig óf ongunstig gewaardeerd, éénduidig positief óf negatief ervaren, expliciet zintuigelijk gecombineerd samengesteld beleefde invloed óp zijn binnenwereld interpretéért én manifesteert zich zo in datzelfde HIER EN NU als de centrale brón van waarúít dat zelf de uitsluitend réchtstreeks via zijn gehele bínnenwereld geactiveerde in het brein gerepresenteerde invloed ván zijn binnenwereld op de buitenwereld als zijn in omgekeerd evenredig in specifieke mate éénzijdig gunstig gewaardeerd éénduidig positief ervaren drang beóórdeelt. De ambiguïteit van die interpretatie en de eenduidigheid van die beoordeling vallen in één tijdruimtelijk als richtpunt en bron gecontinueerd zelf samen en op deze wijze ontplooit de creatie van zijn zich steeds via één HIER EN NU in de buitenwereld realiserende gedrag zich in de binnenwereld van het brein via één vanuit het verleden naar de toekomst gecontinueerd paradoxaal met buitenwereld ultiem verenigd HIER EN NU.
De in het geactiveerde brein van het organisme op deze wijze gerepresenteerde invloed van de buiten- en binnenwereld wordt binnen de ten opzichte van zijn als concept van één interactiegebeuren te optimaliseren richtpunt geïnterpreteerd gecombineerd tijdruimtelijk gewaardeerd ervaren zintuigelijk beleefde invloed als concept geïnterpreteerd beoordeelde situatie beleefde uit als concepten gedifferentieerd geïnterpreteerd beoordeelde patrónen beleefde tijdruimtelijk samenhangend veránderende invloed van als concepten gedifferentieerd geïnterpreteerd beoordeelde díngen beleefde via tijdruimtelijk relatief onveranderlijk samenhangend invloed bestaande interactie als ultiem gerichte invloed beoordelende drang beleefde bron. 
Met andere woorden, de bínnen het geheel van de in het brein van het organisme conceptueel gerepresenteerde uitsluitend vanuit de buitenwereld conceptueel als tijdruimtelijk zintuigelijk gecombineerd geïnterpreteerde situatie beleefde invloed op tijdruimtelijk relatief ónveranderlijk samenhangende wijze beleefde gedééltes van die gerepresenteerde invloed worden conceptueel als gedifferentiéérde díngen geïnterpreteerd terwijl de daarop aansluitende op tijdruimtelijk veránderend samenhangende wijze beleefde gedééltes van die gerepresenteerde invloed conceptueel als gedifferentiéérde patrónen van die ónderlinge invloed van die gedifferentiéérde dingen en als één patróón van de gecombinéérde invloed van die dingen óp zijn als één ding beleefde binnenwereld worden geïnterpreteerd en de omgekeerd evenredige gedifferentieerde patronen én als één patroon van de invloed ván zijn als één ding beleefde binnenwereld op de binnen die situatie interacterende dingen worden zo als gedifferentieerd beoordelende en gecombineerd beoordelende drang beleefd.
Een concept is dan de zich via actueel vanuit de wereld buiten brein geáctiveerde én via soortgelijke in het verleden vanuit de wereld buiten brein via het geheugen en evolutionair in het brein als structurele modellen van het brein bewaarde geréactiveerde in het brein gerepresenteerde invloed in het HIER EN NU ontwikkelende vanuit het in het brein als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld beleefde als samenhang geïnterpreteerd beoordeelde invloed. 
Het concept van een situatie is een als samenhangend veránderend patroon geïnterpreteerd beoordeeld deel van de gecombineerd tijdruimtelijk zintuigelijk geïnterpreteerd beoordeeld beleefde invloed 
Het concept van een ding is een als relatief ónveranderlijk samenhangend geïnterpreteerd beoordeeld deel van de binnen een situatie gecombineerd tijdruimtelijk zintuigelijk geïnterpreteerd beoordeeld beleefde invloed. 
Het concept van een patroon is de als samenhangend veránderend geïnterpreteerd beoordeeld beleefd deel van de binnen een situatie gecombineerd tijdruimtelijk zintuigelijk geïnterpreteerd beoordeeld beleefde invloed. 
De interactieve creatie van toenemend complex samengestelde als open kringloop functionerende organismes met een zenuwstelsel evolueerde zo onder andere als door organismes toenemend verdiept beleefde interactie. 
De na de eerste uit pijn en drang bestaande emotie op basis van zintuigelijk gecombineerd geïnterpreteerde en drang beoordeelde invloed uit angst en drang bestaande tweede emotie kon onder andere onder invloed van bijvoorbeeld een bepaalde mate van zintuigelijk gecombineerd samengestelde conceptueel gecombineerd als een voor het organisme bedreigende situatie geïnterpreteerde invloed van een op enige afstand van het organisme ontstane brand ontstaan. Die conceptueel emotionele interpretatie kon door natuurlijke selectie vervolgens genuanceerder en nauwkeuriger op binnen die situatie beleefde voor het organisme bedreigende brandende díngen worden gericht. Zijn impliciet genuanceerder en nauwkeuriger op optimale waarde van ultiem bestaan gericht beleefde drang richtte zich daarbij genuanceerder en nauwkeuriger op optimale waarde van onbeperkte samenhang van de ultieme voortzetting van zijn bestaan waardoor door zijn gedifferentieerde en gecombineerd samenhangende, geïnterpreteerde en beoordeelde meer complexe meer tijd in beslag nemende voorbereiding en impliciet uitgestelde actie voor het organisme op den duur afwezigheid van actie als vorm van gedrag ter beschikking kwam en, toen het zo ontwikkelde flight-freeze-gedrag niet altijd succesvol was, via een afweerreactie van het organisme de derde als woede en drang beleefde emotie kon ontstaan. Op die manier evolueerden geleidelijk aan steeds meer complex beleefde emoties. 
De conceptueel beleefde invloed van de interactie van organismes met een zenuwstelsel evolueerde steeds verder in de richting van een zich binnen één conceptueel als interactiegebeuren geïnterpreteerd beoordeeld beleefde uit conceptueel als patronen geïnterpreteerd beoordeeld beleefde samenhangend veranderende invloed van conceptueel als dingen geïnterpreteerd beoordeeld beleefde relatief onveranderlijk samenhangende invloed bestaande conceptueel als stroom situaties geïnterpreteerd beoordeelde beleving en kwam daarbij, afhankelijk van de complexiteit van die gedifferentieerd en gecombineerd geïnterpreteerd en beoordeelde interactie, deels op een in de binnenwereld van het brein tijdruimtelijk steeds ruimere afstand te staan van het zich in de wereld buiten die binnenwereld manifesterende gedrag dat er al of niet uit voortkwam. 
De conceptueel via het geheugen en evolutionair voorbereid gerepresenteerde steeds weer opnieuw gereactiveerde binnen het als één gecombineerd interactiegebeuren beleefde tijdruimtelijk gewaardeerd ervaren zintuigelijk geïnterpreteerd beoordeelde concept van een uit concepten van patrónen als veranderlijk samenhangende geïnterpreteerd beoordeelde invloed van concepten van díngen als relatief onveranderlijk samenhangend geïnterpreteerd beoordeelde invloed bestaande stroom situaties aanvankelijk inhoudelijk nog relatief beperkt emotioneel en vervolgens instinctmatig beleefde interactie werd steeds optimaler op enerzijds meer genuanceerd open en divers geïnterpreteerd en anderzijds steeds nauwkeuriger beoordeeld voorbereid gedrag gericht. Impliciet betekende dit dat de zelf immanent beleefde interactie steeds opener en steeds preciezer conceptueel inhoudelijk werd beleefd en dat de inhoud van die oorspronkelijk alleen tot urgente situaties beperkte beleving zich geleidelijk ontwikkelende tot een steeds verder geoptimaliseerd beleefd beséf van die interactie. Die inhoudelijk steeds uitgebreidere beleving bevatte al snel niet alleen óngunstig gewaardeerde négatief ervaren, maar ook gúnstig gewaardeerde pósitief ervaren op die optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan van het organisme gerichte emoties en instincten zoals de beleving van genot en blijdschap en complexe in serie emotioneel beleefde op bevrediging van behoeftes van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte drang gerichte instincten. 
De eerste evolutionair ontwikkelde emoties kunnen worden beschouwd als via één sleutelsituatie in het brein van het organisme geactiveerde in specifieke toe- of afnemende mate éénzijdig gunstig of ongunstig gewaardeerde éénduidig positief of negatief ervaren expliciet gecombineerd zintuigelijk tijdelijk in het HIER EN NU beleefde invloed óp zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld én in datzelfde HIER EN NU in omgekeerd evenredige mate toe- of afnemende uitsluitend éénzijdig gunstig gewaardeerde éénduidig positief ervaren expliciet als drang beleefde invloed ván zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld. De aansluitend evolutionair ontwikkelde instincten kunnen dan vervolgens worden beschouwd als via één sleutelsituatie in het brein van het organisme geactiveerde en daarna via eventueel meerdere successievelijke sleutelsituaties gecontinueerd geactiveerde tijdelijk in het HIER EN NU emotioneel éénzijdig gunstig of ongunstig gewaardeerde éénduidig positief of negatief ervaren beleefde
invloed óp zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld tot een uiteindelijk uitsluitend éénzijdig gunstig gewaardeerde éénduidig positief ervaren beleefde invloed van een sleutelsituatie óp zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld én in omgekeerd evenredige mate toe- of afnemende uitsluitend éénzijdig gunstig gewaardeerde éénduidig positief ervaren expliciet als drang beleefde invloed ván zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld tot een uiteindelijk uitsluitend twéézijdig gunstig en ongunstig gewaardeerde ambigu positief en negatief ervaren expliciet geneutraliseerd uitgedoofde drang.
Het in het actuele als zelf beleefde interactiepunt van de in het brein gerepresenteerde interactie van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld als gereactiveerde in het verleden gerepresenteerde concepten van uit interacterende dingen bestaande situaties c.q. gebeurtenissen impliciet herbeleefde zelf wordt als één, van de actuele buitenwereld gescheiden, van bínnenuit met het actuele zelf verbonden vanuit het verleden geactualiseerde tijdruimtelijk doorlopende verbindingslijn van zijn zelf beleefd. Gereactiveerde herbeleefde concepten van uit interacterende dingen bestaande situaties/ gebeurtenissen worden zo in dat zelf HIER EN NU inhoudelijk van de invloed van de actueel vanuit buitenwereld geactiveerde representaties gescheiden én via het zelf inhoudelijk daarmee verbonden beleefd, dat wil zeggen als van binnenuit vanuit het verleden geactualiseerd beleefde invloed inclusief de inmiddels van buitenaf terugontvangen invloed van de eigen eerdere output, terwijl de van binnenuit in het hier en nu vanuit het verleden geactualiseerd beleefde drang op die manier als met actueel vanuit buitenwereld geactiveerde representaties verbonden drang wordt beleefd.
Door het zich via de externe feedbackloop met de wereld buiten het brein ontwikkelende concepten van eerder voorbereid gedrag steeds weer cyclisch met terugwerkende kracht beïnvloedde erop volgende gedrag was een via het HIER EN NU van het als zelf beleefde interactiepunt van het brein verlopende verleden met toekomst verbonden feedbackloop ontstaan, waarbij het voor de continuïteit van de richting van de voortdurend in het brein door onderlinge interactie veranderende representaties interpreterend beleefde interactie doorslaggevend bleef dat die zich steeds ten opzichte van het permanent actuele op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gerichte zelf voltrok van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld. 
Dankzij het geheugen werd de optimalisatie van specifiek waarderende interpretatie en de daaraan gekoppelde drang beleefde creatie van het gedrag in toenemende mate door de op deze wijze beleefde consequenties bepaald van het gedrag waar die interactie eerder al of niet toe had geleid. De vanuit het zelf impliciet herbeleefde eerdere of gunstig of ongunstig gewaardeerde positief of negatief ervaren beleefde interpretatie van herinnerde concepten raakte steeds meer gekoppeld aan de herinnerde gevolgen van die al of niet in gedrag omgezette eerdere conceptueel als gewaardeerd ervaren specifiek beleefde interpretaties en als drang beleefde creatie van het toenmalige gedrag. De vanuit het HIER EN NU van het actuele interactiepunt van het brein bij een actuele beleving van een soortgelijk de interactie met de buitenwereld intern herbeleefde feedback van externe feedback en het actuele verloop van feedback vanuit de buitenwereld was daarbij zoals steeds, aansluitend op aangeboren emotionele en instinctmatige beleving, voortdurend aanvullend en nuancerend op de beleefde samenhang gericht van de met de buitenwereld interacterende binnenwereld. In feite werd de groei van de immanent inhoudelijk beleefde ruimte van die actuele interactie alleen nog door verbruikte energie begrensd wat leidde tot een weliswaar in ruimte en tijd begrensd bewuste maar tegelijkertijd ambigu onbegrensde verbeelding.
Tijdens interactie in het brein van actueel van buitenaf geactiveerde conceptueel voorbereide representaties en vanuit het geheugen in het verleden op deze wijze geactiveerde in het geheugen als concepten opgeslagen actueel gereactiveerd representaties ontstaan door samenvoeging en splitsing inhoudelijke veranderingen die zich als retrospectieve evaluatie en vervolgens als prospectief verbeeldende voorbereiding van gedrag in feite onbeperkt in nieuwe richtingen kunnen ontwikkelen en zo als nieuwe concepten bewaard kunnen worden. Vanuit de intermediaire binnenwereld van het brein herinnerde en verbeelde beleving van via eerder tijdens het individuele leven bewaarde concepten worden op die manier als van actueel vanuit de buitenwereld geactiveerde representaties gescheiden concepten bewaard en beleefd, terwijl het herinnerde zelf via zo’n herinnerd en/of verbeeld concept tegelijkertijd als met het actuele zelf beleefde interactiepunt van zijn binnenwereld verbonden wordt beleefd. De voorbereiding van de actuele output van het organisme wordt op deze wijze via een van elkaar gescheiden permanent actueel van buitenaf én historisch opgeroepen actuele gut feeling evaluerend en verbeeldend via een voortdurend in- en uitzoomen op binnenin gewaardeerde en geherwaardeerde invloed van die van buitenaf en van binnenuit ten opzichte van die als fluctuerende drang beleefde invloed beleefd. Tijdens die evaluatie en verbeelding wordt in het HIER EN NU ten opzichte van zijn als Spinoza’s conatus naar optimale waarde van onbeperkt samenhangende eenheid van ultiem bestaan strevende drang bij het ínzoomen verzét beleefd, reactiekracht, zoiets als Newtons Actie = Reactie (6) en zoiets als Schopenhauers wil (7), terwijl bij het úítzoomen van binnenuit sámenhang wordt beleefd. Via de intermediaire binnenwereld van het brein en de binnenwereld van het organisme als geheel vormt zich zo gecombineerd met de voortdurende actuele input van buitenaf via het immanent inzoomend en uitzoomend perspectief vanuit het als zelf beleefde interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld voortdurend een niet alleen evaluerende terugblik op eerdere gedachteninhoud maar ook een verbeeldende vooruitblik op wat er nog niet is én impliciet op dat wat buiten bereik ligt.
Door de in de interactieknoop van het brein samenkomende en daarvanuit immanent beleefde steeds uitgebreidere en complexere voorbereiding van zijn output waren organismes met een zenuwstelsel gedurende de evolutie op den duur in staat in de loop van hun leven vaardigheden te leren die tot onbeperkt gedifferentieerde vormen van niet alleen individueel maar ook sociaal gedeeld gedrag en taal leidden. De conceptueel geïnterpreteerde sociaal-cultureel specifiek beleefde ontwikkeling van organismes die zo ontstond liep zoals steeds vooruit op een zich in de slipstream evolutionair ontwikkelend steeds complexer stelsel van onder andere gemengde sociale emoties en instincten en leidde via gedurende individuele levens in het geheugen bewaarde concepten van de in zijn brein gerepresenteerde interactie met de wereld tot een uiteindelijk steeds complexere individueel beleefde verhaallijn van gebeurtenissen en afhankelijk van via de externe en interne feedbackloop van individueel beleefd eigen gedrag tot een niet alleen vanuit het verleden narratief beleefde maar ook een zelf dat verhaal bewust evaluerende, de toekomst verbeeldende en bij de mens bovendien het onbekende mogelijke en onmogelijke verbeeldende gedachtestroom. Deze onbeperkte ten opzichte van de buitenwereld rond het zelf van zijn op optimale waarde van onbeperkt samenhangend bestaan gerichte gedachtestroom van zijn binnenwereld, die in diepste zin uit de oorsprong van het creatieve proces van de natuur voortkomt, streeft zo van binnenuit noodzakelijk buiten bereik reikend naar optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan.
Via uit evaluatie voortkomende verbeelding ontstaan bij de mens via het centrale richtpunt van zijn als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn met de buitenwereld interacterende binnenwereld onder andere concepten van het ultieme midden. Elk kunstwerk is een spoor van dat buiten bereik reikende streven, een spoor van de in zichzelf opgesloten herhaalde actie die op paradoxale wijze de richting van ultieme waarde in zich draagt. 
Het ervaren van kunst is een voortdurend inzoomen waarbij alle elementen van het kunstwerk uiteengaan én uitzoomen waarbij dat alles zich verenigt. Een kunstwerk toont het levende verband van het ambigu verschuivende perspectief als zijn verzet dat wil bestaan. Het zelf van de toeschouwer reikt onophoudelijk naar het ultieme raadsel en raakt dat raadsel uitsluitend in het voorbijgaan. De immanent beleefde interactiewereld van zijn brein spiegelt de wereld als de onherroepelijke tijdruimte achter zich en ontplooit zich in de onbeperkt durende verbeeldingsruimte voorwaarts. Het kunstenaarschap is een onontkoombaar continu ambigu proces. Het feit dat het bij een pogen blijft, een falend deelnemen, een falend communiceren, het besef van de kunstenaar dat hij de volmaaktheid van ultieme eenwording nooit bereikt, dat alles is een blijvend existentieel gegeven ook als dat kunstwerk die in de toeschouwer om onbegrepen redenen wellicht in het voorbijgaan raakt. Als ultieme manifestatie van menselijke creativiteit toont het kunstwerk de voortdurende paradoxale verbondenheid van de verloren tijdruimte waar het uit voortkomt met de open voortdurende verbeeldingsruimte waarin het zich begeeft en raakt daarbij in het voorbijgaan het ongrijpbare HIER EN NU. Kunst maakt het mysterie van de creatie van de interacterende dingen aanraakbaar.
### 6. De creatieve actie
`• `Het menselijk bestaan wordt door het bewustzijn gedomineerd. Toch blijft de invloed van dat bewustzijn op het creatieve handelen beperkt. Elke actie is immers onderdeel van de zich in het hier en nu voltrekkende creatieve interactie met zijn omgeving en als zodanig onbewust. Het bewuste is uitsluitend input en is vanuit één interactiepunt weliswaar naar voren gericht maar zit de actuele output voortdurend achterstevoren op de hielen. Wij kijken als Orpheus terug en onze actuele actie kan alleen als input achteraf worden geëvalueerd en voorbereid.
De voorbereidend op de eigenlijke creatieve actie besefte ambivalentie van het creatieve proces van het bestaan zorgt ervoor dat men de dingen van verschillende standpunten kan bezien om zo precies mogelijk tot het ultieme punt te komen van het unieke beeld van het kunstwerk. Het besef dat de ambigue veranderlijkheid continu in het bewustzijn aanwezig is maakt een geconcentreerd focus op het richtpunt van het als zelf gerepresenteerde interactiepunt van zijn binnenwereld mogelijk dat als feedbackloop het actiegedeelte van het creatieve proces onmiddellijk volgt. Het toevallige is daarbij een met onbevangenheid in de kunstzinnige creatieve actie opgenomen gift. Tijdens die actie wordt met de uit onontkoombare innerlijke noodzaak op ultieme waarde gerichte strevende beweging van het creatieve proces mee met vertrouwen voorwaarts opgetrokken. Alleen zo valt de continuïteit van dat streven met die ultieme waarde samen, waardoor die door de toeschouwer als suggestieve intentie in het werk wordt beleefd. Het toeval toont de gemankeerde inconsistentie van dat streven, dat nooit volledig onder controle gebracht kan worden én het toont tegelijkertijd, achterstevoren vanuit het licht naar het donker naar achteren bewegend, via het zichtbare het onbekende dat wordt achtergelaten en verdwijnt, via een permanent HIER EN NU de beleefde veranderlijke zich continu ontwikkelende beweging, het mogelijke.
De kringloopbeweging waarmee input in het zelf aankomt en in output overgaat, dat wat we flow noemen, is een van buiten naar binnen en op die manier in het brein vanuit het verleden opgebouwd proces dat zich in het HIER EN NU immanent als een zich in het als omslagpunt van het zelf beleefde interactiepunt van de binnenwereld van binnen naar buiten voltrekkende toekomstgerichte feedbackloop met de buitenwereld manifesteert. Tijdens de flow van een creatieve actie is de inhoud van het bewustzijn beperkt tot het geconcentreerd volgen van de ultieme gerichtheid van actueel binnenkomende input en beweegt zo zonder bijgedachten samen met actuele niet-bewuste input en output de toekomst in. De eigenlijke kunstzinnige daad verloopt zonder kritische bijgedachten binnen de flow van het creatieve proces. De praktische uitvoering van dat proces is in feite de zich met de onmiddellijke getimede precisie via de kunstenaar voltrekkende beeld voortbrengende ontplooiing ervan. Het creatieve proces ontplooit zich mét focus en zónder evaluatie binnen de zich in het HIER EN NU ontwikkelende handeling.
Kunstzinnig handelen wil met vertrouwen voor het bewuste uitlopend voorbij het bekende reiken. De in de werkelijkheid gerealiseerde waarde van een zich in de flow ontplooiende creatieve actie die achteraf onverwacht uitpakt en waarvan je zou kunnen denken dat die correctie zou behoeven, blijkt door de volgende actie al veranderd en achteraf de goede richting voorwaarts. Creatief handelen vertrouwt op een deels uit onbekende regionen van de eigen persoonlijkheid voortkomende impuls en op het tegemoet treden van het toeval. Het is niet het maken van iets moois maar toont de kracht van het creatieve proces van het leven inclusief het pijnlijke, het kwalijke en toevallige dat van buitenaf en van binnenuit kan komen. Het omvat de volheid van dat leven als ultieme eindterm van een bewegingsrichting.
### 7. Het kunstwerk als try-out-voorstelling
`• `Het creatieve proces van de mens komt voort uit een immanent streven dat hij met alle dingen in de natuur deelt en is inherent van binnenuit op optimale waarde van onbeperkt samenhangend ultiem bestaan gericht ook al blijft dat ultieme voortdurend buiten bereik. Volgens Schopenhauer maakt het leven van de dieren – en daarmee dat van de mens – duidelijk hoe nietig en vruchteloos dat streven is, dat in schril contrast staat met de afwezigheid van elk duurzaam einddoel. Elk streven gaat met pijn en strijd gepaard, is tijdelijk, onvermijdelijk tragisch en vergeefs. Hoezo bevat dat waarde? Je kunt het niet anders dan met ironie bezien al kan die ironie wel degelijk mild zijn. Want, hoe je het ook wendt of keert, juist aan de absurde onverzettelijkheid van al dat streven wordt zijn waarde ontleend, als iets dat werkelijk dwingend noodzakelijk van binnenuit gerealiseerd wil worden. Het is een uit het raadsel van het creatieve proces van de natuur voortkomend verlangen dat in die buiten bereik reikende beweging waargemaakt wil worden door het in de richting van het ultieme in werkelijkheid om te zetten en die waarde op die manier niet alleen individueel maar ook gemeenschappelijk te beleven. Het onherroepelijke onvoorwaardelijke mysterie van het ultieme punt van een bewegingsrichting leeft ons hele leven in ons voort. Aan die meedogenloze kracht geeft de kunstenaar zich volledig over. Dat verlangen gaat verder dan bevrediging van een behoefte, is geen nostalgie naar het vooraf bestaande maar reikt naar het niet vervulbare, naar het ultiem verdiepte onbereikbare. Elk kunstwerk is een voorstelling van absurd verlangen, een try-out-voorstelling die, hoe onbeduidend, tragisch en vergeefs ook, in het voorbijgaan waarde raakt.
###8. Het loslaten van de creatie van het kunstwerk
`• `Het creatieve proces is een pulserende beweging voorwaarts: het wisselt vooruitlopende actie af met bewuste evaluatie achteraf. Elke evaluatie is een poging het werk dat ontstaat tussentijds als kunstwerk te ervaren en het via die poging af te wijzen. Dat proces wordt uitsluitend losgelaten wanneer het kunstwerk zich in een gebied heeft begeven dat buiten bereik van verder ingrijpen ligt. Op die raadselachtige plek wordt alles ervaren wat erover gezegd moest worden. Het beeld manifesteert zich daar als een levende verstilling die zich in de tijd als een met gestolde beweging gevulde ruimte in één ultiem punt bevrijd heeft: een volwassen kind dat is losgelaten. Het ultieme beeld is iets waarin de kunstenaar en eenieder die het kunstwerk vervolgens ervaart zich verliest, een plek waarin bewegelijkheid en rust samenvallen en waarde wordt ervaren, die, zoals Lucebert zegt, weerloos is.
### 9. De collectiviteit van het creatieve proces
`• `Het creatieve proces van de natuur manifesteert zich onder andere via het voortdurende streven van de mens als individu en als collectieve entiteit om zijn bestaan voort te zetten. Concepten die via taal of om het even welke andere vorm van gedrag worden geuit, kunnen via feedback van de interactie die ze in de wereld oproepen niet alleen tot individuele maar ook tot sociaal gedeelde ordening leiden van de chaos, die de buitenwereld voor de individuele en voor de gemeenschappelijk gedeelde binnenwereld is. Daarbij leidt negatieve feedback tot verdieping van collectief gedeelde kennis van de wereld en positieve feedback tot collectief gedeelde toekenning van betekenis. De richting van die gemeenschappelijke ontplooiing van wederkerig verdiepte kennis en wederkerig toegekende betekenis ontstaat zowel door overdracht van onderling verschillende als door onderling overeenkomende individuele interactiekeuzes. De dynamiek van sociaal-culturele creatieve ordening wordt in diepste zin bepaald door een gedeeld gemeenschappelijk streven om boven zichzelf uit te stijgen en de onbevattelijkheid van wat buiten bereik ligt te vatten, een onbeperkt voortdurend individueel én collectief pogen om via het toekennen van kennis en betekenis naar voortzetting te reiken van het in diepste zin onbegrepen bestaan. Het is een permanent pogen ultieme concepten als in praktijk gebrachte sociaal-culturele stappen waar te maken waarbij het toekennen van voorlopige kennis wetenschap is en het toedichten van betekenis een voortdurend Nietzscheaanse scheppen van waarden is.
Alles wat in een individueel leven gebeurt is onderdeel van en draagt bij aan één wederkerig gemeenschappelijk ontplooiingsproces. Ieder mens ontleent en verleent zijn unieke waarde aan de gedeelde manifestatie van zijn persoonlijkheid. Zijn verbeelding kan cultuur creëren en zich door ultieme ontplooiing als een thing of beauty manifesteren. In het Kröller-Müllermuseum in Otterlo is een werk van Bruce Nauman te zien dat een tekst toont: ‘the artist helps the world by revealing mystic truth’. Die mystieke waarheid wordt onthuld als het werk van de kunstenaar zich bevrijd heeft en zich in de publieke ruimte toont. Het creatieve proces komt uit het ene ultieme punt van het kunstwerk voort én komt erin samen. De in één ultiem punt verenigde dynamiek van het beeld komt in de toeschouwer in één verenigd interactiepunt tot leven. 
Tentoonstellingen tonen het creatieve proces dat uit het atelier is uitgebroken en daarna in de toeschouwer verder functioneert. Het kunstwerk staat dan op zichzelf, is als geïsoleerd object losgeraakt en houdt zich in al zijn breekbaarheid in de wereld op ongrijpbare wijze als proces staande. 
### 10. De voortgezette creatie van het kunstwerk
`• `Het ervaren van een kunstwerk is het herscheppen ervan. Het kunstwerk is de verbindingsschakel van het ondergaan van het creatieve proces naar het scheppen ervan, dat wil zeggen naar de continuïteit van het universele creatieve proces. Net zomin als ontplooiing van de persoonlijkheid ooit volledig wordt voltooid is definitieve voltooiing van een kunstwerk ooit mogelijk. Het kunstwerk is een suggestie, gestolde dynamiek, een bewegingsrichting die in de toeschouwer als permanent streven het te voltooien tot leven wordt gewekt.

Theo Semeijn
21-06-2022

---

1. Spinoza, Ethica, p. 135, uit het latijn vertaald door Nico van Suchtelen, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1979.
2. Het onzekerheidspricipe van Werner Heisenberg is sinds 1927 een belangrijke pijler van de kwantumfysica en houdt in dat de positie van een deeltje en de impuls ervan niet tegelijkertijd met oneindige precisie gemeten kan worden.
3. Homeostase zorgt voor een zo stabiel mogelijk intern milieu van het organisme (zoals lichaamstemperatuur, suikergehalte et cetera). Het is de open kringloop waarmee een organisme met zijn omgeving interacteert. Even verderop in de tekst geef ik een definitie de open kringloop en later ga ik kort in op het in de biologie gebruikelijke begrip homeostase.
3. Homeostase wordt naar huidig neurowetenschappelijk inzicht gezien als basis van het in het brein gevoelde zelf. Zie publicaties van Antonio Damasio zoals 'Het zelf wordt zich bewust', Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2010.
4. Theorieën over de opbouw van geheugensporen in een neuraal netwerk zijn in de neurowetenschappen ontstaan sinds de publicatie in 1949 in ‘The Organization of Behaviour’ door Donald Hebb van zijn theorie van reverbererende neurale circuits die uitgaat van de veronderstelling dat een structurele verandering optreedt in verbindende synapsen van zenuwcellen als het presynaptische en postsynaptische neuron gelijktijdig actief is. Deze theorie, die zich richt op het functioneren van de synaps als cruciaal element van de geheugenfunctie lijkt te worden bevestigd door de vaststelling in 1973 door Bliss en Lømo van het verschijnsel van Long Term Potentiation (LTP).
5. De derde wet van Newton luidt: Als een voorwerp A een kracht op een voorwerp B uitoefent, gaat deze kracht gepaard met een even grote, maar tegengestelde gerichte kracht van B op A. Deze wet wordt vaak eenvoudigweg samengevat als Actie = Reactie.
6. Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Diogenes Verlag AG Zürich, 1977.